Zawiadomienie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kablowej nn-0,4kV, ul. Stroma w Gdańsku.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV przy ul. Stromej w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-I.6733.41-5.2018.5-EJ.124056 z dnia 07.05.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV na działkach nr: 7, 8/8 obręb 319S ze złączami kablowymi do działek nr:8/5, 8/6, 8/7, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15 obręb 319S przy ul. Stromej w Gdańsku

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z ww. decyzją w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia w pok. nr 457 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki w godz. 800- 1600, środy 800- 1700, czwartki 800- 900 i 1400- 1600 oraz piątki 800- 1500).

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15.05.2018r.

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury