Wydział Gospodarki Komunalnej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2018 r.

Poczta elektroniczna sekretariatu: wgk@gdansk.gda.pl

Siedziba
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
ul. Kartuska 5
318
Dyrektor Wydziału - Sławomir Kiszkurno

Sekretariat
58 323 7080
58 323 7063
ul.Kartuska 5
Zastępca Dyrektora - Piotr Kryszewski
58 323 7080
Referat Rozwoju Lokalnego
Kartuska 5
320
Kierownik - Izabela Małuszek
58 323 7083
Kartuska 5
315
Analizowanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację programów i konkursów tworzonych przez referat; pozyskiwanie programów wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych z zakresu poprawy jakości przestrzeni miejskiej; organizowanie i nadzorowanie miejskich konkursów grantowych z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, poprzez nadanie dekoracji artystycznych na elewacjach budynków przy współpracy z ZDiZ; tworzenie programów operacyjnych w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców na podstawie prowadzonego monitoringu potrzeb mieszkańców; inicjowanie organizacji konkursów w jednostkach organizacyjnych Miasta, w celu utrwalania dobrych praktyk i aktywizacji mieszkańców w podnoszeniu jakości życia; monitorowanie realizacji zlecanych jednostkom organizacyjnym Miasta przedsięwzięć z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.
58 323 7066
58 323 7067
58 323 7043
Referat Lokalowy
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
307
Kierownik Referatu - Mirella Doszczak
58 524 1170
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
102

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Nadzór nad realizacją umowy najmu szaletów publicznych całorocznych i sezonowych
58 524 1167
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
303
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
58 524 1174
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
307
Odzyski lokali mieszkalnych
58 524 1178
Partyzantów 74 Budynek "B"
304

Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, poszerzenia i podziały lokali mieszkalnych, potwierdzanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po przebudowie lub modernizacji.

58 524 1174
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
108

Rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych;
Tworzenie list oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Miasta Gdańska i z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego, realizacja zawartych przez Gminę porozumień dotyczących najmu lokali. 
Weryfikacja i realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z zasobów TBS.
58 524 1168
58 524 1169
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
302
Użyczenia lokali użytkowych.
Wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki, pomoc mieszkaniowa dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych, katastrof i pożarów, wykwaterowania z budynków i lokali przeznaczonych na rzecz użyteczności publicznej, wynajem lokali na czas remontu, realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego - "Niskie Dochody"
58 524 1171
58 524 1172
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
306

Realizacja wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego. 

Wynajem lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń z tytułu realizacji wyroków sądowych o eksmisję.

Przedłużanie umów najmu lokali socjalnych.

58 524 1176
58 524 1177
ul. Partyzantów 74
Budynek "B"
308

Wymiany lokali mieszkalnych.

Regulowanie stanów prawnych lokali mieszkalnych po zgonie najemcy, potwierdzanie uprawnień do lokali mieszkalnych przejętych przez Gminę Miasta Gdańska od zakładów pracy.

Legalizacja uprawnień do lokalu mieszkalnego, przywracanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia.

58 524 1180
58 524 1181
Referat Komunalny
ul. Kartuska 5
206
Kierownik Referatu - Kazimierz Kuncewicz
58 323 7084
ul. Kartuska 5
316
Schronisko dla bezdomnych zwierząt i ogród zoologiczny. Utrzymanie czystości i porządku w mieście
58 323 7091
ul. Kartuska 5
206
Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Ciepłownictwo
58 323 7088
58 323 7089
ul. Kartuska 5
316
Odpady komunalne
58 323 7092
58 323 7093
58 323 7094
ul. Kartuska 5
206
Kanalizacja deszczowa i melioracje. Nadzór nad ZTM, sprawy dot. komunikacji miejskiej, realizacji polityki Miasta w zakresie przewozów TAXI
58 323 7085
58 323 7086
58 323 7084
Referat Ekonomiczny
ul. Nowe Ogrody 8/12
101
Kierownik Referatu Ekonomicznego - Maria Skoroszewska - Romel
58 323 6101
58 323 7063
Planowanie i sprawozdawczość budżetu WGK, opłaty za usługi komunalne, nadzór nad MOZW
ul. Nowe Ogrody 8/12
119
Nadzór nad ZTM, rozliczanie mediów w zasobach komunalnych
58 323 6119
ul. Nowe Ogrody 8/12
109
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GZNK za lokale mieszkalne z rejonów Wrzeszcz, Oliwa, Nowy Port
58 323 6109
ul. Nowe Ogrody 8/12
118
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GZNK za lokale mieszkalne (Śródmieście) i użytkowe, rozliczanie mediów, pożyczki na remonty części wspólnych nieruchomości
58 323 6118
Referat Handlu
ul. Nowe Ogrody 8/12
219
Kierownik Referatu Handlu - Barbara Starkiewicz
58 323 6219
ul. Nowe Ogrody 8/12
218
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jarmarki, place handlowe w okresie Wszystkich Świętych, lokalizacje kasyn
58 323 6218
ul. Nowe Ogrody 8/12
219
Umowy na reklamę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 323 6219
ul. Nowe Ogrody 8/12
220
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 323 6220
ul. Nowe Ogrody 8/12
217
Radcy Prawni
58 323 6217
58 323 6617
Referat Mobilności Aktywnej
ul. 3 Maja 9
033B
Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej - Remigiusz Kitliński
58 526 8081
ul. 3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu Central Meetbike - Grzegorz Krajewski
58 526 8088
ul. 3 Maja 9
033B
Koordynator Projektu CIVITAS PLUS MIMOSA - Małgorzata Ratkowska
58 526 8082
ul. 3 Maja 9
033B
Pracownicy Referatu
58 526 8083
58 526 8084
58 526 8085
58 526 8086
58 526 8087
Referat Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Kierownik Referatu Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - Anna Czernielewska
Referat Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Kierownik Referatu Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Rafał Jaworski
ul. Nowe Ogrody 8/12
118
Samodzielne stanowisko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki - Joanna Tobolewicz
58 323 6181
Długi Targ
39/40
106
Samodzielne stanowisko - Koordynatror Jamboree 2023 - Łukasz Kłos
58 526 8118
Długi Targ
39/40
106
Samodzielne stanowisko - Manager Śródmieścia - Karina Rembiewska
58 526 8117