A
A
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2017 r.

Gdańsk, dnia 11.09.2017r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 12 września 2017 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

 

w dniach od 19 września 2017 r. do 09 października 2017 r.

 

w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, bud. D, II piętro, pok. 30

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XIV/383/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 19 września 2017 r. do 9 października 2017 r. w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, bud. D, piętro II, pok. 30, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Projekt uchwały (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie dostępny również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska na stronie internetowej: bip.gdansk.pl oraz na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pod adresem: www.gzdiz.gda.pl.

W trakcie wyłożenia projektu uchwały i przez kolejne 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 r. (decyduje data wpływu) zbierane będą uwagi do projektu. Uwagi złożone po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: uchwala.krajobrazowa@gzdiz.gda.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania, lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gdańska. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska na stronie bip.gdansk.pl oraz na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pod adresem: www.gzdiz.gda.pl.

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  z up.

/-/ Piotr Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA