19.7 ºC
67.5 ºF
zachmurzenie średnie, opadów brak

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57, e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

A A A
...
QR Code
Wydział Polityki Społecznej

WYDZIAŁ FUNKCJONOWAŁ DO DNIA 31.03.2014 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 356/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydział Edukacji połączył się z Wydziałem Polityki Społecznej tworząc Wydział Rozwoju Społecznego.

Patrz nowy schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego

Dyrektor: Ewa Kryczało
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 210
nr wew. 6700
tel.: +48 58 323 67 00
fax: +48 58 302 02 34

Z-ca Dyrektora : Jarosław Formela

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 211
nr wew. 6700
tel.: +48 58 323 67 00
fax: +48 58 302 02 34

Poczta elektroniczna sekretariatu: wps@gdansk.gda.pl
Sekretariat Wydziału, panel, II piętro, przy pok.210,211.
tel.: +48 58 323 67 00

Wydziałowi podlega:

 • Referat Profilaktyki i Promocji Zdrowia
 • Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Referat Ekonomiczny
 • Referat Komunikacji Społecznej
 • Samodzielne Stanowisko ds. Prawno - Organizacyjnych
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. SeniorówReferat Profilaktyki i Promocji Zdrowia:

Kierownik: Karin Godziniec
ul. Kartuska 5
pokój nr 205A
e-mail: karin.godziniec@gdansk.gda.pl
tel.: +48 58 323 67 60
fax: +48 58 302 02 34

 • inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców Gdańska z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
 • programowanie i koordynacja działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych,
 • kreowanie polityki zdrowotnej w mieście w oparciu o dostępne wyniki badań i ekspertyz,
 • koordynacja zadań wynikających z programów zdrowotnych: Narodowego Programu Zdrowia 2007 - 2015, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Programu "Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013. Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego",
 • monitorowanie i ewaluacja dostępności usług medycznych - aktualizacja mapy zasobów i potrzeb zdrowotnych, zlecanie badań w tym zakresie,
 • doradztwo i inicjatywa w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia,
 • opracowanie i koordynacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowanie i koordynacja programu przeciwdziałania narkomanii,
 • przygotowanie założeń polityki społecznej w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców na każdy rok,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
 • ewidencja i obsługa mienia przekazanego do użytkowania zakładom opieki zdrowotnej,
 • udział w planowaniu prac remontowych w budynkach komunalnych wykorzystywanych dla potrzeb służby zdrowia,
 • opiniowanie przeznaczenia nieruchomości komunalnych na cele związane z ochroną zdrowia,
 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom nie ubezpieczonym
 • nadzór merytoryczny nad jednostkami i podmiotami realizującymi programy zdrowotne oraz programy przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych objętych budżetem wydziału,
 • współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie ochrony zdrowia,
 • programowanie, koordynacja i ewaluacja działań w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • rejestracja i nadzór nad podmiotami realizującymi opiekę nad dziećmi do lat 3,
 • koordynowanie zadania dotyczącego wyznaczania podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 • opracowywanie i koordynowanie realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • koordynacja realizacji zadań w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
 • przygotowanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowiaReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Kierownik: Magdalena Skiba
ul. Kartuska 5
pokój 208
tel.: +48 58 323 68 98
fax: +48 58 302 02 34
e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

 • programowanie, koordynacja i ewaluacja działań w zakresie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej ujętych w programie operacyjnym „Gdańsk Moje Miasto”,
 • prowadzenie prac Zespołu Monitorująco – Wdrożeniowego ds. Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • przygotowywanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej,
 • opracowywanie kierunków polityki społecznej Miasta na dany rok oraz koordynowanie działalności jednostek i podmiotów realizujących zadania wynikające z przyjętej polityki społecznej,
 • rejestracja i wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 • współpraca w tworzeniu polityki mieszkaniowej Miasta dla najsłabszych jego mieszkańców,
 • ukierunkowanie standaryzacji usług społecznych orazmonitorowanie ich jakości i efektywności,
 • podejmowanie działań i wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji zatrudnienia i aktywności na lokalnym rynku pracy osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne,
 • inicjowanie badań i analiz służących opracowaniu i realizacji miejskich programów społecznych, w tym prowadzenie konsultacji z ekspertami i specjalistami zewnętrznymi,
 • doradztwo i inicjatywa w tworzeniu systemowych rozwiązań w zakresie integracji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, w szczególności związanych z działaniem Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych oraz podejmowanie działań wzmacniających postawy prodemokratyczne i prospołeczne,
 • programowanie, koordynacja i ewaluacja działań w zakresie współpracy Miasta z organizacjami Pozarządowymi,
 • zlecanie w trybie konkursu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
 • prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa lokalnego w sferach objętych prowadzoną przez nie działalnością statutową oraz organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów wspólnie z organizacjami,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
 • podejmowanie inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe w podnoszeniu jakości ich działań pod kątem obowiązujących regulacji prawnych, w tym organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń,
 • obsługa Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem Nagrody Prezydenta im. Lech Bądkowskiego,
 • współpraca z partnerami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych związanych z rozwojem kapitału społecznego i sektora pozarządowego w Gdańsku,
 • prowadzenie działań związanych z wolontariatem, w tym w szczególności wdrażanie projektu „Gdański Model Rozwoju Wolontariatu”
 • nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej,
 • planowanie, przygotowywanie i wdrażanie podprojektów w ramach społecznego potencjału sportu, w szczególności koordynowanie działań projektu „Kibice Razem – Dziedzictwo EURO”,
 • współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami dla dzieci i młodzieży, miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju sportu powszechnego oraz profilaktycznej roli sportu,
 • prowadzenie kampanii i akcji popularyzujących aktywność sportową i pozytywne kibicowanie.


Referat Ekonomiczny:

Z-ca Dyrektora : Jarosław Formela
ul. Kartuska 5
pokój 211
nr wew. 6700
tel.: +48 58 323 67 00
fax: +48 58 302 02 34
e-mail: jaroslaw.formela@gdansk.gda.pl

 • opracowywanie i nadzór nad realizacją rocznego planu finansowego wydziału,
 • monitorowanie realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
 • sporządzanie wniosków o przekazanie środków pieniężnych,
 • opracowywanie harmonogramów realizacji wydatków wydziału, jednostek podległych oraz jednostek otrzymujących środki finansowe za pośrednictwem Wydziału
 • przygotowywanie zestawień zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych realizacji zadań powierzonych podmiotom zewnętrznym,
 • analiza sprawozdań jednostkowych i opracowywanie zbiorczych półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału,
 • sporządzanie doraźnych analiz ekonomicznych,
 • monitorowanie i analiza wykorzystania środków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych Wydziału,
 • przekazywanie i rozliczanie pod względem finansowym dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
 • obsługa finansowa oraz przygotowanie rozliczeń umów/porozumień zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z innymi powiatami, dotyczących:
  • zagadnień z zakresu pomocy społecznej finansowanych w formie dotacji
  • umieszczania dzieci z Gdańska w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych
 • koordynacja budżetu zadaniowego w zakresie polityki społecznej,
 • opracowywanie oraz aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie realizowanych zadań Wydziału,
 • nadzór nad prawidłowością przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych zlecanych przez Miasto,
 • monitorowanie prac społecznie użytecznych.

Referat Komunikacji Społecznej

p.o Kierownik: Maciej Kukla
ul. Kartuska 5
pokój 207
tel.: +48 58 526 80 72
e-mail: maciej.kukla@gdansk.gda.pl

 • opracowanie i wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi,
 • budowa skutecznego dialogu społecznego poprzez organizowanie konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach,
 • organizowanie spotkań Prezydenta z mieszkańcami w dzielnicach, corocznych spotkań obywatelskich oraz inicjowanie spotkań władz miasta z liderami społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców Miasta,
 • badanie opinii mieszkańców w sprawach realizacji zadań Miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących życia społecznego Miasta, integrowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz Miasta i wokół inicjatyw obywatelskich,
 • koordynacja działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn
 • obsługa honorowych patronatów Prezydenta z wyłączeniem przyznawania patronatu medialnego
 • organizowanie następujących uroczystości rocznicowych:
  • Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - rocznica Zbrodni Katyńskiej
  • rocznica zakończenia II wojny światowej
  • rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego
  • rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
  • koncert z okazji Dnia Weterana
  • obchody Dnia Sybiraka w rocznicę agresji ZSRR na Polskę
  • rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów
  • rocznica rozstrzelania przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
  • dzień Wszystkich Świętych - modlitwa międzywyznaniowa
  • Obywatelskie Spotkania Opłatkowe


Samodzielne Stanowisko ds. Prawno - Organizacyjnych

Inspektor: Damian Awieruszko
ul. Kartuska 5
pokój 201
tel.: +48 58 323 67 03
fax: +48 58 302 02 34
e-mail: damian.awieruszko@gdansk.gda.pl

