Dyskusja publiczna na temat projektu planu we Wrzeszczu Dolnym

16 marca 2017 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Rady Dzielnicy Wrzeszcz, zainteresowani mieszkańcy oraz Radna Miejska.

Dyskusja publiczna na temat projektu planu we Wrzeszczu Dolnym
A
A
data publikacji: 17 marca 2017 r.

Po przedstawieniu głównych ustaleń projektu planu, projektanci wyjaśnili zmiany wprowadzone w wyniku uwzględnienia uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz odnieśli się do uwag nieuwzględnionych. Zaprezentowano także wizualizacje założeń projektowych planowanej na tym terenie zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych. Zgromadzeni na spotkaniu po raz kolejny nie zgadzali się na rozwiązania zaproponowane przez projektantów, szczególne z intensywnością zabudowy. Postulowano także o zmniejszenie wysokości zabudowy oraz wprowadzenie zapisów mających na celu wycofanie zabudowy od granicy południowej obszaru objętego planem (na styku z zabudową ekstensywną wzdłuż ul. Pstrowskiego). Protokół z przebiegiem dyskusji publicznej, prezentacja przedstawiana uczestnikom oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Przypominamy, że z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 kwietnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 kwietnia 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora