Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gdańsku, ul. Wiłkomirskiego, działki nr ew. 385/2 i 391/3 obręb 3

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2017 r.

Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że z wniosku  Państwa Beaty i Dariusza Wajda nr rejestru RPW/218561/2017 z dnia 11.07.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gdańsku, ul. Wiłkomirskiego, działki nr ew. 385/2 i 391/3 obręb 3.

 W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych terenu objętego inwestycją oraz terenów przyległych, że mogą składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Wydziale Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. w/w inwestycji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 438 (tel. 58-32-36-438) w poniedziałki w godz. 800-1600, środy w godz. 800-1700, czwartki w godz. 800-900 i w godz. 1400-1600 oraz w piątki w godz. 800-1500.