A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. decyzji nr: WUiA-I.6740. 2231-3. 2017.3-DF.357915  o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę:

 

Stanowiska rozładunku ługu sodowego na działce nr 198/2 obręb 300 S

przy ul. Benzynowej 34 w Gdańsku,

w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. o instalację  do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

Piotr Krzemiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych