Miejski system wspierania form doskonalenia zawodowego gdańskiej kadry pedagogicznej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 października 2017 r.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków Gdańskiej Rady Oświatowej oraz 2 gości.

Katarzyna Hall – Przewodnicząca Gdańskiej Rady Oświatowej

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2. Miejski system wspierania form doskonalenia zawodowego gdańskiej kadry pedagogicznej – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Kryger
  3. Dyskusja
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  6. Podsumowanie

Ad 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Gdańskiej Rady Oświatowej Katarzyna Hall, która przedstawiła porządek obrad oraz poinformowała zebranych o odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo GRO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad 2. Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego przypomniał, że na marcowym posiedzeniu Rady omawiany był projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk a na kwietniowym projekt uchwały o likwidacji od 1 września 2017 roku Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku.

Zaplanowane na 2017 rok kwoty przeznaczone przez miasto na:

  • dokształcanie nauczycieli – 1 100 000 zł
  • doskonalenie nauczycieli – 1 700 000 zł, w tym doskonalenie kadry – ok. 368 200 zł
  • projekt Kreatywna pedagogika – 120 000 zł
  • cykliczne spotkania dyrektorów – 100 000 zł

Wydział Rozwoju Społecznego organizuje plenarne spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, w tym w roku szkolnym 2016/2017 w październiku i czerwcu odbyły się 2. dniowe spotkania wyjazdowe. Tematem wiodącym w tym roku szkolnym było szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów.

Dodatkowo co 2 miesiące odbywają się dzielnicowe spotkania dyrektorów. W spotkaniach tych uczestniczą dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z jednej dzielnicy. Aktualnie wydział z dyrektorami placówek pracuje nad uaktualnieniem procedur kryzysowych oraz szkoleniem dla nauczycieli, którzy mogliby stać się trenerami w swoich szkołach. Tematem ma być aktywna świetlica i aktywne przedszkole czyli jakie stosować metody aby zaaranżować czas pobytu dziecka.

W projekt Kreatywna pedagogika w roku szkolnym 2016/2017 zaangażowanych jest 32 liderów, nauczyciele spotykają się w 38 grupach problemowych, a ich spotkania odbywają się co najmniej raz w miesiącu. W zorganizowanych przez Kreatywną pedagogikę warsztatach i szkoleniach uczestniczyło ok. 800 nauczycieli, wydano 530 certyfikatów aktywnym uczestnikom.

W okresie wakacyjnym Wydział Rozwoju Społecznego podejmie prace nad przygotowaniem wsparcia dyrektorów i nauczycieli kursami, studiami podyplomowymi m.in. z zarządzania oświatą głownie dla nauczycieli przedszkoli.

Ad 3. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że Gdańsk korzysta z wielu różnorodnych projektów m.in. z funduszy unijnych. Warto zorganizować cykliczne spotkania z liderami tych projektów w celu osiągnięcia efektu synergii, działania w jednym kierunku, nie powielanie działań, efektywnego wykorzystania środków.

Dyrektor Kryger poinformował o inicjatywie kształcenia nauczycieli tutorów, tak aby w każdej placówce była taka osoba dostępna dla innych nauczycieli.

Podkreślono również konieczność uaktualnienia szkolnych procedur kryzysowych.

Ad 4. Grzegorz Kryger przedstawił projekty uchwał przygotowane na Sesję Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2017 roku.

4.1. projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 im. prof. R.A. Cebertowicza w Gdańsku z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 35 - proponowana zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Kreowania Wizerunku jest zgodna z kierunkami kształcenia w tej placówce oddając jej charakter.

Wyniki głosowania:

za - 17 osób przeciw – 0 osób wstrzymało się – 0 osób

4.2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej – w projekcie został dookreślony termin w jakim Prezydent Miasta Gdańska przekazuje Radzie, za pomocą nośników informatycznych, projekty aktów prawnych dotyczących oświaty oraz wprowadza się możliwość, w uzasadnionych wypadkach, uzyskania opinii od członków Rady w trybie obiegowym.

Wyniki głosowania:

za – 17 osób przeciw – 0 osób wstrzymało się – 0 osób

4.3. projekt uchwały w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zatwierdzonego Uchwałą

Nr XXXVII/978/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – w stosunku do zatwierdzonej uchwały nastąpiła korekta załącznika polegająca na doprecyzowaniu zapisów w zakresie obwodów szkół podstawowych, których obwód z racji reformy został podzielony pomiędzy dwie szkoły, wprowadzono zapisy: „do rocznika 2009” i „od rocznika 2010”.

Wyniki głosowania:

za – 16 osób przeciw – 0 osób wstrzymało się – 1 osoba

4.4. projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – w projekcie wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym polegające na dostosowaniu zapisów do nowego prawa oświatowego. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na podstawy obliczenia wysokości dotacji dla szkół i placówek uprawnionych do otrzymania dotacji.

Wyniki głosowania:

za – 17 osób przeciw – 0 osób wstrzymało się – 0 osób

Opinia w sprawie przedstawionych czterech projektów uchwał zostanie przekazana Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska w postaci Uchwały Gdańskiej Rady Oświatowej.

Ad 5. W punkcie dotyczącym spraw bieżących i wolnych wniosków członkowie Gdańskiej Rady Oświatowej podjęli decyzję o przesłaniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej swojego stanowiska w sprawie udostępnionych, w dniu 14 czerwca, do publicznych konsultacji projektów trzech rozporządzeń dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (załącznik nr 9). Rada zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej o przesunięcie terminu wejścia w życie zapisów rozporządzeń.

Gdańska Rada Oświatowa mając na uwadze ważny interes społeczny zwraca uwagę na czas potrzebny na umożliwienie wdrażania nowych rozwiązań w sposób odpowiednio przygotowany, aby uniknąć niepokoju środowisk rodzin uczniów z niepełnosprawnościami. Przygotowania wymagają zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, jak i samorządy. Zostawienie dotychczas obowiązujących rozwiązań jeszcze przez najbliższy rok szkolny dałoby czas na odpowiednie szkolenia i dobre przygotowanie się wszystkich, których te zmiany będą dotyczyć, z korzyścią dla najbardziej zainteresowanych czyli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W załączeniu do swojego stanowiska Rada przesyła list otwarty ucznia klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z Gdańska jako głos w dyskusji osoby, której proponowane zmiany bezpośrednio dotyczą.

Rada zgłosiła również wniosek o zwrócenie się do Rady Miasta Gdańska o analizę składu Gdańskiej Rady Oświatowej biorąc pod uwagę frekwencję osób, które są jej członkami. Nieobecność na posiedzeniach powoduje utrudnienia w opiniowaniu projektów zarządzeń – brak kworum.

Ad 6. Podsumowując posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej Przewodnicząca życząc udanych i bezpiecznych wakacji zaprosiła na kolejne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 9.30.

przygotowata: Halina Maciejewska referat organizacji i monitorowania Wydziału Rozwoju Spolecznego UMG