Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania zezwolenia na realizacją inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa ulicy ks. Jerzego Tischnera w Gdańsku.” zlokalizowanej na nieruchomościach w obr. 0038 działki nr: 250/15; 250/34; 269/2; 270/2; 271/1; 272/2; 274/1; 275/5; 275/6; 275/7; 275/8; 276/1; 276/2; 287/2 i 273/13, oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych w Gdańsku w obr. 0038 działki nr : 276/1; 275/5; 275/7; 275/8; 274/1; 271/1 i 272/2.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031), 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,

że z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska występującej w imieniu Gminy Miasta Gdańsk na mocy Zarządzenia Nr 1191/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 sierpień 2016r (data wpływu do urzędu 28 czerwiec 2017r) zarejestrowany pod nr RPW/204255 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

  1. wydania zezwolenia na realizacją inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn:

„Rozbudowa ulicy ks. Jerzego Tischnera w Gdańsku.”

zlokalizowanej na nieruchomościach w obr. 0038 działki nr: 250/15; 250/34; 269/2; 270/2; 271/1; 272/2; 274/1; 275/5; 275/6; 275/7; 275/8; 276/1; 276/2; 287/2 i 273/13Zakres robót obejmuje rozbudowę układu drogowego wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z siecią gazową, zabezpieczeniem sieci energetycznych i teletechnicznych, wycinkę zieleni.

       2. zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych w Gdańsku w obr. 0038 działki nr : 276/1; 275/5; 275/7; 275/8; 274/1; 271/1 i 272/2

 

Jolanta Mrożewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych