Dwa i pół miliona złotych dotacji na ratowanie zabytków

Od 2005 roku Gdańsk udziela dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach podmiotom zewnętrznym. W tym czasie przekazano na ten cel ponad 23,5 miliona złotych. W tym roku – po podjęciu uchwały przez Radnych Miasta Gdańska w dniu 25 kwietnia – będzie to dwa i pół miliona złotych, czyli o pół miliona więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie przyznanych ma być 17 dotacji (o cztery więcej niż rok temu).

Dwa i pół miliona złotych dotacji na ratowanie zabytków
A
A
data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.

W tym roku łączna wysokość proponowanych dotacji to dokładnie 2 499 000 złotych. O dotacje mogli ubiegać się wszyscy uprawnieni właściciele zabytkowych obiektów. Wnioski rozpatrzone zostały przez specjalną komisję, powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, a której przewodniczy zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków Janusz Tarnacki. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdańska podczas kwietniowej sesji.
Podstawą udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku jest obecnie uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku. Miasto udziela dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i posiadającym tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Warto podkreślić, że dotacje miejskie na ratowanie zabytków są bezzwrotne.

- Z uwagi na utrzymujące się nadal duże zainteresowanie uzyskaniem pomocy finansowej miasta Prezydent i Rada Miasta postanowili o zwiększeniu środków na ten cel w budżecie roku 2017 o pół miliona zł – mówi Janusz Tarnacki zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków. – Czy tendencja ta będzie miała charakter stały, decydować będą możliwości finansowe miasta oraz liczba składanych wniosków. Pamiętać musimy jednak, że miejskie dotacje mają na celu wsparcie wysiłków właścicieli w ratowaniu zabytków lub poprawie ich stanu technicznego czy estetycznego, nie mogą natomiast wyręczać właścicieli w tym obowiązku.
Warto podkreślić, że pomoc miasta staje się często argumentem w ubieganiu się o dodatkowe dofinansowanie w innych instytucjach do tego uprawnionych. Dzięki dotacjom gminnym, widoczny jest na przestrzeni lat znaczny wzrost inwestycji w obiektach zabytkowych, przyczyniający się do poprawy ich wizerunku – czyli także poprawy przestrzeni publicznej w mieście.

Wpłynęły 23 wnioski – przyznano 17 dotacji
W tym roku pieniądze trafią do siedemnastu podmiotów, czyli czterech więcej niż rok temu. Wpłynęły łącznie dwadzieścia trzy wnioski o dotacje, jednak sześć nie zostało zakwalifikowanych ze względu na braki formalne we wnioskach. Dofinansowanie przyznano osobom prawnym kościoła, wspólnotom mieszkaniowym i podmiotowi prywatnemu. Najniższa dotacja wyniosła 8 000 złotych (na prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej wraz z zachodnim i wschodnim narożnikiem kamienicy przy ul. Piwnej 51, o które wnioskowała Wspólnota Mieszkaniowa Piwna 50/51), a najwyższa to 450 000 złotych – na prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej korpusu głównego kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku (wnioskodawca: Klasztor O.O. Karmelitów). Pełną listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków prezentujemy poniżej.

Ponad 23,5 miliona złotych w jedenaście lat
Zmiana przepisów prawnych, która przed laty umożliwiła samorządom udzielanie pomocy finansowej na rzecz ratowania lokalnych zabytków, przyczyniła się w znaczący sposób do poprawy ich stanu technicznego i estetycznego. Krąg podmiotów został również rozszerzony: wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele prywatni są obecnie na równi traktowani z pozostałymi podmiotami. Niezależnie od statusu wnioskodawców poziom przyznawanych dotacji uzależniony jest od wartości zabytkowych obiektu i może wynosić do 50 % lub do 75 %.
W latach 2005-2016 udzielone zostały dotacje w łącznej wysokości 23 581 032 złotych, w tym 820 tysięcy złotych przekazanych Gminie Miasta Gdańska jako pomoc międzygminna na rzecz kościoła p.w. św. Katarzyny.


Oto pełna lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków:
- prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele św. Jakuba w Gdańsku Oliwie
Dofinansowanie: 70 000 zł
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy

- prace budowlano-konserwatorskie w obrębie podłóg, ścian, elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku w budynku przy ul. Malczewskiego 144 w Gdańsku (prace współfinansowane przez MKIDN)
Dofinansowanie: 178 000 zł
Wnioskodawca: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)

- prace konserwatorsko-remontowe elewacji zewnętrznej południowej i elewacji zewnętrznej wschodniej plebanii kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku
Dofinansowanie: 130 000 zł
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

- prace konserwatorskie szafy organowej w kościele p.w. św. Jana Bosko w Gdańsku- Oruni
Dofinansowanie: 43 000 zł
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Bosko

- prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej Kaplicy św. Anny wraz z oknami, przybudówkami i pracami przy murze granicznym przylegającym do Kaplicy w Gdańsku
Dofinansowanie: 230 000 zł
Wnioskodawca: Klasztor O.O. Franciszkanów

- prace konserwatorsko-remontowe północnego zespołu elewacji kościoła p.w. ś. Bartłomieja w Gdańsku (prace współfinansowane z MKIDN)
Dofinansowanie: 200 000 zł
Wnioskodawca: Parafia Greckokatolicka p.w. św. Bartłomieja

- prace konserwatorsko-remontowe północnego zespołu elewacji kościoła p.w. św. Brygidy w Gdańsku (prace współfinansowane przez MKIDN)
Dofinansowanie: 250 000 zł
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brygidy

- prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej korpusu głównego kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku
Dofinansowanie: 450 000 zł
Wnioskodawca: Klasztor O.O. Karmelitów

- prace budowlane związane z wykonaniem zewnętrznej izolacji fundamentów elewacji północnej i zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja w Gdańsku (prace współfinansowane przez MKIDN)
Dofinansowanie: 70 000 zł
Wnioskodawca: Klasztor O.O. Dominikanów

- prace budowlane związane z wymiana pokrycia dachowego nad prezbiterium i dachami bocznymi przylegającymi do prezbiterium kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku- Siedlcach
Dofinansowanie: 200 000 zł
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu

- prace konserwatorsko-remontowe w zespole klasztornym p.w. św. Józefa w Gdańsku,  prowadzone w roku 2017 w ramach projektu pn. Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej - zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku - poprzez prace konserwatorskie i renowację (projekt współfinansowany przez POIŚ)
Dofinansowanie: 300 000 zł
Wnioskodawca: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

- prace budowlane związane z remontem więźby dachowej budynku przy ul. Wolności 25 w Gdańsku Nowym Porcie
Dofinansowanie: 60 000 zł
Wnioskodawca: Maciej Rocławski

- prace budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów kamienicy przy ul. Ogarnej 3
Dofinansowanie: 80 000 zł
Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Ogarna 3/4

- prace budowlane związane z remontem dachu kamienicy przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4 w Gdańsku Wrzeszczu
Dofinansowanie: 70 000 zł
Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4

- prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej wraz z zachodnim i wschodnim narożnikiem kamienicy przy ul. Piwnej 51
Dofinansowanie: 8 000 zł
Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Piwna 50/51

- prace konserwatorsko-remontowe elewacji i ogrodzenia kamienicy przy ul. Staszica 1 w Gdańsku Wrzeszczu
Dofinansowanie: 130 000 zł
Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 1

- prace konserwatorsko-remontowe klatki schodowej oraz stolarki w przedsionku willi przy ul. Konopnickiej 7 w Gdańsku- Wrzeszczu
Dofinansowanie: 30 000 zł
Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Konopnickiej 7

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora