Zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.I.6733.51-4.2017.1-BM.119899 z dnia 31.05.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej na terenie położonym w Gdańsku w rejonie ulic Biwakowej i Balcerskiego.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2017 r.

Stosownie do art. 49  i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 778) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że wydano następującą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

nr WUiA.I.6733.51-4.2017.1-BM.119899 z dnia 31.05.2017r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej na terenie położonym w Gdańsku w rejonie ulic Biwakowej i Balcerskiego, działki nr ew. 1041/1, 918, 558, 635/3 obręb 1.

        Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miejskim, w pokoju 438 w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 8.00-17.00, czwartki w godz. 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz piątki w godz. 8.00-15.00.

Od tej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.