Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 lutego 2017 r.

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1910/16 Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 7 grudnia   2016  r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się, na podstawie pkt 14 ppkt 13 Zarządzenia Nr 1910/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2016 r., o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy i złożenia dokumentacji do zawarcia umów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 15 lutego 2017 r.  Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 13, będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Uzgodnioną dokumentację do zawarcia umów należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16 i 17) lub w sekretariacie Biura Prezydenta ds. Sportu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku – Biuro Prezydenta ds. Sportu,  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Wyniki konkursu 57.62 KB
Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów 13.87 KB
Oświadczenie VAT 27 KB
Druk zaktualizowanego harmonogramu zadania 34.5 KB
Druk zaktualizowanego kosztorysu zadania 44.5 KB
Specyfikacja kosztów zakupu sprzętu sportowego 26 KB
Sprawozdanie z realizacji działania 85.5 KB
Lucyna Szaraniec (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Sportu
Referat Sportu