Strona Główna » Unia dla Gdańska » Projekty inwestycyjne finansowane z funduszy UE » Kluczowe projekty unijne 2007-2013 - w realizacji, zrealizowane i planowane  » Kultura, edukacja i rekreacja A A A
...
QR Code

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Wizja artystyczna spektaklu pod otwartym dachem nowego teatru
 
Bryła teatru na tle zabudowań zabytkowego Głównego Miasta

Gdański Teatr Szekspirowski, to kontynuacja historycznych tradycji Szkoły Fechtunku, w której już w XVII wieku wystawiane były sztuki Szekspira. Jego wspaniała siedziba stanie się wkrótce nowym centrum życia artystycznego miasta.
Nowoczesny wielofunkcyjny budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zaprojektowany został według koncepcji włoskiego architekta Renato Rizziego. Jego architektura nawiązuje do otaczającej go zabytkowej średniowieczno-renesansowej zabudowy. Otwierany dach pozwoli wystawiać, podobnie jak przed kilkoma wiekami, sztuki teatralne przy świetle dziennym.
Budynek teatru będzie funkcjonował przez cały dzień. Przedpołudnia przeznaczone będą na różnorodne zajęcia edukacyjne dla uczniów (warsztaty teatralne, artystyczne, wykłady, spotkania z twórcami) i nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty w zakresie pedagogiki teatralnej). Wieczorami prezentowane będą spektakle teatralne z kraju i zagranicy, odbywać się będą koncerty, wystawy i inne imprezy artystyczne. Gdański Teatr Szekspirowski będzie funkcjonował przez cały rok, prowadząc działalność impresaryjną i wystawiając wybitne spektakle.
Za realizację projektu odpowiedzialna jest instytucja kultury, powołana w lutym 2008 roku przez Fundację Theatrum Gedanense, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska - Gdański Teatr Szekspirowski. Budowa teatru rozpoczęła się w 2009 roku. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego połączona została z wyjątkowym i niepowtarzalnym szekspirowskim widowiskiem plenerowym w reżyserii Andrzeja Wajdy, w którym udział wzięli najwybitniejsi polscy artyści i tysiące mieszkańców Gdańska. Budowę teatru  zakończono w III kwartale 2014 roku. Uroczyste otwarcie nowej siedziby teatru nastąpiło 19 września 2014 r.

 

Zdjęcia z placu budowy – I dekada września 2013 r.
 Fot. Materiały WPR

Zdjęcia z placu budowy   – grudzień 2013 r.
 Fot. Materiały WPR

Zdjęcia z placu budowy   – początek marca 2014 r.
 Fot. Materiały WPR

Beneficjentem Projektu „Budowy siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku” jest Gdański Teatr Szekspirowski.
Jest to Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
Poziom dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych. Koszty wkładu własnego oraz koszty niekwalifikowalne ( bez VAT) finansowane są po połowie przez Gminę  Miasta Gdańska i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  Dotacja celowa na budowę teatru oraz wyposażenie stałe obiektu ze strony Miasta Gdańska : do kwoty 13.482.306 zł.
Miasto Gdańsk oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego udzieliły również dotacji dla GTS na wyposażenie ruchome pomieszczeń budynku ( meble biurowe, garderobiane, hotelowe, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem itp.). Dotacja ze strony Miasta wynosi 650.000 zł.

Umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.11.02.00-00-014/08-00 z dnia 14 września 2009 roku podpisano pomiędzy GTS a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-01 dnia 16.08.2010 r.,
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-02 dnia 12.09.2011 r.
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-03 dnia 28.06.2013 r.
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-04 dnia 5.07.2013 r.
Aneks nr POIS.11.02.00-00-014/08-05 dnia 02.06.2014 r.


Całkowita wartość Projektu –   93 816 325,02 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z UE  51 188 755,65 zł
Koszty kwalifikowalne 68 251 674,19 zł
Koszty niekwalifikowalne 25 564 650,83 zł
Lata realizacji: 2009 – 2014.

Aktualizacja: 17.10.2014 r.

Zdjęcia z placu budowy – maj 2014. Fot.: Materiały WPR

Zdjęcia z placu budowy – lipiec 2014. Fot.: Materiały WPR

Zdjęcia obiektu teatru – wrzesień 2014 . Fot. : Materiały WPR


Ostania modyfikacja: 04.11.2014 10:57
wiecej informacji »
 
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk