23.3 ºC
73.9 ºF
zachmurzenie umiarkowane, opadów brak

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57, e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

A A A
...
QR Code
Zasady rekrutacji do pierwszych klas i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Strona internetowa dostępna dla rodziców/opiekunów od 15.04.2013r www.edu.gdansk.pl

 1. Elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych odbywa się do oddziałów ogólnych i integracyjnych i obejmuje tylko szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk; 
 2.  Elektroniczną rekrutacją do klas I objęte są dzieci, które w roku 2013 ukończą:
  - 7 lat (rok urodzenia 2006)
  - 6 lat (rok urodzenia 2007), na wniosek rodzica/prawnego opiekuna
  Elektroniczną rekrutacją do oddziałów przedszkolnych objęte są dzieci, które w roku 2013 ukończą:
  - 6 lat (rok urodzenia 2007), na wniosek rodzica/prawnego opiekuna
  - 5 lat (rok urodzenia 2008);
 3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż prowadzona przez  Gminę Miasto Gdańsk, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko;
 4. W szkole obwodowej ze względu na miejsce zameldowania dzieci mają zapewnione miejsce edukacyjne.

I. Wybór szkół

A) Deklaracja nauki w szkole podstawowej  obwodowej w oddziale przedszkolnym lub I klasie szkoły podstawowej:

Szkoła obwodowa – szkoła w rejonie miejsca zameldowania  ucznia , w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki

 • potwierdzić szkołę obwodową, w odpowiednim terminie wydrukować formularz ( załącznik nr 1) i złożyć w szkole
 • rodzice dzieci urodzonych w 2007 r. deklarują wybór oddziału przedszkolnego ”O” lub kl. I zakreślając w wydrukowanym formularzu wybrany oddział

B) Deklaracja nauki w szkole podstawowej innej niż obwodowa w oddziale przedszkolnym lub I klasie szkoły podstawowej:

 • można wybrać maksymalnie 3 szkoły tworząc własną listę preferencji
 • szkoła podstawowa, którą rodzic/prawny opiekun wybrał na pierwszym miejscu nazywana jest szkołą I-go wyboru
 • wydrukować formularz ( załącznik nr 2) i złożyć  w odpowiednim terminie w szkole I-go wyboru.
  kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych w podaniu przez rodzica/prawnego opiekuna, zgodnie z listą preferencji, na podstawie zaznaczonych kryteriów i uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego lub do I klasy wybranej szkoły podstawowej automatycznie zostanie przyjęte do swojej szkoły obwodowej.

II. Potwierdzanie woli nauki w  oddziale przedszkolnym i klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa:

 • warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie w określonym terminie przez rodzica/prawnego opiekuna w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane oświadczenia woli (załącznik nr3) podjęcia nauki w danej szkole,
 • w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do której zakwalifikowało się dziecko, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole.

III. Kryteria dla kandydatów rekrutujących się do szkół podstawowych spoza obwodu

Oddział przedszkolny /klasa I w szkole podstawowej:

 1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły
 2. Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2012/2013 do oddziału przedszkolnego w szkole  nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I
 3. Dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej placówce
 4. Dziecko spoza obwodu szkoły (dziecko niezameldowane i nie mieszkające w obwodzie szkoły)

Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów: miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji

IV. Harmonogram

Rekrutacja elektroniczna

15.04.2013 -31.08.2013
od godz. 9.00

Publikacja oferty

15.04.2013.-31.05.2013
od godz.9.00

Wprowadzanie  zgłoszeń przez rodziców/opiekunów

14.06.2013 godz. 14.00

Publikacja listy zakwalifikowanych 

14.06.2013 – 20.06.2013
od godz.14.00

 Złożenie   oświadczenia woli  (tylko w przypadku szkoły innej niż obwodowa)

21.06.2013 godz.14.00

Publikacja list przyjętych

21.06.2013-26.08.2013
od godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca poza systemem

31.08.2013 godz.12.00

Lista dzieci przyjętych w podziale na oddziały przedszkolne i klasy pierwsze

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)

Załączniki  - do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do obwodowej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Gdańsk ( zał. 1) (6.09 KB)
 2. Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się spoza obwodu szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Gdańsk ( zał. 2) (502.5 KB)
 3. Oświadczenie woli (zał.3 ) (10.36 KB)

Ostania modyfikacja: 03.01.2014 12:17
wiecej informacji »

www.gdansk.pl