A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1257)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA.I.6733.148-6.2017.2-AZ.366161 z dnia 25.01.2018r., nr rejestru RPW/366161/2018 z wniosku Energa Operator S.A. (spółki reprezentowanej przez pełnomocnika) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci kablowej nn - 0,4 kV i złączy kablowych do budynków mieszkalnych przy ul. Do Studzienki 27, ul. Do Studzienki 29, ul. Do Studzienki 31, ul. Do Studzienki 33 w Gdańsku (działki nr 276/2, 276/3, 279/2, 280/2, 285, 283 obręb 055).

Strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 454

(poniedziałki 8ºº - 16oo, środy 8ºº - 17ºº, czwartki 8ºº - 9 ºº i 14ºo  -16 ºº, piątki 8ºº - 15ºº).

 

Piotr Krzemiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych