Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Gdańska, samodzielne stanowiska pracy

A
A
Ostatnia aktualizacja: 04 października 2017 r.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
Ewa Kamińska

adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 303
tel.: 58 526 67 13
e-mail: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu pełną integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów
Gabriela Dudziak
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 303
tel.: 58 526 67 13
fax: 58 526 80 74
e-mail: gabriela.dudziak@gdansk.gda.pl
www: http://www.gdansk.pl/seniorzy

do zadań którego należy podejmowanie działań oraz koordynowanie, monitorowanie i udział w przedsięwzięciach, których realizacja będzie wpływała na poziom i jakość życia starszych osób.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 303
tel.: 58 323 67 13

e-mail:  aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy podejmowanie i koordynowanie działań wspierających działalność rad dzielnic, w szczególności monitorowanie współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta.

Samodzielne stanowisko ds. kadr dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Lucyna Szurman-Pietrzela
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 311
tel.: 58 323 67 22
e-mail: lucyna.szurman-pietrzela@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych w zakresie:
 • dokumentacji akt osobowych
 • spraw związanych ze stosunkiem pracy
 • organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, w tym udział w komisjach konkursowych
 • koordynowania procedury oceniania pracy
 • udziału w rozpatrywaniu skarg
 • prowadzenia ewidencji urlopów
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta dyrektorom i nauczycielom, w tym udział w komisjach
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, w tym: ruch kadrowy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia, zatrudnianie bez kwalifikacji
 • prowadzenie spraw pracowników administracji i obsługi dotyczących przeszeregowania przed emeryturą
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją lekcji religii przez inne kościoły niż kościół katolicki
 • współpraca ze związkami zawodowymi i Kuratorium Oświaty w zakresie realizowanych zadań

Samodzielne stanowiska ds. organizacyjno-prawnych

Damian Awieruszko
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 208
tel.: 58 323 67 03
e-mail: damian.awieruszko@gdansk.gda.pl

Iwona Lewandowska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 208
tel.: 58 526 80 72

e-mail: iwona.lewandowska@gdansk.gda.pl

do zadań których należy:

 • koordynowanie zadań związanych z prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie działań Wydziału oraz podległych jednostek organizacyjnych
 • wsparcie i ukierunkowanie merytoryczne pracowników Wydziału i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia aktów prawnych, umów, porozumień oraz innych dokumentów
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą organizacją i funkcjonowaniem Wydziału
 • koordynacja i realizacja zadań związanych z wymogami systemu kontroli zarządczej
 • prowadzenie wydziałowych rejestrów: zarządzeń, uchwał, interpelacji i zapytań radnych, wniosków komisji Rady, skarg
 • zamieszczanie w BIP zarządzeń Prezydenta przygotowywanych przez Wydział
 • protokołowanie przebiegu narad kierowniczych Wydziału