Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.I.6733.50-8.2017.1-BM.119968 z dnia 5.07.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Słowackiego i Szybowcowej.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2017 r.

Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że wydano następującą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

nr WUiA.I.6733.50-8.2017.1-BM.119968 z dnia 5.07.2017r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Słowackiego i Szybowcowej, działki nr ew. 128, 129, 131, 130, 127, 118, 93/2, 93/4, 94/2, 94/4, 51/2, 51/6, 40/38, 40/18, 40/15, 40/12, 40/13, 40/10, 40/14, 39/2, 37, 38 obręb 25 oraz nr ew. 295, 284, 283, 282, 278 obręb 24.

        Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miejskim, w pokoju 438 w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 8.00-17.00, czwartki w godz. 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz piątki w godz. 8.00-15.00.

Od tej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.