W poniedziałek dyskusja na temat zagospodarowania rejonu ulicy Sierocej

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza 11 lipca o godzinie 17:00 przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro Sala Konferencyjna) na dyskusję publiczną na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej.

W poniedziałek dyskusja na temat zagospodarowania rejonu ulicy Sierocej
A
A
data publikacji: 06 lipca 2017 r.

Przystąpienie do prac nad planem związane było z rozpoczęciem przygotowań do realizacji inwestycji pod nazwą „Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa – przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki”. Kompleks położony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny miasta Gdańska, ponadto budynek Sierocińca (Spendhaus) – ul. Sieroca 6 –wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków. Dwa zachowane budynki stanowią rzadki i niezwykle interesujący przykład architektury XVIII-wiecznego zakładu opiekuńczego. W przestrzeni Gdańska stanowią dodatkowo cenny obiekt, niezniszczony w roku 1945 i zachowany w niezmienionym od XVIII wieku stanie. Odtworzenie budynku dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego (zniszczonych w 1945 r.) stanowić będzie domknięcie kompleksu.

Międzynarodowe centrum kultury
Główną ideą jest utworzenie w dawnym Zespole Sierocińca międzynarodowego interdyscyplinarnego centrum kultury, gdzie organizowane będą wydarzenia i eventy nawiązujące do postaci Grassa i Chodowieckiego, promujące dziedziny sztuki, z którymi była związana ich twórczość. Dom Grassa/Chodowieckiego będzie centrum kultury stanowiącym miejsce integracji społecznej, obcowania ze sztuką, edukacji kulturalnej i aktywizacji mieszkańców dzielnicy, a jednocześnie otwartym nie tylko dla wszystkich gdańszczan, ale również turystów. Nadanie dawnemu kompleksowi Sierocińca nowej funkcji stanowić będzie znakomite uzupełnienie oferty kulturalnej naszego miasta, a także zachowa dla przyszłości niezwykły przykład XVIII wiecznej architektury. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie odtworzenia nieistniejących budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego, a tym samym przywrócenie wartości historycznych dawnemu Zespołowi Sierocińca, który położony jest na szlaku łączącym Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Poczty Polskiej i Europejskie Centrum Solidarności.
Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 sierpnia 2017 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.
Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora