Referat Usług Społecznych

A
A
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017 r.

Kierownik: Izabela Chorzelska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 208
tel.: 58 323 67 27
e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych
 • prowadzenie i kontrola zleconych zadań publicznych realizowanych w ramach programów z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności: przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, chorobom cywilizacyjnym i zakaźnym, promocji zdrowia i ochrony zdrowia psychicznego
 • budowanie i rozwijanie zintegrowanej oferty usług dla rodzin przeżywających trudności
 • monitorowanie realizacji programu oraz rozbudowywanie oferty Karty Dużej Rodziny
 • budowa trwałych, systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji  pomiędzy kadrą podmiotów systemu rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie metodyczno-metodologiczne dla kadr systemu pieczy zastępczej
 • sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
 • sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
 • współudział w pracach  zespołu interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy
 • organizacja prac społecznie użytecznych
 • koordynowanie zadania dotyczącego wyznaczania podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne
 • sprawowanie kontroli nad jakością opieki wykonywanej przez zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze lub zakłady rehabilitacji leczniczej nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców
 • prowadzenie ewidencji i obsługi mienia przekazanego do użytkowania zakładom opieki zdrowotnej
 • analiza zapotrzebowania na świadczenia i usługi społeczne wraz z monitorowaniem ich dostępności i jakości
 • opracowanie i prowadzenie mapy i katalogu usług społecznych