Facebook

Konkurs kalendarz 2017 z Wyspą Sobieszewską w tle

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na zdjęcia do kalendarza biurkowego na rok 2017. Na zdjęcia przedtsawiające uroki Wysypy Sobieszewskiej czekamy do 7 listopada 2016 r.

Zasady konkursu

„Wyspa Sobieszewska. Naturalne bogactwo Gdańska”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Wyspa Sobieszewska. Naturalne bogactwo Gdańska” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie zdjęć, które pokazują Wyspę Sobieszewską w Gdańsku i zostaną wykorzystane do projektu i wydruku kalendarza na rok 2017 „Wyspa Sobieszewska. Naturalne bogactwo Gdańska.”
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów i nie mogą brać w nim udziału osoby zajmujące się zawodowo lub półprofesjonalnie fotografią .

§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 11 października 2016 r. i trwać będzie do 7 listopada 2016 r.

§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Każdy uczestnik powinien przesłać swoje propozycje fotografii dla danego miesiąca kalendarzowego według zasady: jedno zdjęcie dla jednego miesiąca, maksymalnie 12 zdjęć. Pod zdjęciem powinna znaleźć się nazwa miesiąca, którego dane zdjęcie dotyczy.
 2. Fotografie w rozdzielczości minimum 4 megapikseli w orientacji poziomej należy przesyłać w wiadomości mailowej w tytule maila wpisując „KALENDARZ – WYSPA SOBIESZEWSKA” od dnia 11 października 2016 do dnia 7 listopada 2016 do godz. 23.59 na adres mailowy: ilovegdn@gmail.com.
 3. Uczestnik oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
 4. Uczestnik oświadcza, że: jest właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś osoby, których wizerunki upubliczniono w zgłoszonych pracach, wyraziły na to stosowną zgodę. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich części, w tym prawa własności, praw autorskich lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuje odpowiedzialność wobec tejże osoby trzeciej.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niepublikowania prac, które nie spełniają wymogów konkursu, tj. mają nieprawidłową rozdzielczość lub są niskiej jakości.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania przesłanych prac.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,

- publiczne odtwarzanie,

- wprowadzenie do obrotu

- wprowadzenie do pamięci komputera.

 1. Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wstępna selekcja prac polega na zaakceptowaniu wybranych fotografii przez Kapitułę Konkursu, co równoznaczne jest z zakwalifikowaniem do konkursu.
 3. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 12 zwycięskich fotografii, które zostaną wydane w miejskim kalendarzu na 2017 rok. Kalendarz „Wyspa Sobieszewska. Naturalne bogactwo Gdańska” będzie wydawnictwem o charakterze promocyjnym i nie będzie przeznaczony do sprzedaży.
 4. Prace zgłoszone w konkursie będą mogły zostać wykorzystywane na oficjalnych profilach Miasta Gdańska na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na publikację pracy w ww. serwisach jak także zgodę na publikację i wykorzystanie fotografii w kalendarzu promocyjnym Gdańska – „Wyspa Sobieszewska. Naturalne bogactwo Gdańska”.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 listopada 2016 poprzez publikację albumu ze zwycięskimi pracami na profilu facebookwym Miasta Gdańska.

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Konkurs będzie przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem: 
  - 11 października 2016 - 7 listopada 2016 – zbieranie prac konkursowych

       - 14 listopada 2016 – oficjalne ogłoszenie wyników konkursu.

§ 5 Zasady zgłaszania uczestnictwa w Konkursie

 1. Prace Konkursowe można zgłaszać w terminie od 11 października 2016 od godz. 10:00 do 7 listopada 2016 do godz. 23.59. O ważności zgłoszenia decyduje czas dotarcia zgłoszenia do Organizatora Konkursu.
 2. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się przez przekazanie prac konkursowych drogą opisaną w paragrafie 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłoszony.
 4. Decyzję w zakresie przyjęcia zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Kapituła Konkursu.

§ 6. Zasady oceny przez Komisję Konkursową

 1. W skład Kapituły Konkursowej, powołanej przez Organizatora Konkursu, wejdą przedstawiciele organizatora konkursu i mediów społecznościowych.
 2. Przy wyłonieniu zwycięzców pod uwagę brane będą:

- interpretacja tematu „Wyspa Sobieszewska. Naturalne bogactwo Gdańska”

- aspekt artystyczny,

- dopasowanie zdjęć do całościowej kompozycji wizualnej wydawnictwa.

 1. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru zwycięskich prac należy wyłącznie do Kapituły Konkursu.

§ 7. Nagrody

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. Nagrodą w konkursie jest zamieszczenie fotografii w kalendarzu promocyjnym „Wyspa Sobieszewska. Naturalne bogactwo Gdańska” na rok 2017, a także przekazanie każdemu autorowi zamieszczonych prac 10 egzemplarzy wydrukowanego kalendarza.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miejski w Gdańsku. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora Konkursu i Wykonawców Konkursu do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim nagród.
 2. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Kapituła Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych wykorzystywanych przez uczestników konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.
Facebook

Spektakularny konkurs #ilovegdn!

Unikalna koszulka Vandis dla Miasta Gdańsk może być twoja!

Zmieniamy garderobę :) Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zobowiązuje! A zatem witamy ją... KONKURSEM, w którym do wygrania są unikalne, białe i czarne koszulki z limitowanej edycji #ilovegdn. Specjalnie dla was zaprojektował je Michał Zieliński - gdańszczanin i zwycięzca drugiej edycji Project Runway. Co trzeba zrobić, by otrzymać nagrodę? Wystarczy do 30 marca przygotować w technice dowolnej swój własny projekt koszulki nawiązującej do Gdańska, sfotografować i przesłać na adres: ilovegdn@gmail.com. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.


Regulamin konkursu 209.39 KB

Koszulka Vandis #ilovegdn
Koszulka Vandis #ilovegdn
Fot. aim

Twitter

Na Twitterze jest na 10 000!

Kolejne świetne wyniki Miasta Gdańsk na Twitterze! W lutym 2016 roku liczba śledzących profil przekroczyła 10 tys.! Dziękujemy!
Ale to nie koniec dobrych wiadomości! Według badania SoTrender („Raport Twitter Trends 02.2016”) Tweeterowy profil Miasta jest największym profilem w kategorii Podróże i miejsca (wzrost o 3 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca) i pierwszym najbardziej angażującym (wzrost o +1 pkt w por. z ubiegłym miesiącem)! Profil Miasta cechuje się też największą liczbą aktywności i jest najczęściej wspominanym profilem!
Nie spoczywamy jednak na laurach. Nadal będziemy przekraczać granicę i dokonywać niemożliwego! Śledźcie nas uważnie!
Wyniki lutowego Raportu Twitter Trends można przeczytać na stronie: http://blog.sotrender.com/pl/2016/03/twitter-trends-luty-2016.

Instagram

16 k na Instagramie!

Kolejny ważny moment w gdańskich mediach społecznościowych. A to dopiero początek roku! Profil Miasta Gdańsk na Instagramie przekroczył w ostatnich dniach stycznia próg 16 tysięcy followersów.

Na tej typowo obrazowej platformie, pokazujemy Gdańsk przez pryzmat fotografii mobilnej. Pojawiają się tu zdjęcia typu pocztówkowego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście, ale dominują fotografie typu urban exploration - tak aby użytkownik mógł spoglądać na miasto z perspektywy mieszkańca. Wykorzystujemy zdjęcia wykonywane telefonem komórkowym, a fotografię profesjonalną rezerwujemy na inne kanały komunikacji, takie jak Facebook czy Pinterest. Publikacje odbywają się w trybie codziennym, a przeplatane są repostami zdjęć użytkowników oznaczonych hashtagami #gdansk oraz #ilovegdn - również w trybie codziennym. Tego typu zabiegi pozwalają zacieśniać więzi z followersami @gdansk_official, a także pozyskiwać nowych obserwujących, powiększając grono miłośników fotografii i sympatyków Gdańska wokół miasta i jego wydarzeń.

Wraz ze wzrostem społeczności jako takiej, obserwujemy coraz szersze wykorzystanie flagowego hashtaga #ilovegdn na Instagramie, który pojawia się na zdjęciach użytkowników niekiedy nie powiązanych bezpośrednio z @gdansk_official. Ciekawe jest również spojrzenie na demografię tej społeczności - to najbardziej międzynarodowe grono odbiorców wśród wszystkich profili społecznościowych Miasta Gdańsk w Internecie. Nie bez przyczyny więc prowadzimy komunikację na Instagramie prawie wyłącznie w języku angielskim. Dialog w komentarzach często jednak prowadzony jest po polsku, niejako jest to więc profil dwujęzyczny. Międzynarodowy charakter społeczności wymusza na administratorach publikację zdjęć w różnych porach dnia i nocy, tak aby docierać do odbiorców zarówno w naszej strefie czasowej, jak i tej zza oceanu. Instagram wykorzystujemy również do publikacji zdjęć z wydarzeń relacjonowanych na żywo, a także uczestniczymy aktywnie w spotkaniach społeczności @IgersGdansk oraz współorganizując od czasu do czasu plenery fotografii mobilnej - InstaMeety.

Instagram

16k na Instagramie!

Kolejny ważny moment w gdańskich mediach społecznościowych. A to dopiero początek roku! Profil Miasta Gdańsk na Instagramie przekroczył w ostatnich dniach stycznia próg 16 tysięcy followersów.

Na tej typowo obrazowej platformie, pokazujemy Gdańsk przez pryzmat fotografii mobilnej. Pojawiają się tu zdjęcia typu pocztówkowego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście, ale dominują fotografie typu urban exploration - tak aby użytkownik mógł spoglądać na miasto z perspektywy mieszkańca. Wykorzystujemy zdjęcia wykonywane telefonem komórkowym, a fotografię profesjonalną rezerwujemy na inne kanały komunikacji, takie jak Facebook czy Pinterest. Publikacje odbywają się w trybie codziennym, a przeplatane są repostami zdjęć użytkowników oznaczonych hashtagami #gdansk oraz #ilovegdn - również w trybie codziennym. Tego typu zabiegi pozwalają zacieśniać więzi z followersami @gdansk_official, a także pozyskiwać nowych obserwujących, powiększając grono miłośników fotografii i sympatyków Gdańska wokół miasta i jego wydarzeń.

Wraz ze wzrostem społeczności jako takiej, obserwujemy coraz szersze wykorzystanie flagowego hashtaga #ilovegdn na Instagramie, który pojawia się na zdjęciach użytkowników niekiedy nie powiązanych bezpośrednio z @gdansk_official. Ciekawe jest również spojrzenie na demografię tej społeczności - to najbardziej międzynarodowe grono odbiorców wśród wszystkich profili społecznościowych Miasta Gdańsk w Internecie. Nie bez przyczyny więc prowadzimy komunikację na Instagramie prawie wyłącznie w języku angielskim. Dialog w komentarzach często jednak prowadzony jest po polsku, niejako jest to więc profil dwujęzyczny. Międzynarodowy charakter społeczności wymusza na administratorach publikację zdjęć w różnych porach dnia i nocy, tak aby docierać do odbiorców zarówno w naszej strefie czasowej, jak i tej zza oceanu. Instagram wykorzystujemy również do publikacji zdjęć z wydarzeń relacjonowanych na żywo, a także uczestniczymy aktywnie w spotkaniach społeczności @IgersGdansk oraz współorganizując od czasu do czasu plenery fotografii mobilnej - InstaMeety.

Facebook

160 tysięcy fanów na miejskim Facebooku!

Kolejny kamień milowy w gdańskich mediach społecznościowych! Przekroczyliśmy właśnie liczbę 160 tysięcy fanów na Facebooku. Gdańsk w Social Media nie zwalnia tempa. Rośniemy w siłę!

Facebook jako platforma komunikacji mimo wielokrotnych prognoz spadku zainteresowania, nie traci na popularności. FB ciągle generuje największe zasięgi i interakcje. Komunikację Miasta Gdańsk na FB kierujemy do najszerszego grona odbiorców: mieszkańcy, turyści, sympatycy z Polski i całego świata. Celem jest budowanie wizerunku miasta otwartego, turystycznego, kulturalnego, europejskiego; budowanie relacji oraz podtrzymywanie wysokich interakcji; wzbudzanie/podtrzymywanie pozytywnego sentymentu wobec miasta. 

Zgodnie ze strategią i kilkuletnią obserwacją odbiorców, profil prezentuje treści lifestylowe i wizerunkowe. Publikacje dotyczą prestiżowych wydarzeń, atrakcji turystycznych i kultury Miasta. Stronę na FB współtworzymy z fanami, publikując treści nadesłane przez nich w informacjach prywatnych czy też opublikowanych przez nich na naszej tablicy. Zdjęcia od fanów generują największe zasięgi, ale nie tylko liczby są tu ważne - dzięki wykorzystaniu contentu od użytkowników, zacieśniamy z nimi więzi i scalamy społeczność wokół Gdańska na Facebooku. Oprócz fotografii prezentujemy także cykle tematyczne: historia (Encyklopedia Gdańska), kultura (Mediateka Gdańska, Gdańska Książka Kucharska) oraz walory artystyczne (Gdański StreetArt) czy też rekreacyjne (Rowerowy Gdańsk), a także sylwetki gdańszczan (Jestem z Gdańska #ilovegdn).

Najbardziej interaktywne treści to oczywiście zdjęcia wizerunkowe i prestiżowe wydarzenia. Bez nich jednak treści niszowe w ogóle nie dotarłyby do odbiorców - mechanizmy EdgeRanku są bezlitosne. Wartość “ładnych obrazków” znana jest jednak nie tylko profesjonalistom branży Social Media, ale doceniana jest przez tzw. zwykłego użytkownika. Wchodzimy więc w interakcje i staramy się dopieścić każdego, kto zaangażował się w kontakt z Miastem i jego społecznością. Prowadzimy dialog z użytkownikami, odpowiadamy na pytania i rozwiewamy wątpliwości, a także często łagodzimy obyczaje. 

Droga do sukcesu jest zawsze in progress - tym bardziej, że to ciągle najprężniej rozwijająca się gdańska społeczność internetowa. Dziś więc świętujemy. Oby tak dalej! :)
Facebook

160 tys. fanów na Facebooku!

160 tys. fanów na Facebooku!

Kolejny kamień milowy w gdańskich mediach społecznościowych! Przekroczyliśmy właśnie liczbę 160 tysięcy fanów na Facebooku. Gdańsk w Social Media nie zwalnia tempa. Rośniemy w siłę! 
Facebook jako platforma komunikacji mimo wielokrotnych prognoz spadku zainteresowania, nie traci na popularności. FB ciągle generuje największe zasięgi i interakcje. Komunikację Miasta Gdańsk na FB kierujemy do najszerszego grona odbiorców: mieszkańcy, turyści, sympatycy z Polski i całego świata. Celem jest budowanie wizerunku miasta otwartego, turystycznego, kulturalnego, europejskiego; budowanie relacji oraz podtrzymywanie wysokich interakcji; wzbudzanie/podtrzymywanie pozytywnego sentymentu wobec miasta. 
Zgodnie ze strategią i kilkuletnią obserwacją odbiorców, profil prezentuje treści lifestylowe i wizerunkowe. Publikacje dotyczą prestiżowych wydarzeń, atrakcji turystycznych i kultury Miasta. Stronę na FB współtworzymy z fanami, publikując treści nadesłane przez nich w informacjach prywatnych czy też opublikowanych przez nich na naszej tablicy. Zdjęcia od fanów generują największe zasięgi, ale nie tylko liczby są tu ważne - dzięki wykorzystaniu contentu od użytkowników, zacieśniamy z nimi więzi i scalamy społeczność wokół Gdańska na Facebooku. Oprócz fotografii prezentujemy także cykle tematyczne: historia (Encyklopedia Gdańska), kultura (Mediateka Gdańska, Gdańska Książka Kucharska) oraz walory artystyczne (Gdański StreetArt) czy też rekreacyjne (Rowerowy Gdańsk), a także sylwetki gdańszczan (Jestem z Gdańska #ilovegdn).
Najbardziej interaktywne treści to oczywiście zdjęcia wizerunkowe i prestiżowe wydarzenia. Bez nich jednak treści niszowe w ogóle nie dotarłyby do odbiorców - mechanizmy EdgeRanku są bezlitosne. Wartość “ładnych obrazków” znana jest jednak nie tylko profesjonalistom branży Social Media, ale doceniana jest przez tzw. zwykłego użytkownika. Wchodzimy więc w interakcje i staramy się dopieścić każdego, kto zaangażował się w kontakt z Miastem i jego społecznością. Prowadzimy dialog z użytkownikami, odpowiadamy na pytania i rozwiewamy wątpliwości, a także często łagodzimy obyczaje. 
Droga do sukcesu jest zawsze in progress - tym bardziej, że to ciągle najprężniej rozwijająca się gdańska społeczność internetowa. Dziś więc świętujemy. Oby tak dalej!
Pinterest

Gdański profil na Pintereście na drugim miejscu w rankingu TOP 10 mare

gdański profil na Pintereście na drugim miejscu w rankingu TOP 10 mare

Najlepsze wyniki - nie tylko na Facebooku i Twitterze czy Instagramie. Gdańsk nie bez przyczyny nazywany jest stolicą polskiego internetu! Oto kolejne potwierdzenie: gdański profil na Pintereście na drugim miejscu w rankingu TOP 10 marek i organizacji w Polsce. Alianzo Ranking opublikowało zestawienie, którego podstawą są dane: liczba pinów i followersów, a także ilość polubień z ostatnich 10 publikacji. Profil pinterest.com/gdansk plasuje się na drugim miejscu w Polsce, otrzymując jednocześnie 3 gwiazdki - podobnie jak wyprzedzający nas w rankingu profil portalu polki.pl. Wynik cieszy tym bardziej, że w zestawieniu poza Gdańskiem nieobecne są inne polskie miasta. Gdańsk wyznacza trendy i stawia wysoko poprzeczkę! 

Instagram

Gdańsk znów w czołówce - tym razem na Instagramie!

Gdańsk znów w czołówce - tym razem na Instagramie!

Gdańsk znów w czołówce - tym razem na Instagramie! Tym razem pod lupę wzięto nie tyle same profile polskich miast na Instagramie, ile popularność tych miast wśród użytkowników aplikacji w ogóle - jednym słowem: które z miast jest najczęściej fotografowane. 
Jak to sprawdzić? Sprawa nie jest taka prosta - nie każdy użytkownik daje przy publikacji oznaczenie geolokalizacji. Większość jednak używa hashtagów - i to na nich właśnie opiera się ranking Gazety Wyborczej Trójmiasto. Pod uwagę brano zarówno tagi pozbawione polskich znaków, jak i te z polskimi znakami: #gdansk i #gdańsk. Jeśli nazwa miasta z kolei polskich znaków nie ma, wzięto pod uwagę wersję polskojęzyczną i anglojęzyczną (np. #warszawa i #warsaw). Nie było więc zdziwienia, że na najwyższym miejscu rankingu stanęła Warszawa - największe i najbardziej wielokulturowe miasto w Polsce. Gdańsk uplasował się na zaszczytnym 5. miejscu. Chcemy wierzyć, że wpływ na dobry wynik miała również komunikacja Miasta Gdańsk na profilu @gdansk_official. Zapraszamy do lektury rankingu:
Facebook

Miasto Gdańsk triumfuje po raz kolejny w rankingu #FanpageTrends od SoTrendera

Miasto Gdańsk triumfuje po raz kolejny w rankingu #FanpageTrends od SoTrendera

Dobre wiadomości na początek roku to prognoza na jeszcze lepszy 2016 rok. Miasto Gdańsk triumfuje po raz kolejny w rankingu #FanpageTrends od SoTrendera. W kategorii Miasta ustępujemy z najwyższego stopnia podium jedynie w zestawieniu dotyczącym liczby fanów profilu. Złoto - ponownie - Gdańsk zdobywa w pozostałych trzech zestawieniach, przy czym powrót na szczyt zanotowaliśmy w jednym z nich, na dodatek z dwupunktowym skokiem. Niezmiennie pozostajemy liderami jako najbardziej angażujący profil. Nie mamy też sobie równych w tak zwanej obsłudze klienta. Z kolei wracamy na szczyt jako najbardziej interaktywna strona miejska na Facebooku. Wyniki za grudzień 2015 cieszą tym bardziej, że prognozują dobry 2016 rok dla Gdańska w mediach społecznościowych i motywują do jeszcze większego zaangażowania administratorów w codzienną pracę redakcyjną i moderacyjną. Do siego roku! Zapraszamy do lektury raportu #FanpageTrends - kategoria Miasta:
Twitter

Gdańsk to niekwestionowana stolica polskich internetów

Gdańsk to niekwestionowana stolica "polskich internetów"

Gdańsk to niekwestionowana stolica "polskich internetów". Po raz kolejny udowadniają to wyniki raportu #TwitterTrends od SoTrendera dla kategorii 'Podróże i miejsca'. Najnowsze zestawienie - za grudzień 2015- plasuje Miasto Gdańsk na najwyższym stopniu podium aż 3 na 4 razy. Ustępujemy miejsca tylko w zestawieniu dotyczącym liczby followersów. Nieprzerwanie za to otrzymujemy złoty krążek za najczęściej wspominany na Twitterze profil. Oznacza to dokładnie, że z Miastem Gdańsk rozmawia najczęściej i najdłużej, największa liczba użytkowników. Na najwyższe stopnie podium wracamy także w dwóch kolejnych zestawieniach: najbardziej angażujący profil oraz największa aktywność. Pierwsze z nich to łączna liczba retweetów, polubień i wszystkich odpowiedzi do wpisów. Drugie - zbiorczy wskaźnik wszystkich aktywności wokół profilu na Twitterze w danym okresie czasu. Wysokie noty w rankingach to wynik codziennej pracy wraz ze społecznością skupioną wokół Miasta Gdańsk na Twitterze. Cieszą tym bardziej, że nie są jedynie pustymi liczbami, a przekładają się na jakościowe relacje z użytkownikami. Dobry początek nowego roku! Oby tak dalej!


Pinterest

Kalendarz Gdański - konkursy

W piątek 18 grudnia trafiły do kiosków. Stworzone wspólnie z fanami i followersami Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych gdańskie kalendarze "Wszystkie oblicza Oliwy" na 2016 rok - jako bezpłatny dodatek do Wyborcza.pl Trójmiasto. Jeśli mieszkasz poza zasięgiem lokalnego wydania Gazety lub nie zdążyłeś kupić piątkowego wydania GW - obserwuj bacznie nasze profile społecznościowe Miasta Gdańsk. W nowym roku 2016 ogłosimy konkursy! Bądź czujny!

W piątek 18 grudnia trafiły do kiosków. Stworzone wspólnie z fanami i followersami Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych gdańskie kalendarze "Wszystkie oblicza Oliwy" na 2016 rok - jako bezpłatny dodatek do Wyborcza.pl Trójmiasto. Jeśli mieszkasz poza zasięgiem lokalnego wydania Gazety lub nie zdążyłeś kupić piątkowego wydania GW - obserwuj bacznie nasze profile społecznościowe Miasta Gdańsk. W nowym roku 2016 ogłosimy konkursy! Bądź czujny!
kalendarz Gdański media
kalendarz Gdański media
Fot. Gdańsk
Pinterest

Gdański kalendarz 2016

Gdański kalendarz 2016

Oto oni: zwycięzcy konkursu na gdański kalendarz na 2016 rok. Jak co roku, zaprosiliśmy do współtworzenia kalendarza fotografów amatorów - fanów i followersów Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych. Z nadesłanych prac wybraliśmy 12 zdjęć, które ozdobią 12 kart kalendarza biurkowego. 2016 rok to 90. rocznica włączenia miasta Oliwy do Gdańska, jako nowej jego dzielnicy. Stąd hasło i tematyka tej edycji kalendarza: "Gdańsk. Wszystkie oblicza Oliwy." Do mieszkańców Trójmiasta trafi on jako bezpłatny dodatek do grudniowego wydania Gazety Wyborczej Trójmiasto. Kilka egzemplarzy będzie można również wygrać w konkursach zorganizowanych na profilach Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace, a zwycięzcom - serdecznie gratulujemy!

STYCZEŃ: Adamo Franko
LUTY: Anna Posiakow 
MARZEC: Karol Makurat 
KWIECIEŃ: Adamo Franko
MAJ: Karolina Kornata
CZERWIEC: Karol Pisarski 
LIPIEC: Maria Vittoria Ghirardi
SIERPIEŃ: Marta Rosa 
WRZESIEŃ: Patrycja Walczak 
PAŹDZIERNIK: Patrycja Walczak 
LISTOPAD: Karol Makurat 
GRUDZIEŃ: Maria Vittoria Ghirardi 

Kalendarz Gdański 2016
Kalendarz Gdański 2016
Fot. Kalendarz Gdański 2016
Facebook

Miasto Gdańsk w Social Media - pogadaj sobie z miaste

"Miasto Gdańsk w Social Media - pogadaj sobie z miastem!" - prelekcję o takim tytule zaprezentowaliśmy we wtorek 17 listopada 2015 na IX Festiwalu Przedsiębiorczości, organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Uczestnikami wydarzenia są młodzi, ciekawi świata ludzie, którzy o swojej zawodowej przyszłości dopiero zaczynają myśleć.

"Miasto Gdańsk w Social Media - pogadaj sobie z miastem!" - prelekcję o takim tytule zaprezentowaliśmy we wtorek 17 listopada 2015 na IX Festiwalu Przedsiębiorczości, organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Uczestnikami wydarzenia są młodzi, ciekawi świata ludzie, którzy o swojej zawodowej przyszłości dopiero zaczynają myśleć. Tematem tegorocznej edycji festiwalu była szeroko pojęta komunikacja - a o komunikacji marki Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych mówiły przedstawicielki zespołu administatorów: Aleksandra Mokwa (Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG) oraz Weronika Szadowiak (Projekt PR). Młodzież tematem nowych mediów zainteresowana już przez sam fakt z nich korzystania. Wysłuchali opowieści o początkach obecności Gdańska w Social Media, a także o strategii komunikacji miasta w SoMe. Dowiedzieli się również jak wygląda praca zespołu administratorów, jakich treści mogą się spodziewać na każdym z obsługiwanych przez nas profili. Zaintrygował ich fakt, że z Miastem mogą sobie po prostu pogadać, a także wpłynąć na jego funkcjonowanie, zgłaszając swoje pomysły i uwagi poprzez Facebooka czy Twittera. Na koniec młodzi zadali ważne pytania - o to, czy nasza praca należy do tych o podwyższonej odpowiedzialności społecznej, a także o kierunki rozwoju komunikacji Gdańska jako marki na nowe kanały społecznościowe. Takie wyjścia z online w offline bardzo sobie cenimy i liczymy na kolejne spotkania - te wirtualne i w tak zwanym realu. 
Facebook

Gdańsk doceniony za działania social media!

Gdańsk triumfuje po raz kolejny. Tym razem za dobre działania w Social Media laury otrzymujemy w zacnym gronie światowych i krajowych mega-brandów. Gdańsk świetnie odnajduje się jako marka w Internecie. Nasze działania docenił Krzysztof Polit, ekspert ze Starcom Mediavest Group, wyznaczając dla serwisu Wirtualnemedia.pl TOP5 globalnych i polskich brandów w mediach społecznościowych. "Gdańsk jako jedno z nielicznych miast w Polsce ma dużą świadomość i wiedzę o tym, jak funkcjonować w mediach społecznościowych. Jest do wzorowy przykład połączenia działań urzędników  z inicjatywami mieszkańców. A wielokanałowe działania,  wspieranie aktywności i oparcie promocji miasta o treści generowane przez użytkowników to idealny przykład wzorowych działań socialowych. Koniecznie sprawdźcie hasztag #ilovegdn!" pisze ekspert. Cieszymy się, że nasze wysiłki zostają zauważone, a marka miasta Gdańsk postrzegana jest w tak dobrym świetle także w branży. Nie spoczniemy na laurach - tego można być pewnym! Polecamy lekturę zestawienia dla WirtualneMedia.pl: bit.ly/marki_SoMe a także artykułu na Gazeta.pl z rozszerzoną informacją na temat codziennej pracy administratorów profili Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych: bit.ly/SoMe_Gdansk 
Facebook

Gdańsk wśród TOP5 marek

Kolejne laury dla Gdańska! Jesteśmy jedną z TOP5 polskich marek działających w Social Media. Krzysztof Polit ze Starcom Mediavest Group zaszeregował Gdańsk pośród takich graczy jak: Local Heroes, Milka, Coca-Cola i PlayStation. Na arenie światowej, zostaliśmy uplasowani wśród globalnych brandów: GoPro, Red Bull, Oreo, Old Spice i NASA. To bardzo ważne wyróżnienie, które odbiło się szerokim echem nie tylko w branży public relations, ale także w społeczności internautów jako takich

Instagram

Zostań twórcą innowacyjnego przewodnika po Gdańsku!

Zostań twórcą innowacyjnego przewodnika po Gdańsku!

Zostań twórcą innowacyjnego przewodnika po Gdańsku! Eksplorując miejskie zakamarki, rób zdjęcia na Instagram. Również dziś startuje konkurs "InstaGdansk - InnyPrzewodnik", w wyniku którego powstanie niezwykły przewodnik #GdanskNieznany. Zamieść na Instagramie  zdjęcie ciekawego miejsca w Gdańsku spoza tradycyjnego szlaku atrakcji turystycznych, które można polecić mieszkańcom i przyjezdnym do odwiedzenia i oznacz konkursowym hashtagiem. Masz czas do 20 sierpnia do godziny 15:00. W tym czasie możesz zamieścić dowolną liczbę konkursowych zdjęć. Z wszystkich prac wybierzemy najciekawsze i stworzymy z nich przewodnik „InstaGdansk – InnyPrzewodnik” wydrukowany przez Instadruk. Stań się jednym z twórców tej niezwykłej InstaProdukcji. Przeczytaj REGULAMIN i ruszaj na podbój gdańskich zakamarków. To naprawdę proste - najlepsze wakacje są w zasięgu ręki. Wystarczy tylko trochę czasu i kreatywności, by odkryć i skorzystać z całego tego bogactwa. Gdańsk życzy najlepszych wakacji: codziennie!
Facebook

Zachęcamy do udziału w dwóch wakacyjnych konkursach, które pomogą turystom odkryć Gdańsk jakiego nie znają.

Zachęcamy do udziału w dwóch wakacyjnych konkursach, które pomogą turystom odkryć Gdańsk jakiego nie znają. Gdańsk to przecież nie tylko znane zabytki z przewodników i broszur turystycznych. Gdańsk znany - nieznany, z zupełnie innej perspektywy! Wygraj udział w rejsie z Mateuszem Kusznierewiczem! Weź udział w konkursie multimedialnym "Gdańsk. NAJLEPSZE wakacje." pokazując w kreatywny sposób aktywne spędzanie czasu w Gdańsku. Szczególnie premiowane będą bezkosztowe aktywności na świeżym powietrzu, dostępne dla każdego mieszkańca i turysty. Prace konkursowe zamieść na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub YouTubie oznaczając swój film/zdjęcie/tekst hashtagiem #GdanskNajlepszeWakacje. Unikalny link do publikacji prześlij na adres ilovegdn@gmail.com do 20 sierpnia 2015 do godz. 15:00. Przeczytaj REGULAMIN i działaj już dziś! 
Zachęcamy do korzystania z morskich aktywności na gdańskich kąpieliskach wyróżnionych Błękitną Flagą i z najlepiej rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych w Polsce. Zapraszamy do ZOO, na spacer szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, rejs tramwajem wodnym... Możliwości jest wiele! Pokaż swój Gdańsk z zupełnie innej perspektywy!
Twitter

Lipcowy ranking #TwitterTrends

Lipcowy ranking #TwitterTrends od Sotrendera pokazuje, że Gdańsk świetnie radzi sobie na Twitterze

Lipcowy ranking #TwitterTrends od Sotrendera pokazuje, że Gdańsk świetnie radzi sobie na Twitterze, pozostając liderem trzech na cztery zestawienia w kategorii „Podróże i miejsca”.  Zgodnie z raportem Gdańsk jest najaktywniejszym, najbardziej angażującym i najczęściej wspominanym profilem w swoim sektorze, co z całą pewnością jest powodem do radości! Zapraszamy do lektury całego raportu, a w szczególności kategorii Podróże i miejsca.

Facebook

Gdańsk liderem w kategorii MIASTA w najnowszym #FanpageTrends

Gdańsk liderem w kategorii MIASTA w najnowszym #FanpageTrends

Czerwiec 2015 zakończony z miejscem na najwyższym stopniu podium! W najnowszym #FanpageTrends od SoTrendera Miasto Gdańsk liderem w kategorii MIASTA. Niezmiennie pozostajemy najbardziej interaktywną stroną w zestawieniu. Cieszy nas również pierwsze miejsce w zestawieniu dotyczącym obsługi klienta - czyli mierzącym procent i czas odpowiedzi na publikowane przez użytkowników posty. "Gdańsk zasłużył na szczególne gratulacje za wynik w obsłudze klienta." - pisze Sławomir Wojciechowski w komentarzu do kategorii MIASTA. No cóż, dziękujemy! Nie osiądziemy na laurach - będziemy to udowadniać rzetelną pracą administratorów i ścisłą ich współpracą z społecznością Miasta Gdańsk na Facebooku. Bo bez tak zaangażowanej społeczności wysokich wyników byśmy nie osiągnęli. Polecamy lekturę całego raportu SoTrendera, w w szczególności kategorii MIASTA.Twitter

Gdańsk na podium w rankingu #TwitterTrends

W najnowszym rankingu #TwitterTrends od Sotrendera - za czerwiec 2015 - Miasto Gdańsk znajduje się na najwyższych stopniach podium!

Na półmetku 2015 roku - kolejne powody do radości. W najnowszym rankingu #TwitterTrends od Sotrendera - za czerwiec 2015 - Miasto Gdańsk znajduje się na najwyższych stopniach podium! Nasze wyniki w rankingu po raz kolejny udowadniają, że Gdańsk to marka dobrze reprezentowana w mediach społecznościowych. W kategorii "Podróże i Miejsca" pozostajemy polskim liderem w trzech zestawieniach na cztery możliwe. Gdańsk niezmiennie pozostaje najbardziej aktywnym i najbardziej angażującym profilem w swoim sektorze. Zapraszamy do lektury całego raportu, a w szczególności kategorii Podróże i miejsca.

Twitter

test

test

test

Instagram

ponad 10 tys. obserwujących profil na Instagramie

Już ponad 10 tys. obserwujących ma profil Miasta Gdańska na Instagramie

Kolejny kamień milowy! Profil @gdansk_official na Instagramie obserwuje już ponad 10 tysięcy użytkowników - z regionu, z Polski i z całego świata!
Instagram to obecnie najpopularniejsza aplikacja mobilna do obróbki i publikacji zdjęć wykonanych telefonem komórkowym. Gdańsk na Instagramie aktywnie działa od 3 lat, ale to w 2014 nastąpił największy rozwój społeczności skupionej wokół Miasta. Publikowane na @gdansk_official zdjęcia to obrazy przestrzeni miejskiej z punktu widzenia mieszkańca, który eksploruje aktywnie otaczające go tereny. Zdjęcia przedstawiają popularne i wizerunkowe części miasta, ale również te mniej znane, a przecież nie mniej ważne części Gdańska. Ponadto, Miasto Gdańsk prowadzi aktywny dialog z użytkownikami, repostując na co dzień najciekawsze zdjęcia, tagowane hasztagami #gdańsk oraz #ilovegdn. 
Zapraszamy do współtworzenia społeczności instagramowej wraz z @gdansk_official
Facebook

Plenerowa redakcja SoMe Gdańska zaprasza

Tradycyjnie już w trakcie Święta Miasta Gdańska będzie można na żywo spotkać się z prowadzącymi redakcję mediów społecznościowych.

Zapraszamy na Święto Miasta 2015 i do plenerowej redakcji Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych! Spotykamy się 24 maja 2014 na Targu Węglowym. To idealna okazja, aby w piknikowej atmosferze poznać zespół administratorów i przekonać się jak wygląda codzienna praca redakcyjna na profilach Miasta Gdańsk m.in. na Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Dla mieszkańców przygotujemy atrakcje z pogranicza świata online i offline. Zrobimy sobie zdjęcia w specjalnej social-mediowej ramce. Dla tych, którzy nas odwiedzą mamy specjalne zadanie: na specjalnie przygotowanych mapach zaznaczcie swoje ukochane miejsca w Gdańsku i pokrótce opiszcie, dlaczego te właśnie miejsca są dla Was wyjątkowe. Najciekawszą mapę z opisem opublikujemy wśród map znanych gdańszczan w cyklu "Gdańsk według..." na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do sentymentalnej zabawy! Czekamy na Was w niedzielę w godzinach 12:00-18:00. Do zobaczenia!:-)

Święto Miasta

Instagram

IgersGdansk w Londynie

Po wizycie @igerslondon w Gdańsku we wrześniu 2014 roku, przyszedł czas na rewizytę @igersgdansk w Londynie. Jako współorganizator pobytu londyńczyków w grodzie nad Motławą, administratorów @gdansk_official nie mogło zabraknąć w stolicy Wielkiej Brytanii.

Emocjonujący weekend w stylu online-offline za nami. Po wizycie @igerslondon w Gdańsku we wrześniu 2014 roku, przyszedł czas na rewizytę @igersgdansk w Londynie. Jako współorganizator pobytu londyńczyków w Gdańsku, administratorów @gdansk_official nie mogło zabraknąć w stolicy Wielkiej Brytanii. Maskotka gdańskiego profilu na Instagramie #JimmyGDN pozdrowił swoich followersów spod słynnego Tower Bridge, prezentując oczywiście dumnie emblemat #ilovegdn. Podczas InstaMeetu spotkaliśmy gdańszczankę Anię, która od roku pracuje w londyńskiej szkole tańca, a Gdańsk ma zawsze w sercu... i na torbie "Gdańsk Rowerowy", którą uwieczniliśmy oczywiście na profilu Miasta na Instagramie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że Social Media to ludzie i warto spotykać się ze społecznością także offline. Zbudowane relacje warto pielęgnować. Zdjęcia z gdańskiego InstaMeetu obejrzeć można pod tagiem #InstameetLdnGdn, a fotki z londyńskiej rewizyty - pod hashtagiem #InstameetGdnLdn. Zapraszamy na @gdansk_official.

Twitter

Gdańsk nadal liderem na Twitterze

Kolejne rankingi Twittera w Polsce potwierdzają naszą dobrą formę

Z końcem marca Gdańsk znów trzykrotnie na najwyższym stopniu podium! Najnowszy ranking Sotrendera #TwitterTrends po raz kolejny udowadnia, że Gdańsk to marka dobrze reprezentowana w Social Media. W kategorii "Podróże i Miejsca" pozostajemy polskim liderem w trzech zestawieniach na cztery możliwe. Ustępujemy z podium jedynie pod względem liczebności followersów. Gdańsk pozostaje najbardziej aktywnym i najbardziej angażującym profilem w swojej kategorii. Zapraszamy do lektury całego raportu, a w szczególności kategorii Podróże i miejsca: http://www.sotrender.pl/trends/twitter/reports/201503/podroze#trends

Instagram

Ponad 9 tys osób obserwuje profil Gdańska na Instagramie

Ponad 9 tys. osób obserwuje profil Miasta Gdańsk na Instagramie

Nie zwalniamy tempa na Instagramie. Społeczność @gdansk_official rozrasta się w coraz szybszym tempie - to już ponad 9 tysięcy obserwujących! Wokół Gdańska skupiają się miłośnicy nie tylko pięknych kadrów pocztówkowych, ale także zdjęć gdańskich zakamarków. A nasz InstaGdańsk pokazujemy właśnie w takich kwadratach. Fotografia mobilna to wdzięczne zajęcie. Codziennie inny kadr pod znakiem #ilovegdn. Naszych followersów zachęcamy do publikowania zdjęć pod tym właśnie hashtagiem, a najciekawsze z nich repostujemy, również w trybie codziennym. To zacieśnia więzi i scala społeczność wokół wspólnego tematu, jakim jest miasto. Bo wszyscy przecież Gdańsk kochamy.

Instagram Miasta Gdańsk ma 9 tys. obserwujących

Twitter

Ponad 7 tys followersów Miasta Gdańsk na Twitterze

Twitterowy profil Miasta Gdańsk ma już ponad 7 tysięcy followersów

Społeczność @gdansk na Twitterze rośnie w siłę. Ćwierkających z Gdańskiem jest już ponad 7 tysięcy! Obserwujących przybywa z dnia na dzień, a ich aktywność przerasta czasem wyobrażenia administratorów. Twitter to dialog, więc rozmawiamy z followersami w trybie codziennym, a tematów związanych z Gdańskiem nie brakuje. Witamy się rano. Mówimy dobranoc wieczorem. Omawiamy ważne i popularne wydarzenia z życia miasta i regionu. Podajemy informacje, przekazujemy alerty, ostrzegamy przed awariami. Odpowiadamy na pytania, rozwiewamy wątpliwości, wyjaśniamy procedury. Jesteśmy na wyciągnięcie ręki - może nie na zawołanie, ale na każdy tweet bez zbędnej zwłoki odpowiadamy. Dziękujemy i prosimy o więcej ;)

7 tys followersów Twittera Gdańska

Instagram

Kwadratowa Wystawa

#KwadratowyGdansk wystawa fotografii mobilnej z Instagrama

#KwadratowyGdansk to wystawa fotografii mobilnej prezentująca zdjęcia blisko 70 autorów, którzy zostali wyróżnieni przez IgersGdansk tytułem „Instagramer of the Week”. Zdjęcia przedstawiają znane i mniej znane miejsca w Gdańsku.

Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 21.03.2015 o godzinie 17:00 w siedzibie WMBP przy Targu Rakowym 5/6 w Gdańsku. Partnerami wernisażu są Miasto Gdańsk, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz PuroHotels w Gdańsku. Spis wszystkich 68 autorów zdjęć pokazanych na wystawie zobaczycie na stronie bit.ly/Kwadratowy_Gdansk

Wystawa to jednocześnie trójmiejskie spotkanie fanów Instagrama i fotografii mobilnej w ramach ogólnoświatowego wydarzenia #WWIM11 - Worldwide Instameet. W weekend 21-22.03.2015 na całym świecie organizowane są Instameety. Każda ze społeczności stara się zorganizować jak najciekawsze spotkanie. Również sam Instagram angażuje się w to wydarzenie. IgersGdansk spotka się w ramach WWIM po raz czwarty.

Zapraszamy na wystawę i wernisaż. Hashtagi spotkania to: #kwadratowygdansk #wwim11 #wwim11igersgdansk #igersgdansk

Instagram

Twitter i Instagram spotkał się w Gdańsku

Spotkanie aktywistów Twittera i Instagrama w Gdańsku

W minioną sobotę w Gdańsku odbyło się kolejne wydarzenie na styku światów online i offline. Dwie prężnie działające społeczności: @igersGdansk oraz @3miastoTweetup wspólnie eksplorowały wnętrze i zakamarki nowej siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Ponad 50 osób spotkało się w sobotnie popołudnie, nie tylko by poznać ten ciekawy architektonicznie obiekt, ale także by zacieśnić znajomości zawarte online.

IgersGdansk to społeczność skupiona wokół Instagrama, z kolei 3miastoTweetup to jej odpowiednik dla Twittera. Grupy spotykają się w swoim gronie najmniej raz na miesiąc, zapewniając uczestnikom ciekawe lokalizacje i aktywności. Rzadko jednak udaje się spotkać obu grupom w jednym miejscu i jednym czasie. Tym razem się udało, czego efekty można zaobserwować pod hashtagiem #3miastoSzekspir - tak na Instagramie jak i na Twitterze. Miasto Gdańsk, jako użytkownik obu portali społecznościowych, aktywnie brał udział w wydarzeniu, relacjonując spotkanie na bieżąco na Insta i TT. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie przy wspólnym stole, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać i poznać się jeszcze lepiej. 
3miastoSzekspir
Facebook

Coraz lepsi na Facebooku

Styczeń 2015 zakończony z miejscem na najwyższym stopniu podium! W najnowszym #FanpageTrends od SoTrendera Miasto Gdańsk liderem w kategorii MIASTA.

Styczeń 2015 zakończony z miejscem na najwyższym stopniu podium! W najnowszym #FanpageTrends od SoTrendera Miasto Gdańsk liderem w kategorii MIASTA. Jedyne zestawienie, w którym ustępujemy z podium, odnosi się do liczby fanów profilu. Utrzymujemy jednak silne 4 miejsce, od miesięcy bez zmian, przy pracy organicznej. Niezmiennie pozostajemy najbardziej angażującym profilem w kategorii oraz najbardziej interaktywną stroną w zestawieniu. Cieszy nas, że powróciliśmy również na pierwsze miejsce w zestawieniu dotyczącym obsługi klienta - czyli mierzącym procent i czas odpowiedzi na publikowane przez użytkowników posty. Oby tak dalej! Miano stolicy polskiego Internetu zobowiązuje - co zamierzamy z miesiąca na miesiąc udowadniać rzetelną pracą administratorów i ścisłą ich współpracą z społecznością Miasta Gdańsk na Facebooku. Polecamy lekturę całego raportu SoTrendera, w w szczególności kategorii MIASTA: http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/201501/miasta#trends

Instagram

Gdańsk wśród najciekawszych profili na polskim Instagramie!

Zestawienie 10 inspirujących użytkowników zostało właśnie opublikowane na portalu komórkomania.pl - wyboru dokonał Marek Cieślak. O profilu Miasta Gdańsk na Instagramie pisze tak: "@gdansk_official - oficjalny profil Gdańska na Instagramie to niezwykły album. Niezwykły, ponieważ przeważają w nim zdjęcia wykonane przez miłośników miasta. Najciekawsze fotografie są inspiracją do spaceru lub podróży, a bieżące informacje o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych czy rozrywkowych sprawiają, że profil ma cechy kalendarza dla mieszkańców i przyjezdnych. Administratorzy chętnie wchodzą w interakcje z innymi użytkownikami Instagrama, udowadniając, że Gdańsk to nie tylko żuraw i fontanna Neptuna, a przede wszystkim całe mnóstwo miejsc, których nie znajdziesz w żadnym przewodniku."

Cieszy nas, że strategia komunikacji, jaka przyświeca nam w prowadzeniu profilu @gdansk_official jest dostrzegana i doceniana. Właśnie tak chcemy pokazywać InstaGdańsk - poprzez ciekawe, choć może mniej znane kadry. A także, co bardzo ważne - we współpracy z użytkownikami Instagrama. Społeczność przede wszystkim! #ilovegdn <3

Polecamy lekturę pełnego zestawienia: http://cieslak.komorkomania.pl/30135,10-najciekawszych-profili-na-polskim-instagramie oraz zapraszamy do obserwowania http://instagram.com/gdansk_official

 

Instagram

8 tysięcy followersów na gdańskim Instagramie!

Rok 2015 zapowiada się dla Gdańska w mediach społecznościowych bardzo pozytywnie. Profil gdansk_official na Instagramie obserwuje już ponad 8 tysięcy użytkowników - z regionu, z Polski i z całego świata. 

