Mały granty - oferta realizacji zadania publicznego Pracowni Inicjatyw Społecznych DYM pt.: Małe dzielnicowe punkty usługowe

A
A
Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2017 r.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Pracowni Inicjatyw Społecznych DYM na realizację zadania publicznego pt.: Małe dzielnicowe Punkty Usługowe.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1339, zm. Dz. U. z 2016 poz. 239) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Do pobrania:

Pracownia Inicjatyw Społecznych DYM - Małe dzielnicowe punkty usługowe 255.39 KB

Uwagi do oferty można zgłaszać do 25 kwietnia 2017 r. pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Milena Rudzińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Referat ds. Mecenatu Kultury