A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 23 pażdziernika 2017 r. decyzji nr: WUiA-I-6740.1687-2.2017.3-DF.272336 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę

stacji mieszania ługu wraz odcinkami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i instalacjami

elektrycznymi, na działce nr 75/66 obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku

w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A.

o instalację  do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi

Inwestor: GRUPA LOTOS S.A. z siedzibą ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w Archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

Piotr Krzemiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych