Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ustawieniu stróżówki wartowniczej w pasie drogowym ulicy na terenie działki nr 144, obręb 12, przy ul. Stanisława Noakowskiego w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami):

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z dnia 28.06.2017r. nr rejestru RPW/204103/2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ustawieniu stróżówki wartowniczej w pasie drogowym ulicy na terenie działki nr 144, obręb 12, przy ul. Stanisława Noakowskiego w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 454 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo, środy od 8ºº do 17ºº, czwartki od 8ººdo 9ºº i od 14ºº do 16ºº oraz piątki od 8ºº do 15ºº).