13.10.2017 - wyniki konkursu ofert na realizację w 2018 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła”,

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 r.

Informacja

W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należącego do niżej wymienionego obszaru tematycznego:

 „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych  systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła”,

 obejmującego:

automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach,  informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania.

 wybrano ofertę złożoną przez Fundację Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej z siedzibą przy ul. Brzozowej 15a, 80-243 Gdańsk.

Proponowana kwota dotacji dla w/w Fundacji :  500 000 zł.

Tomasz Błazucki (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska
Referat Polityki Ekologicznej