 • Monitorowanie realizacji uchwał i zarządzeń w obszarze polityki społecznej i sprawozdawczość w tym zakresie
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zadań Wydziału,
 • wstępna analiza prawna projektów decyzji administracyjnych i projektów umów dotyczących zakresu działania Wydziału,
 • analiza skarg i wniosków dotyczących pracy Wydziału i jednostek nadzorowanych,
 • analiza odwołań od decyzji pod kątem możliwości skorzystania z regulacji prawnej zawartej w art. 132 kpa,
 • szkolenie i bieżące informowanie pracowników Wydziału o zmianach w przepisach prawnych,
 • koordynowanie realizacji ustaleń z narad kadry kierowniczej Wydziału i Kolegium Prezydenta Miasta;

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Osób Niepełnosprawnych: Maria Podgórniak
ul. Kartuska 5
pokój nr 201
tel.: +48 58 323 67 91
fax: +48 58 302 01 34
e-mail: maria.podgorniak@gdansk.gda.pl

 • inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych poprzez proponowanie i uzgadnianie zmian w prawie lokalnym, planowaniu i realizacji programu rozwoju społeczno-gospodarczego w Mieście,
 • wypracowywanie metod współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz podmiotami zewnętrznymi we wszystkich obszarach życia osób niepełnosprawnych, w tym inicjowanie i udział w pracach nad:
  • miejskim programem działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
  • programami i działaniami prowadzącymi do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych,
  • tworzenie polityki mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • zapewnieniem dostępu do usług zdrowotnych, edukacyjnych, kultury i sportu,
  • aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych,
  • tworzeniem sytemu informacji i doradztwa dla osób niepełnosprawnych,
  • rozwojem sieci placówek integracyjnych i ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 • koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych przez jednostki samorządowe,
 • występowanie z inicjatywami do administracji rządowej w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, udział w procesie konsultowania i opiniowania projektów aktów prawnych mających wpływ na jakość życia osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie prac związanych z analizą orzecznictwa o niepełnosprawności pod kątem rozpoznania potrzeb osób w różnym wieku, we wszystkich obszarach funkcjonowania,
 • współpraca i aktywne wspieranie ruchów i inicjatyw o charakterze samopomocowym,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami zagranicznymi mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym inicjowanie i realizowanie projektów międzynarodowych,
 • koordynowanie prac związanych z tworzeniem i wdrażaniem polityki Miasta dotyczącej osób niepełnosprawnych, będącego integralną częścią polityki społecznej Miasta.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów: Gabriela Dudziak
ul. Kartuska 5
pokój 201
tel.: 58 526 80 71
fax: +48 58 526 80 74
e-mail: gabriela.dudziak @gdansk.gda.pl

 • Podejmowanie działań oraz koordynowanie, monitorowanie i udział w przedsięwzięciach, których realizacja będzie wpływała na poziom i jakość życia starszych osób
 • rozpoznawanie potrzeb osób starszych i określanie ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb,
 • inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do osób starszych oraz monitorowanie ich realizacji,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych oraz upowszechnianie informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do osób starszych, doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw osób starszych,
 • podejmowanie interwencji w istotnych sprawach osób starszych będących we właściwości innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska,
 • pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia osób starszych, udział w pracach Gdańskiej Rady Seniorów oraz innych Radach, których praca związana jest z poprawą jakości życia osób starszych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych, w tym: zgłaszanie problemów i koordynacja ich rozwiązywania,
 • organizowanie spotkań poświęconych sprawom osób starszych, sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich odpowiednim adresatom do realizacji, udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych,

Informacje dodatkowe:

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie danych demograficznych,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie planowania i wykonania budżetu, spraw związanych z realizacją finansową zawartych umów oraz wypracowywania procedur finansowych dot. przekazywania/ rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych,
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, nie posiadających osobowości prawnej,
 • Biurami Prezydenta : ds. Promocji Miasta oraz ds. Kultury w zakresie prowadzonych akcji edukacyjnych i społecznych oraz realizacji społecznych projektów kulturalnych
 • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w zakresie wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie tworzenia polityki mieszkaniowej dla najsłabszych mieszkańców Miasta
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie działań Wydziału
 • Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji zatrudnienia i aktywności na lokalnym rynku pracy osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony zdrowia


Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Gdańskiego Zespołu Żłobków,
 • Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 • Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku,
 • Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka,

Ostania modyfikacja: 01.04.2014 16:26
wiecej informacji »

www.gdansk.pl