A
A
Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017 r. wydał decyzję odmowną w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bazy dla statków powietrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie portu lotniczego w Gdańsku - Rębiechowie przy ul. Słowackiego 200, na fragmencie działki nr 129 obręb 0025

Piotr Krzemiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych