A
A
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496);

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 10.01.2017 r. decyzji nr WUiA.I.6740.626-17.2017.5-IG.348148 stwierdzającej, że decyzja ostateczna z dnia 11.06.2014 r. nr WUAiOZ.I.6740.626-4.14.5-AB.90717 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi dojazdowej do przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej „Kiełpinek”, polegającej na przebudowie istniejącej ul. Szczęśliwej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kartuską północna do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej PKM Kiełpinek. Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek”, została wydana z naruszeniem prawa z uwagi na brak udziału wszystkich stron w postępowaniu oraz odmówił uchylenia w/wym decyzji, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania zapadłaby wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Wydziale Urbanistyki i Architektury w pok. nr 459 (w poniedziałek w godz. 8.00- 16.00, w środę w godz. 8.00 - 17.00, w czwartek w godz. 14.00- 16.00 i w piątek w godz. 8.00- 15.00.

POUCZENIE: Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Iwona Gołąb (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych