A
A
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Gdańska

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12

 

Inspektor/Główny Specjalista – Kierownik projektów informatycznych/Analityk biznesowy w Biurze Informatyki

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3-letni staż pracy;
 • umiejętność planowania i monitorowania realizacji projektów informatycznych;
 • wiedza praktyczna z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych;
 • wiedza i doświadczenie z zakresu zbierania i analizy wymagań biznesowych i systemowych oraz mapowania i modelowania procesów biznesowych;
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet  MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • znajomość notacji oraz narzędzi do modelowania i analizowania procesów;
 • znajomość metodyk stosowanych do testowania systemów;
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektury cyfrowej;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej;
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • inicjatywa, zaangażowanie i chęć rozwoju.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • organizacja pracy zespołu projektowego,
 • tworzenie harmonogramów projektów oraz ich nadzór,
 • zbieranie i analizowanie wymagań klienta wewnętrznego i użytkowników oraz opracowanie specyfikacji funkcjonalno-technicznych dla rozwiązań informatycznych,
 • modelowanie, mapowanie i analiza procesów biznesowych,
 • opracowywanie, uzgadnianie i nadzorowanie poziomów jakości i dostępności świadczonych usług IT,
 • projektowanie architektury aplikacji IT, przepływów danych, komponentów technologicznych,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji analityczno-projektowej,
 • opracowywanie standardów z zakresu projektowania i stosowania systemów teleinformatycznych,
 • ścisła współpraca z dostawcami zewnętrznymi systemów informatycznych oraz pracownikami UMG i JO w zakresie tworzenia i modernizowania usług IT,
 • wsparcie kierownictwa Biura Informatyki w opiniowaniu produktów w zakresie oceny wpływu zmian na systemy informatyczne i procesy biznesowe,
 • wsparcie wdrożenia systemów informatycznych w fazach implementacji, testowania oraz przygotowania do eksploatacji i utrzymania,
 • utrzymywanie i aktualizacja centralnego repozytorium systemowej dokumentacji analitycznej,
 •  udział w realizacji zakupów zgodnie z regulaminem Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Prawem Zamówień Publicznych.

 

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,

/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

Sporadycznie konieczność wykonywania pracy w innych godzinach niż przewiduje regulamin pracy,

 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku,
 • specyfika pracy: praca biurowa,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2600,00 – 5000,00 brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,

/zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

 • dodatek stażowy

/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

/zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 • przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.t.)”.

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

Wzór oświadczenia 27 KB do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

 

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
  • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

 

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 14 - 17 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

z następującą adnotacją:

 

„nabór na stanowisko urzędnicze:

 

Inspektor/Główny Specjalista – Kierownik projektów informatycznych/Analityk biznesowy

 w Biurze Informatyki

K 2/18”

 

w terminie od 03.01.2018 r. – 17.01.2018 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy

Magdalena Raszewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Rozwoju Pracowników