17.1 ºC
62.8 ºF
zachmurzenie duże, opadów brak

ul. Kartuska 5

80-103 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57, e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

A A A
...
QR Code
Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014

Strona internetowa dla rodziców dostępna od 3 kwietnia 2013 r.: 
https://www.edu.gdansk.pl/                               

Kontakt w sprawach technicznych funkcjonowania serwisu: Wydział Edukacji

tel. 58 323 67 63, 58 323 67 94, 58 323 67 27

UWAGA!

 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli –  rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora przedszkola wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej! Deklaracje należy złożyć do dnia 22 marca 2013
  do godz.12.00 (formularz deklaracji jest dostępny w każdej placówce).
 • 3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko w roku kalendarzowym 2013 musi mieć ukończone 3 lata).

PRZEBIEG REKRUTACJI do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014

1. Etap wstępny – informator

Od dnia 3 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Gdańsk. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola.

UWAGA! Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Gdańsk:

 • Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Gdańsk jest zadaniem własnym gminy, dlatego do gdańskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci mieszkańców Gdańska.    
 • Rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie, w przypadku pojawienia się wolnych miejsc,
  od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.
 • W powyższym terminie Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Gdańsk wypełnioną Kartę Zapisu dziecka do placówki składają w wybranym przedszkolu.

UWAGA! Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kszatłcenia specjalnego

 • Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM.
 • Rodzice wypełniają ręcznie Kartę Zapisu i udają się do placówki, która może przyjąć dziecko.
 • Dyrektor takiej placówki udzieli wszelkich informacji o sposobie dalszego postępowania w trakcie rekrutacji dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wypełnianie Kart Zapisu dziecka do placówki 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 3 kwietnia od godz. 9.00 do 16 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Kart Zapisu dziecka do przedszkola. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE, KTÓRYCH RODZICE DO DNIA 22 MARCA ZŁOŻYLI W PLACÓWCE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Karty Zapisu dziecka  do placówki. W Karcie Zapisu rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek (a w każdej z nich tylko i wyłącznie jedną grupę).

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

a) Rodzic wypełnia Kartę Zapisu elektronicznie poprzez stronę internetową: https://www.edu.gdansk.pl, drukuje ją i podpisuje, a następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia Karty Zapisu. W przedszkolu rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Karty. W przypadku braku dostępu do komputera i Internetu, na terenie Miasta Gdańsk można skorzystać z bezpłatnych „Furtek internetowych”, które znajdują się w niżej wymienionych miejscach:

 • Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 – ul. Partyzantów 74  
 • siedziba Rady Osiedla Strzyża - ul. Ks. Sychty 12/14
 • siedziba Rady Osiedla Letnica - ul. Sucha 29/9
 • „Dworek Artura” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworcowa 9
 • „Projektornia” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Dworska29 a
 • „Wyspa Skarbów” – Gdański Archipelag Kultury – ul. Turystyczna 3
 • Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” – ul. Wyzwolenia 49

b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową Kartę Zapisu (można ją otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Kartę Zapisu wprowadzi Dyrektor przedszkola.

3. Potwierdzanie podania przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru

Podanie rodzica wypełnione za pośrednictwem strony internetowej  jest zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Kartę Zapisu najpóźniej do 16 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00.

4. Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko).

5. Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek

W dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

 • w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych
 • logując się na stronie internetowej dla rodziców

6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzic w terminie od 29 kwietnia  od godz. 9.00 do 10 maja 2013r. do godz. 17.00 musi udać się do tej placówki, aby potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie umowy. Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola.

7. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Kartę Zapisu w przedszkolu, które ma wolne miejsca. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od 20 maja 2013 r. od godz. 13.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach. Od 20 maja od godz. 08.00 do 31 sierpnia 2013r. placówki (w przypadku wolnych miejsc) przyjmują dzieci nie przyjęte a zamieszkałe w Gdańsku, a od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013r. dzieci spoza Gminy Gdańsk.

KRYTERIA NABORU dzieci do placówek obowiązujące na terenie miasta Gdańsk:

Kryteria główne (zgodne z przepisami prawa oświatowego)

 1. dziecko pięcioletnie lub sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 2. dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (Przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną),
 3. dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
 4. dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Gdańsk)

 1. dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących (w wymiarze pełnego etatu)/rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym),
 2. dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru,
 3. dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz    z posiłkami),
 4. dziecko z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci).

Ostania modyfikacja: 03.01.2014 12:55
wiecej informacji »

www.gdansk.pl