Instagram to aplikacja mobilna umożliwiająca obróbkę i publikację zdjęć wykonanych telefonem komórkowym. Gdańsk na Instagramie aktywnie działa już trzeci rok, ale to w 2014 nastąpił największy rozwój społeczności skupionej wokół Miasta. Publikowane na gdansk_official zdjęcia to obrazy miasta widziane z punktu widzenia mieszkańca, który eksploruje aktywnie przestrzeń miejską. Zdjęcia przedstawiają popularne i wizerunkowe części miasta, ale również te mniej znane, a przecież nie mniej ważne części Gdańska. Ponadto, Miasto Gdańsk prowadzi aktywny dialog z użytkownikami, repostując na co dzień najciekawsze zdjęcia, tagowane hasztagami #gdańsk oraz #ilovegdn. 

Zapraszamy do współtworzenia społeczności instagramowej wraz z @gdansk_official

Facebook

Miasto Gdańsk liderem polskich miast na Facebooku

Sukcesy Miasta Gdańsk w grudniowym raporcie #FanpageTrends od SoTrendera.

Miasto Gdańsk na Facebooku rośnie w siłę! Przekroczyliśmy właśnie okrągłą liczbę 135 tysięcy fanów! Sukcesy również w grudniowym raporcie #FanpageTrends od SoTrendera. Gdańsk wśród innych polskich miast na Facebooku wygląda więcej niż dobrze. Co prawda pod względem liczebności fanów plasujemy się tuż za podium, ale tę pozycję utrzymujemy od dłuższego czasu dzięki pracy organicznej, a bez wsparcia reklamy FB. W pozostałych zestawieniach Miasto Gdańsk niezmiennie od dłuższego czasu pozostaje liderem - jako najbardziej angażująca strona oraz najbardziej interaktywne polskie miasto na Facebooku. W zestawieniu dotyczącym tzw. obsługi klienta, średni czas reakcji administratorów jest więcej niż zadowalający: 3h, niezależnie od pory dnia lub nocy. Na naszej stronie na Facebooku opublikowano najwięcej postów w ciągu miesiąca, bo aż 448! Liczby cieszą, ale to relacja - nawiązywana i zacieśniana w codziennej pracy - cieszy najbardziej. Ranking SoTrendera #FanpageTrends dostępny jest online, polecamy szczególnie kategorię MIASTA:
http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/201412/miasta#trends

Twitter

Miasto Gdańsk na podium Twitter Sotrendera

Początek roku i kolejne powody do radości. W najnowszym rankingu Twitter Sotrendera - za grudzień 2014 - Miasto Gdańsk znajduje się na najwyższych stopniach podium! #TwitterTrends po raz kolejny udowadnia, że Gdańsk to marka dobrze reprezentowana w mediach społecznościowych. W kategorii "Podróże i Miejsca" pozostajemy polskim liderem w trzech zestawieniach na cztery możliwe. Ustępujemy z podium jedynie pod względem liczebności followersów. Ponadto do rankingu dołączyło kilka miast, do tej pory nieobecnych w zestawieniu, co nie zmieniło jednak pozycji Gdańska jako najbardziej aktywnego i najbardziej angażującego profilu w swojej kategorii. Zapraszamy do lektury całego raportu, a w szczególności kategorii Podróże i miejsca: http://www.sotrender.pl/trends/twitter/reports/201412/podroze#trends 

Twitter

Gdańsk potrafi w Twittera

W listopadowym #TwitterTrends Miasto Gdańsk triumfuje w 3 na 4 zestawieniach w kategorii PODRÓŻE I MIEJSCA

W najnowszych rankingach opiniotwórczego SoTrendera, Gdańsk zbiera kolejne laury. W listopadowym #TwitterTrends Miasto Gdańsk triumfuje w 3 na 4 zestawieniach w kategorii PODRÓŻE I MIEJSCA: http://www.sotrender.pl/trends/twitter/reports/201411/podroze#trends. Ulegamy jedynie pod względem liczebności obserwujących. Ale w najważniejszych z punktu widzenia budowania społeczności i responsywności wobec odbiorcy zestawieniach – pod względem aktywności, wspomnień i interaktywności – tu Gdańsk niezmiennie na pierwszym miejscu. Po raz kolejny potwierdza się opinia influencerów, iż Gdańsk jest niekwestionowaną stolicą polskiego Twittera. Z opiniami można się zgadzać lub nie - z obiektywnymi rankingami trudno polemizować, szczególnie gdy tworzone są przez niezależne instytucje badawcze. Cieszymy się, że w przypadku Gdańska - te pierwsze i te drugie są zbieżne.

Facebook

Potrafimy działać w Social Mediach

Gdańsk potrafi działać w Social Mediach

Podobnie, listopadowy #FanpageTrends to kolejne sukcesy. I znów Gdańsk na 1 miejscu w 3 z 4 zestawieniach w kategorii MIASTA: http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/201411/miasta#trends. Tu także, ulegamy jedynie pod względem liczebności fanów profilu. Gdańsk jest jednak najbardziej angażującym i najbardziej aktywnym profilem miejskim w Polsce. Czyli nie ilość, a jakość ma znaczenie - w społeczności siła! W listopadowym rankingu najbardziej cieszy zwycięstwo w najmłodszym zestawieniu, dotyczącym tzw. obsługi klienta. Mierzy on ilość i czas reakcji na opublikowane na tablicy profilu posty użytkowników. Przy liczbie 379 publikacji od fanów w ciągu miesiąca, reagowanie na nie stało się jednym z ważniejszych zadań administratorów. Część tych treści jest oczywiście tzw. spamem, jednak zespół administratorów monitoruje je na bieżąco i odpowiada na te, które Miasta Gdańsk rzeczywiście dotyczą. Odpowiadamy na pytania mieszkańców i rozmawiamy z sympatykami Gdańska, którzy publikując na naszej tablicy, aktywnie włączają się w budowanie społeczności wokół Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych.

Z radością możemy obserwować, jak objęty kilka lat temu kierunek i przemyślana strategia nie tylko kwitną, ale i owocują. Będziemy ten trend utrzymywać, aby stawać na podium co miesiąc.

Facebook

Facebookowe rankingi

Od dawna mówi się, że Gdańsk to stolica polskiego Internetu. Mówi się też, że Gdańsk to najlepsze pod względem komunikacji w Social Media miasto w Polsce. Mówi się... Potwierdzają to po raz kolejny, najnowsze rankingi SoTrendera. W krótkim podsumowaniu do wrześniowego raportu Fanpage Trends, Miasto Gdańsk pojawia się niemal w każdej kategorii. Ale to dopiero wstęp - co najbardziej cieszy, to pierwsze miejsce w zestawieniu dot. interaktywności - pod względem tzw. Interactivity Index nie mamy sobie równych. Plasujemy się na 2. miejscu w zestawieniu dot. liczby i odsetka zaangażowanych fanów, a w zestawieniu dot. wielkości fanpage i przyrostu nowych fanów - na miejscu 3. Gdańsk znajduje się także na drugim miejscu pod względem "liczby osób, które mówiły o stronach". Wśród publikacji o najwyższym indeksie interaktywności znalazł się post Miasta Gdańsk. Polecamy lekturę całego raportu Fanpage Trends, a w szczególności sekcji dotyczącej miast: http://bit.ly/SoTrender_IX2014_GdanskFB
W tym miejscu pragniemy podziękować naszej facebookowej społeczności, bez której nie sposób odnosić sukcesy. Działamy dla Was i we współpracy z Wami. A tytułu polskiej stolicy Internetu i króla marek w Social Media - nie oddamy... a na pewno nie bez walki Nie spoczniemy na laurach!
Twitter

Gdański Twitter w czołówce aktywnych

Choć rankingi SoTrendera dotyczące kont na Twitterze mają krótką jeszcze historię, cieszy nas niezmiennie fakt, że od pierwszego wydania Gdańsk utrzymuje się w nich na pozycji lidera. Co prawda pod względem ilości obserwujących jesteśmy dopiero na 5. miejscu - jednak w każdym kolejnym zestawieniu widniejemy już na pozycji najwyższej! Najlepsi jesteśmy pod względem liczby aktywności, a także według liczby wspomnień profilu @gdansk przez innych użytkowników. Nie mamy sobie równych pod względem tzw. Activity Index oraz Relative Activity Index. Najbardziej angażujący tweet Miasta Gdańsk został również ujęty w zestawieniu. Polecamy lekturę całego raportu Twitter Trends, a w szczególności sekcji dotyczącej podróży i miejsc: http://bit.ly/SoTrender_IX2014_GdanskTT
Dołącz do społeczności i daj Gdańskowi follow na Twitterze! Chętnie z Tobą porozmawiamy - o życiu, o Gdańsku, o problemach i sukcesach... Jesteśmy tu dla Ciebie i to dla nasz czysta przyjemność
Instagram

Międzynarodowy #Instameet w Gdańsku

W Europejskim Centrum Solidarności odbył się nietypowy, bo międzynarodowy, InstaMeet.

W minioną sobotę (13.09.2014) w #ECSgdansk - Europejskim Centrum Solidarności odbył się nietypowy, bo międzynarodowy, InstaMeet. Grupa @IgersGdansk spotkała się z gośćmi z @IgersLondon, by wspólnie uwieczniać chwile zaklęte w najpiękniejszych i najciekawszych zakątkach Gdańska. Goście z Londynu i Coventry spędzili w Gdańsku cały weekend, mając okazję zobaczyć między innymi miejsce upamiętniające i promujące wydarzenia związane z Solidarnością i drogą do wolności - ECS, zwiedzając tereny dawnej Stoczni Gdańskiej, Starego i Głównego Miasta, Muzeum Bursztynu w średniowiecznej Wieży Więziennej i Katowni oraz wiele innych atrakcji. Nie zapomnieli oczywiście o powitaniu Neptuna. W chwilach, gdy spotykają się dwie grupy pasjonatów można się spodziewać jednego – dobrej atmosfery, pozytywnej energii i wspólnego trwania w pasji. Nie inaczej było i tym razem. Goście z Wielkiej Brytanii wyjechali z Gdańska uśmiechnięci z głowami pełnymi wspomnień, a telefonami i aparatami pełnymi zdjęć. W planach jest rewizyta, w której to tym razem Londyńczycy pokażą co warto fotografować w grodzie nad Tamizą.

InstameetLdnGda w ECS

Instagram

Międzynarodowy InstaMeet w Gdańsku

@IgersGdansk i @IgersLondon zapraszają na międzynarodowy InstaMeet w Gdańsku.

W najbliższą sobotę 13 września @IgersGdansk i @IgersLondon zapraszają na międzynarodowy InstaMeet w Gdańsku. Pod hasłem #InstameetLdnGdn po raz pierwszy w Polsce spotkają się Instagramersi z Londynu, Coventry, Gdańska, Sopotu i Gdyni. Pomysłodawcą spotkania jest @jaroslaw_marciuk, a partnerem sobotniego InstaMeetu oraz weekendowego pobytu Igersów z UK grodzie nad Motławą jest @gdansk_official

InstameetLdnGda

W sobotę o godzinie 11:00 zapraszamy na wspólny spacer i zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Gdańska. Będzie czas na zdjęcia, zabawę i rozmowy. Hashtagi naszego gdańskiego spotkania: #InstameetLdnGdn #igersLondon #igersGdansk oraz #ilovegdn.

Instameet rozpoczynamy od zwiedzania i fotografowania niedawno otwartego #ECSgdansk - Europejskiego Centrum Solidarności. Podczas naszej wizyty szykuje się wiele atrakcji. W ECS pamiętajcie o zabawie #SolidaritySelfie. Publikujcie #selfie o tematyce Solidarności i Wolności z najciekawszymi obiektami, elementami w ECS. Następny punkt programu to krótki spacer po terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Dalsza część spotkania to spacer po Starym Mieści i Głównym Mieście w kierunku ostatniej atrakcji dnia. Podczas spaceru tym razem będziemy szukali najpiękniejszych drzwi #IgersGdanskDoors. Ostatnim miejscem, które odwiedzimy w sobotę będzie Muzeum Bursztynu w średniowiecznej Wieży Więziennej i Katowni. Oficjalnie Instameet zakończy się pod Fontanną Neptuna na Długim Targu. Później tradycyjnie spotkamy się w restauracji lub pubie.

WAŻNE: Aby wziąć udział w #InstameetLdnGdn należy zarejestrować się na stronie wydarzenia IgersLondon na http://www.meetup.com/InstagramersLondon/events/198888332/.

Twitter

Wesprzyj Gdańsk w konkursie Mayors Challenge

Gdańsk wraz z innymi finalistami konkursu Mayors Challenge, czeka na rozstrzygający werdykt jury.

Zbliża się rozstrzygnięcie konkursu Mayors Challenge. Wyraź swoje poparcie dla najlepszej aplikacji jaką ma Gdańsk na Twitterze, Instagramie, Facebook, Google + jednym zdaniem dodając hashtagi #PickGdańsk in the #MayorsChallenge !

PickUP Gdańsk in the Mayors Challenge

Twitter

#gdansk jednym z popularnijeszym w Polsce

hasztag #gdansk wyżej od #polska i jedyne poza #warszawa polskie miasto wśród najpopularniejszych hasztagów w Polsce

Codzienna praca zespołu administratorów gdańskich profili w Social Media i ich dbałość o szczegóły komunikacji dostrzegane są w rankingach. Takie działania – na najwyższym poziomie w trybie day-to-day – potrafi często przynieść o wiele większe długofalowe korzyści wizerunkowe niż jednorazowa akcja promocyjna. SoTrender przedstawił ranking najpopularniejszych na polskim Twitterze hashtagów – a wśród nich hasło #gdansk wyżej od #polska i jedyne poza #warszawa polskie miasto. Warto więc stawiać w komunikacji na hashtagi. Na profilach społecznościowych Miasta Gdańsk szczególny nacisk kłaść będziemy niezmiennie na #gdansk oraz #ilovegdn - do czego i Was gorąco zachęcamy.

Twitter

Kolejny trójmiejski Tweetup

Kolejny trójmiejski Tweetup, tym razem w Gdyni na zlocie żaglowców.

16 sierpnia 2014, w sobotę, Odbywa się kolejny trójmiejski Tweetupa. Tym razem wybieramy się do Gdyni, by podziwiać zlot żaglowców!

Zbiórka o godzinie 15:00, obok Daru Młodzieży. Dar Młodzieży stacjonuje przy Nabrzeżu Pomorskim.

Tu jest mapka:https://www.google.pl/maps/place/Nabrze%C5%BCe+Pomorskie,+81-001+Gdynia/@54.5192857,18.5542135,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46fda73bf5b09273:0xcbadec83aced23db

Kto jest w tym czasie w Trójmieście, musi być z nami!

Do zobaczenia!

@3miastotweetup

Trójmiejskie Tweetupy ogarnia @KaMichalowska.

Następny tweetup planowany jest 20 września oraz 11 października w PGE Arenie.

Tweetup to realne spotkanie ludzi, którzy lubią Twittera lub chcą rozpocząć swoją ćwierkającą przygodę!

Instagram

Profil Gdańska na Instagramie ma już 6000 followersów

6000 followersów Miasta Gdańska na Instagramie

Od początku założenia oficjalnego konta Miasta Gdańsk na Instagramie, 8 października 2012, dzielimy się z miłośnikami Gdańska, zarówno stałymi bywalcami, jak i osobami, które nie mają tych obrazów na co dzień, widokami, przeżyciami i wydarzeniami związanymi z naszym miastem. Ogromnie nas cieszy, gdy dzielicie się z nami swoimi wrażeniami, uwieczniacie swoje wspomnienia i zatrzymujecie ulotne chwile na tle Gdańska. Dzięki Wam społeczność ludzi, którzy #ilovegdn rośnie z każdym dniem. Obecnie liczy już ponad 6000 osób! Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia na kolejnych kadrach.

Instagram Miasto Gdańsk

Twitter

Twitter Miasta Gdańsk dostaje świetne oceny

Miasto Gdańsk prowadzi swój profil na twitterze w sposób wzorowy

"Miasto Gdańsk od zawsze kojarzę z dobrym (własnym) contentem. W zestawieniu wpisów, wyróżnia się ze względu na komunikat, który niesie, oprócz atrakcyjnego zdjęcia. Jak widać warto dzielić się treściami od fanów, choć nie umniejszam tu roli twórców treści oficjalnych stron miast. Namawiam do patriotyzmu lokalnego, bo miasta robią to dobrze!" - tak w komentarzu do najnowszego FanpageTrends SoTrendera działania Zespołu Administratorów Miasta Gdańsk w Social Media chwali Edie Maciejewska. http://bit.ly/1pFLJF2
Wysoką notę utrzymujemy również w rankingach TwitterTrends za lipiec 2014. W kategorii 'Podróże i miejsca' Miasto Gdańsk jest na pierwszym miejscu pod względem wspomnień o profilu. Polecamy lekturę zestawienia: http://bit.ly/V3eVuR
Facebook

Kilka lat kreatywnego zarządzania

Gratulacje otrzymane od fanki fanpage Miasta Gdańska na Facebook

"Witam serdecznie,
Chciałabym tylko skromnie pogratulować perfekcyjnie prowadzonego profilu! 
Przyglądam się mu od dawna i przyznaję, że nie spotkałam się jeszcze z tak ciekawym, kreatywnym i pomysłowym jak ten! Niezależnie od pogody czy aktualnych miejskich wydarzeń zawsze znajdujecie ciekawy pomysł na posta - to nie lada wysiłek i ciężka praca, która nie powinna umknać niczyjej uwadze. A ponieważ uważam, że takie działania trzeba doceniać to dziękuję i z przyjemnością wyczekuję kolejnych postów
Pozdrawiam,
K.P. - dumna gdańszczanka"
Takie laurki jak ta, otrzymana niedawno od jednej z fanek na Facebooku - przyjmiemy w każdej ilości. Bardzo dziękujemy za miłe słowa uznania, jednocześnie zapewniamy - nie osiądziemy na laurach. Budowanie społeczności wokół marki Miasta Gdańsk możliwe jest dzięki współpracy z mieszkańcami i sympatykami miasta na świecie - a Social Media to wdzięczny sposób na komunikację w dobie Internetu. Jesteśmy tu dla Was i z Wami. Jeszcze raz dziękujemy i polecamy się na przyszłość! 
Zespół Administratorów Miasta Gdańsk w Social Media

Subiektywne opinie naszych fanów mają również potwierdzenie w niezlaeżnych rankingach Fanpage Miasta Gdańska na Facebooku od lat nieprzerwanie znajduje się w czołówce miejskich stron na Facebooku. Najnowszy raport Sotrender za miesiąc lipiec 2014 potwierdza to po raz kolejny http://www.sotrender.pl/fanpage-trends-category/201407/miasta#trends
Instagram

Igersgdansk i igersLondon organizują wspólny instameet

We wrześniu w Gdańsku odbędzie się nie lada wydarzenie - InstaMeet organizowany wspólnie przez @IgersGdansk oraz @IgersLondon.

Tego jeszcze nie było! We wrześniu w Gdańsku odbędzie się nie lada wydarzenie - InstaMeet organizowany wspólnie przez @IgersGdansk oraz @IgersLondon. Na wrześniowy weekend przylecą do Gdańska nie tylko admini IgersLondon, ale także Instagramerzy z Wielkiej Brytanii. Spotkają się ze społecznością Igersów z Trójmiasta. Szczegóły programowe zostaną podane w późniejszym terminie - zachęcamy już jednak do zapamiętania daty. InstaMeet odbędzie się w sobotę 13 września w Gdańsku. Partnerem spotkania jest Miasto Gdańsk.

Instagram

Instameet w tunelu

IgersGdansk oraz Gdańskie Inwestycje Komunalne zapraszają na Instameet - na terenie budowy Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

IgersGdansk oraz Gdańskie Inwestycje Komunalne zapraszają na niezwykły Instameet - na terenie budowy Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

@gdansk_official oczywiście weźmie udział w spotkaniu, a zdjęcia będą publikowane pod hashtagiem #InstaMeetTunel. W spotkaniu mogą wziąć udział tylko osoby, które zarejestrują się na stronie wydarzenia na https://instameetgdansk-tunel.evenea.pl/ Rejestracja trwa do środy 23 lipca do godz. 18:00.

Spotkamy się w sobotę 26 lipca 2014r. o godzinie 9:00. Liczba miejsc ograniczona. Poruszać się będziemy po terenie budowy - dokładne miejsce rozpoczęcia spotkania zarejestrowani uczestnicy poznają w czwartek.

Instameet Gdańsk

Twitter

Gdańsk w przedpremierowym Twitter Trends

Firma Sotrender opublikowała przedpremierowy raport na temat polskiego Twittera i Gdańsk zajął w nim świetne lokaty w kategorii miejsca.

SoTrender prezentuje kolejne swoje "dziecko" i przedpremierowo udostępnia pierwszy raport #TwitterTrends. Miasto Gdańsk, w kategorii Miejsca zdobywa wysokie noty! Pod względem liczby followersów Gdańsk zajmuje 5. miejsce w rankingu. Ale to pod kątem aktywności wyprzedzamy lidera tej kategorii, Chopin Airport, zajmując PIERWSZE miejsce! 
Polecamy lekturę raportu, który obejmuje czas od 1 do 7 lipca 2014, stanowiąc przedpremierowy sample comiesięcznych rankingów. Tendencje są jednak wyraźne. Potwierdza się opinia branży: twitterową stolicą Polski jest Gdańsk!
Facebook

Gdańsk rośnie w siłę na Facebook

W rankingach SOTRENDER obejmujących strony miast na Facebook, Gdańsk o oczko wyżej.

Miasto Gdańsk na Facebooku rośnie w siłę! W najnowszym rankingu Fanpage Trends, comiesięcznym zestawieniu SoTrendera dotyczącym fanpages, zanotowaliśmy wzrost o dwa punkty w stosunku do poprzedniego miesiąca - w zakresie liczby fanów i ich przyrostu. Miasto Gdańsk przeskoczyło z 5. na 3. miejsce. W pozostałych zestawieniach w kategorii "Miasta", Gdańsk nie zajmuje miejsc niższych niż 4, konkurując nie tylko z innymi oficjalnymi stronami ośrodków samorządowych, ale także z fanapage'ami stworzonymi oddolonie przez fanów. Polecamy lekturę całości rankingu, a w szczególności kategorii MIASTA.
Instagram

Instameet z muaralami

Największą w Polsce Kolekcję Malarstwa Monumentalnego i instagram

Już dziś, w środę 9 lipca @igersgdansk i @ikm_gdansk zapraszają na #InstaMeet związany z festiwalem Monumental Art na gdańskiej Zaspie. Zobaczymy największą w Polsce Kolekcję Malarstwa Monumentalnego @muralegdanskzaspa. Po zakończeniu festiwalu będzie ich już 49. Podczas naszego spaceru będą obecni artyści - Maciej Salamon, Gualicho i Opiemme. Spotykamy się o godzinie 18:00 pod Plama GAK, ul. Pilotów 11 na gdańskiej Zaspie.

@gdansk_official będzie oczywiście obecne na spacerze, a oficjalne hashtagi spotkania to #instameetmurale #instameetgdansk #muralegdanskzaspa #igersgdansk

Twitter

5000 fanów Gdańska na Twitterze

Oficjalny profil miasta Gdańska na Twitterze przekroczył 5000 followersów

Choć oficjalne profile na Twitterze, nie cieszą się taką popularnością jak prowadzone przez osoby, to jednak użytkownicy Twittera doceniają nasz oficjalny profil i oto kilka dni temu liczba followersów przekroczyła 5000. Cieszymy się i obiecujemy starać się być coraz bardziej dostosowanym do waszych potrzeb profilem.

Social Media Gdańsk

Instagram

Podejrzyj pracę muralistów Festiwalu Monumental Art i wygraj nagrody!

IKM zaprasza do oglądania procesu powstawania murali oraz interaktywnej zabawy za pomocą mediów społecznościowych – Instagrama, Foursquare czy Vine.

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do oglądania procesu powstawania murali oraz interaktywnej zabawy za pomocą mediów społecznościowych – Instagrama, Foursquare czy Vine. Osoby, które zrobią najciekawsze zdjęcia i filmiki otrzymają festiwalowe nagrody. Aktywność użytkowników i użytkowniczek, którzy użyją hashtaga #monumentalart będzie widoczna na specjalnej stronie: https://tagboard.com/monumentalart.

Kolekcję malarstwa monumentalnego można zwiedzać w trakcie trwania festiwalu z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami: 1.07 – godz. 17.30; 2.07, 3.07, 4.07, 5.07 – godz. 13.00; 8.07 – godz. 17.30; 10.07 – godz. 13.00, a 11 lipca o godz. 18.00 spod ul. Skarżyńskiego 10a ruszy wernisaż Festiwalu Monumental Art. Spacery szlakiem murali są bezpłatne, obowiązują zapisy.

Dla osób lubiących samodzielne wędrówki IKM przygotował kilka możliwości zwiedzania: za pomocą listy w aplikacji Foursquare: http://4sq.com/1oN5jPU oraz na interaktywnej mapie http://muralegdanskzaspa.pl/mapa/.

Murale Gdańsk na Instagram

fot. @opiemme

Twitter

Czwartek Social Media

Czwartki Social Media. Integracja szeroko pojętej branży social media. Budowanie nowych relacji. Dzielenie się wiedzą. Dobra zabawa. Wstęp wolny.

Polecamy i zapraszamy: już dziś kolejne spotkanie: Czwartek Social Media w Trójmieście - i znów w Gdańsku. Trzy prezentacje,  trzech prelegentów, lokalne case'y. Wystąpi Monika Czaplicka (Wobuzz), Kamila Wardyn (People PR) oraz Patryk Siedliński (Brandish). Spotkanie odbędzie się w Red Light Pubie. Oficjalny hashtag wydarzenia to #czwrtk - zachęcamy także do tagowania swoich tweetów i instagramowych zdjęć #gdansk oraz #ilovegdn.
Jaka idea stoi za Czwartkami Social Media?
Integracja szeroko pojętej branży social media. Budowanie nowych relacji. Dzielenie się wiedzą. Dobra zabawa. Wstęp wolny.
Kto przychodzi na spotkania?
Pracownicy agencji social media, freelancerzy, specjaliści od PR, startupowcy, ale również ludzie, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w social media. Z każdym spotkaniem pojawiają się nowi ludzie.
Pinterest

Gdański profil na Pinterest doceniony

Socjomania, doradcza firma z Krakowa, stworzyła ranking profili marek na Pinterest

Socjomania, firma doradcza w zakresie Social Media, prowadząca działalność szkoleniową i publicystyczną stworzyła ranking polskich marek na Pinterest. W zestawieniu znalazły się najróżniejsze profile marek. Gdański profil został wyróżniony jako jeden z najlepiej spełniających swoje zadanie w Polsce.

Miasto Gdańsk na Pinterest

Youtube

5 filmów na 25 lat Wolnej Polski

5 filmów na 25-lecie Wolnej Polski. Znani gdańszczanie definiują

5 filmów na 25-lecie Wolnej Polski na gdańskim kanale Youtube. gdańszczanie opowiadają o wolności w mieście, w którym wszystko się zaczęło.

"Co czuje człowiek, któremu odbiera się wolność?""Czy wolność ma swoje granice?""Gdyby wolność miała barwę, to byłaby to barwa...""Wolność zobowiązuje?""Wyrażam wolność, kiedy..."

Instagram

InstaMeet z okazji Święta Miasta

Kolejny InstaMeet z okazji Święta Miasta

Miasto Gdańsk wraz z grupą IgersGdansk zorganizowało w ramach „Święta Miasta” kolejny gdański InstaMeet. InstaMeetGdansk rozpoczął się na Targu Węglowym od odwiedzin w plenerowej redakcji Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych, do której Igersów zaprosił zespół administratorów. W plenerowej redakcji, zwycięzcom konkursu związanego ze stoczniowym InstaMeetem zostały wręczone nagrody. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki, a także skorzystali z możliwości zrobienia sobie zdjęcia w specjalnej social-mediowej ramce.

Instameet Gdańsk

Temat spotkania był dostosowany do okazji: rocznicy uszlachetnienia herbu gdańskiego, któremu król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk 25 maja 1457 r. nadał swym przywilejem złotą koronę do istniejących dwóch krzyży. Wyruszyliśmy w miasto w poszukiwaniu herbów Gdańska i gdańskich lwów na kamienicach i w przestrzeni Głównego Miasta. Oficjalne tagi to #GdanskDay i #ilovegdn oraz oczywiście #instameetgdansk #igersgdansk - pod tymi tagami wyszukać można zdjęcia ze spotkania. W najbliższych dniach najciekawsze zdjęcia będziemy także repostować na profilu @gdansk_official.


Facebook

Gdańska redakcja Social Media na Święcie Miasta

Jedną z atrakcji towarzyszących Świętu Miasta Gdańska, była redakcja social media

Już po raz dziesiąty gdańszczanie wspólnie bawili się podczas Święta Miasta. Na Targu Węglowym, ulicy Długiej i Długim Targu, w Parku Świętopełka i w innych rejonach centrum dobra zabawa trwała już od rana. Jedną z atrakcji była plenerowa redakcja miejskiich profili Social Media. Była okazja poznać się na żywo, otrzymać upominki i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Relacja na naszej stronie http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,30955.html

#iloveGDN


#iloveGDN


#iloveGDN

Twitter

Majowy Tweetup w Hewelianum.

Centrum Hewelianum gościło gdańskich użytkowników Twittera

Ponad 30 aktywnych użytkowników Twittera wzięło udział w comiesięcznym spotkaniu tej społeczności w Gdańsku. Tym razem na zaproszenie Centrum Hewelianum, mogli zwiedzać otwarte niedawno wystawy edukacyjne a także spędzić piknik na trawiastym zboczy dawnej gdańskiej twierdzy. Kolejne spotkanie odbędzie się za miesiąc, a terminy i mjesce zawsze podowane są na stronie http://3miasto.tweetup.pl/

3miastotweetup


3miastotweetup


3miastotweetup

Facebook

Miasto Gdańsk z tytułem Grand Prix w konkursie Kryształy PR!

Miasto Gdańsk z tytułem Grand Prix w konkursie Kryształy PR! Miasto Gdańsk zwyciężyło w kategorii "Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych"

Miasto Gdańsk z tytułem Grand Prix w konkursie Kryształy PR! Miasto Gdańsk zwyciężyło w kategorii "Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych". Zwycięzcy zostali ogłoszeni 21 maja, podczas gali XI Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. 
Celem konferencji jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.
 
Foursquare

Święto Miasta. Zapraszamy do redakcji

10 edycja Święta Miasta a wśród atrakcji redakcja gdańskich social mediów

Zapraszamy do plenerowej redakcji Miasta Gdańsk w mediach społecznościowych - w ramach 10. edycji ŚWIĘTA MIASTA, 24 maja 2014 na Targu Węglowym. To idealna okazja, aby w piknikowej atmosferze poznać zespół administratorów i przekonać się jak wygląda codzienna praca redakcyjna na profilach Miasta Gdańsk m.in. na Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Dla mieszkańców przygotujemy atrakcje z pogranicza świata online i offline. Będzie okazja do zrobienia sobie zdjęcia w specjalnej social-mediowej ramce. Za aktywność w Social Media odwiedzającym nas fanom i followersom będziemy rozdawać upominki. Odwiedziny zapowiedziała grupa 3miastoTweetup, a z grupą IgersGdansk organizujemy specjalny #GdanskDay InstaMeet. Zapraszamy do strefy mediów społecznościowych na Targu Węglowym w sobotę 24 maja w godzinach 10:00 - 17:00. Do zobaczenia! :)

Twitter

Kolejny 3miastotweetup w Hewelianum

3miastotweetup majowa edycja odbędzie się 24 maja w Hewelianum

W sobotę, 24 maja, o godzinie 12:00 polecamy kolejny #3miastotweetup. Tym razem Centrum Hewelianum w Gdańsku zaprasza użytkowników Twittera. Będziemy podziwiać ekspozycję, a później pobiesiadujemy na trawie, na Gradowej Górze. Otrzymamy od Hewelianum leżaki oraz gorące napoje, jednakże warto wziąć ze sobą kocyki oraz zachęcamy do przyniesienia: sałatek domowej roboty, przekąsek oraz ciast.
Niech to będzie prawdziwy tweetupowy piknik zwieńczający maj.
Do zobaczenia! Zapraszamy wszystkich, którzy ćwierkają.

Tweetup na zielonej trawie

Informacje na temat #3miastotweetup na https://twitter.com/3miastoTweetup


Instagram

9. Worldwide InstaMeet także w Gdańsku!

Instameet to impreza dla użytkowników Instagrama na całym świecie

W najbliższą sobotę, 17 maja, na całym świecie grupy Instagramerów spotykają się, aby wspólnie robić zdjęcia. Jest to pretekst do zacieśniania znajomości zawartych online - w sferze offline. Grupa IgersGdansk organizuje sobotni InstaMeet, który połączy dwa wydarzenia międzynarodowe: #WWIM9 oraz przypadający także tego dnia #RestaurantDay. Instagramerzy odwiedzą dwie jednodniowe restauracje - "Mi Smakuje" na Ogarnej oraz "Wójcik & Wnuk. Kuchnia Filmowa on Tour" na Grobli I. Nie zabraknie również pamiątkowego grupowego zdjęcia pod Fontanną Neptuna. Spotkanie ma formułę otwartą - każdy użytkownik Instagramu może wziąć w nim udział. @gdansk_official będzie oczywiście obecny, a zdjęcia z wydarzenia oznaczane będą hashtagami: #WWIM9 #InstaMeetGdansk #RestaurantDay oraz tradycyjnie #gdansk #igersgdansk #ilovegdn. Do zobaczenia w sobotę!

Spotify

"Gdańska wiosna koncertowa" nowa lista na Spotify

Lista dotycząca bieżących wydarzeń muzycznych w Gdańsku powstaje we współpracy z blogerem Karolem Ludwikowskim.

"Gdańska wiosna koncertowa" to najnowsza playlista na profilu Miasta Gdańsk na Spotify, ale to lista niezwykła, rozwojowa. Powstała we współpracy z Karolem Ludwikowskim, blogerem - a jej integralną część stanowi właśnie wpis na blogu http://rocknkarol.pl/ Karol pisze: "Gdańsk to dla mnie miasto pełne muzyki. Nie wmówicie mi, że „tu się nic nie dzieje” – chyba raczej Wam się nie chce. Bo dzieje się mnóstwo. Oto, co gdańskie kluby i plenery oferują Wam wiosną."

Zapraszamy do lektury i odsłuchania playlisty. W miarę jak organizatorzy koncertów i festiwali ogłaszać będą kolejnych wykonawców, playlista będzie się wydłużać. Stay tuned!

Dołącz do społeczności Miasta Gdańsk na Spotify: http://open.spotify.com/user/gdansk_official

Instagram

Znamy już najciekawsze zdjęcia z pierwszego w tym roku Instameet

W głosowaniu internautów wybrane zostały najciekawsze zdjęcia z pleneru Instagramowiczów. Autorzy instagramowych zdjęć otrzymają wkrótce nagrody.

Zakończyło się głosowanie internautów na najciekawsze zdjęcie z pierwszego w tym roku #Instameet w Gdańsku. Gratulujemy @Vollygda oraz @myprivatespace i @dareksobiecki Wyniki głosowania można obejrzeć tutaj. Wkrótce zwycięzcom przekazane zostaną nagrody od Biura Prezydenta Miasta Gdańsk ds. Promocji. Zapraszamy do tagowania swoich zdjęć z Gdańska hashtagami #iloveGDN i #igersgdansk dzięki czemu cała społeczność może je łatwo odnaleźć w serwisie Instagram.

Facebook

Dziś pierwszy #czwrtk

Pierwszy w historii Czwartek Social Media w Gdańsku.

Polecamy i zapraszamy: dziś pierwszy w historii Czwartek Social Media w Trójmieście - a konkretnie w Gdańsku. Trzy prezentacje, czterech prelegentów, lokalne case'y z Trójmiastem w tle. Wystąpi Jarosław Marciuk z IgersGdansk oraz Katarzyna Michałowska z 3miastotweetup. Zespół Administratorów Miasta Gdańsk w Social Media reprezentować będzie Aleksandra Mokwa z Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta Gdańska oraz Weronika Szadowiak z agencji Projekt PR. Opowiedzą jak prowadzić działania równolegle w wielu kanałach social media i czy to prawda, że Miasto Gdańsk jest nawet na Spotify. Oficjalny hashtag wydarzenia to #czwrtk - dziś oprócz spotkania w Gdańsku, odbędą się także Czwartki w Katowicach, Krakowie oraz Łodzi.
Jaka idea stoi za Czwartkami Social Media?
Integracja szeroko pojętej branży social media. Budowanie nowych relacji. Dzielenie się wiedzą. Dobra zabawa. Wstęp wolny.
Kto przychodzi na spotkania?
Pracownicy agencji social media, freelancerzy, specjaliści od PR, startupowcy, ale również ludzie, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w social media. Z każdym spotkaniem pojawiają się nowi ludzie.
Facebook

Social Media na ulicach Gdańska

100 tys. fanów na Facebooku i promocja kanałów Social Media

Facebook Miasta Gdańsk ma już ponad 100.000 fanów. Z tej okazji Social Media promują się na ulicach Gdańska.

Social Media Gdańsk

Social Media Gdańsk

Facebook

100 000 fanów Miasta Gdańsk na Facebooku!

100 000 i nadal rośnie! Tyle osób polubiło do tej pory profil Miasta Gdańsk na Facebooku!

100 000 i nadal rośnie! Tyle osób polubiło do tej pory profil Miasta Gdańsk na Facebooku! Dziękujemy, że jesteście z nami!
Obejrzyj film do końca i sprawdź czy zostałeś jego bohaterem!

Międzynarodowa społeczność internetowa skupiona wokół Miasta Gdańsk rośnie w siłę. Współtworzymy z Wami profil, który tętni nie tylko pięknymi obrazkami Starego i Głównego Miasta, ale kipi od emocji turystów i sympatyków grodu nad Motławą. Cieszy także wzrost zaangażowania mieszkańców w życie małej ojczyzny - to dzięki Waszym uwagom możemy jeszcze lepiej pracować dla dobra wspólnego lokalnej społeczności. Pracować dla Was - to dla nas zaszczyt

Instagram

Wybierz najlepsze zdjęcie Instameet w Stoczni Gdańskiej

29 marca odbył się pierwszy w tym roku Instameet. Trwa właśnie konkurs na najlepsze zdjęcie z pleneru

Na terenie stoczni organizowano już wiele plenerów fotograficznych, ale ten 29 marca 2014, był zupełnie inny. Wzięło w nim 17 osób, głównie z Trójmiasta, a także z Malborka i z Włoch. Uczestnicy #InstameetGdansk to osoby w różnym wieku, studenci i ludzie pracujący w różnych branżach, ale wszystkich łączy pasja do mobilnej fotografii umieszczanej w serwisie Instagram.

Każda z uczestniczących w plenerze osób wybrała tylko jedno zdjęcie, które uważa za najbardziej udane, a Internauci mogą zagłosować, które z nich są najlepsze, najciekawsze. Głosowanie trwa na stronie http://www.gdansk.pl/nasze-miasto?ankieta=instameetgdansk Instagramersi, którzy otrzymają największą ilość głosów, otrzymają upominki od Miasta Gdańska. Głosowanie rozpoczęło się dziś 16 kwietnia i potrwa do dnia 24 kwietnia 2014 r. włącznie do godziny 24.00.

Instagram

Gdańsk z 4000 followersów na Instagramie

Gdańsk był jedną z pierwszych marek na Instagramie

Kolejny kamień milowy Miasta Gdańsk na Instagramie! Profil @gdansk_official obserwuje już ponad 4 000 użytkowników. Społeczność rozrasta się, a aktywność followersów przekracza oczekiwania administratorów i pozytywnie zaskakuje na co dzień. Instagram staje się coraz bardziej popularny - nie tylko jako prywatny foto-pamiętnik, ale także jako narzędzie promocji marek. Miasto Gdańsk jako jedna z pierwszych polskich marek, założyło profil @gdansk_official w połowie 2012 roku. Prezentujemy Gdańsk mniej pocztówkowy - z punktu widzenia mieszkańca, który ze smartfonem w dłoni eksploruje znane i nieznane zakątki swojego miasta. Dołącz do nas! Taguj swoje zdjęcia #gdansk oraz #ilovegdn - pokochaj z nami InstaGdańsk

Facebook

Gdańsk po raz kolejny doceniony za transmediowe podejście do komunikacji

Autorzy najnowszego raportu na NapoleonCat "Social Brand Footprint" docenili Gdańsk za podejście transmediowe.

Miasto Gdańsk po raz kolejny docenione za podejście transmediowe w komunikacji w Social Media. Nasze działania docenili autorzy najnowszego raportu NapoleonCat.com i Wirtualnemedia.pl Polecamy treść całego raportu, a szczególnie fragment dotyczący Gdańska (slajd nr 23/67). Wyszczególniono w nim 5 z 8 kanałów społecznościowych Miasta Gdańsk. Dane liczbowe dotyczące ilości fanów i followersów na poszczególnych profilach oczywiście szybko się dezaktualizują. Społeczności skupione wokół Miasta Gdańsk rosną w siłę, a zespół administratorów z pewnością nie osiądzie na laurach.

Spotify

Podniebna lista na Spotify

Nowe listy na Spotify Miasta Gdańska

Wielu do niedawna dziwiło, że Miasto Gdańsk prowadzi aktywnie profil w aplikacji Spotify. Jednak eksperci i przedstawiciele branży nie raz już ten fakt docenili - hatalska.com oraz nowymarketing.pl . Słowa uznania cieszą, jednocześnie nie zwalniamy tempa. Najnowsza playlista przygotowana została w kolaboracji z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy - a w zasadzie z fanami lotniska na Facebooku. Społeczność Miasta Gdańsk na FB również włączyła się w akcję - i tak powstała playlista "Podniebne podróże z #ilovegdn". To kilkadziesiąt utworów do słuchania podczas podróży samolotem. Polecamy!
Instagram

Relacja z Instameet w Gdańsku na TVN

Pierwszy Instameet w Gdańsku na terenie Stoczni

Stocznia widziana przez niezwykłe filtry. Ponad 400 zdjęć użytkowników instagrama oraz przedstawicieli oficjalnego kanału Miasta Gdańska, dokumentowało w formie fotograficznej swoje wrażenie z wyprawy do Hali U-Bootów. TVN relacjonuje to wydarzenie. Wkrótce będziecie mieli okazję na naszej stronie wybrać najlepsze zdjęcie #Instameet organizowane przez #IgersGdansk

Twitter

Gdańska Straż Miejska wybrała Twittera

Twitter kanałem przyjmowania zgłoszeń mieszkańców przez Straż Miejską

Statystyki, ciekawostki z życia gdańskiej Straży Miejskiej można przeczytać na profilu tej służby. Łatwy w obsludze, interaktywny, do obsłużenia nawet przez telefon komórkowy Twitter najbardziej przypasował gdańskim strażnikom i tu właśnie prowadzą komunikację z mieszkańcami. Poza informacjami, odpowiedziami na pytania, można za pośrednictwem Twittera również zgłosić prośbę o interwencję gdańskich strażników.

Instagram

Pierwszy Instameet w Gdańsku na terenie Stoczni

Po raz pierwszy użytkownicy Instagrama w Gdańsku spotkali się na Instameet

Na terenie stoczni organizowano już wiele plenerów fotograficznych, ale ten był zupełnie inny. W spotkaniu fanów Instagrama IgersGdansk wzięło udział 17 osób, głównie z Trójmiasta, a także z Malborka i z Włoch. Uczestnicy #InstameetGdansk to osoby w różnym wieku, studenci i ludzie pracujący w różnych branżach, ale wszystkich łączy pasja do mobilnej fotografii. Industralny klimat jest doskonałą scenerią dla każdego fotografa. Na fotografiach Hala U-Bootów i tereny dawnej Stoczni Gdańskiej wyglądają magicznie. Instagram pozwala dzielić się nie tylko swoimi zainteresowaniami, ale i swoją wizją świata, dlatego te same miejsca są często pokazane zupełnie inaczej.

W ramach akcji zrobiono i opublikowano ponad 400 zdjęć, a relacje z nietypowego spotkania można było na żywo obserwować na całym świecie w serwisie Instagram. Wszystkie zdjęcia z gdańskiego wydarzenia są oznaczone określonymi hasztagami, są to: #instameetgdansk, #gdanskshipyard i #igersgdansk. Wkrótce będziemy wyłaniać najlepsze spośród nich. w spotkaniu oczywiście wziął udział Oficjalny Profil Gdańska http://instagram.com/gdansk_official#

Krótki filmik, relacja http://instagram.com/p/mUd7YhDMtz/

Instagram

‪#‎InstameetGdansk‬ w tajemniczej Hali U-Bootów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

W najbliższą sobotę spotkanie instagramowców w Gdańsku.

Jesteś aktywnym użytkownikiem Instagrama i w najbliższą sobotę 29.03.2014 jesteś w Gdańsku? Polecamy ‪#‎InstameetGdansk‬ w tajemniczej Hali U-Bootów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. To otwarcie sezonu spotkań instagramowiczów IgersGdansk! Liczba miejsc ograniczona i zostało kilka ostatnich. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejesterować najpóżniej do dziś. Szczegóły na stronie. Oficjalne hashtagi instameet to #instameetgdansk, ‪#‎igersgdansk‬ i‪#‎gdanskshipyard‬. http://igersgdansk.tumblr.com/post/80511569542/instameetgdansk-u-boot-hall-gdansk-shipyard

Foursquare

Foursquare Day w Gdańsku 16 kwietnia.

Tradycyjnie Foursquare Day w Gdańsku będzie obchodzony

Foursquare jest passé? Czekinowanie jest nudne? Masz już wszystkie odznaki? Twoja mama jest Mayorem twojego mieszkania? Mało Speciali w mieście? I co ze tego! I tak się spotkamy! Chcesz znać szczegóły spotkania zarejestruj się przez linka http://www.meetup.com/foursquare/Gdansk-PL/1127412/

Facebook

Nie tylko Facebook

Zmiany na Facebooku nie dotykają Miasta Gdańska, gdyż stale umacnia swoją obecność na innych kanałach.

Facebook od dłuższego czasu tak zmienia wyświetlanie postów, że docierają do niewielkiej części fanów. To jeden z powodów, dla których Gdańsk od dawna poszerza swoją aktywność na różne, inne kanały społecznościowe. Ciekawie na ten temat pisze Natalia Hatalska, zauważając jednocześnie naszą strategię od dawna realizowaną właśnie w ten sposób. www.hatalska.com

Twitter

Sprawdź swój pierwszy tweet.

Z okazji 8 urodzin Twittera, za pomocą aplikacji można przypomnieć swój pierwszy tweet.

Z okazji 8 urodzin Twittera, twórcy portalu uruchomili aplikację, za pomocą której odszukać można pierwszy wpis opublikowany na swoim profilu. Miasto Gdańsk po raz pierwszy zaćwierkało 11 stycznia 2012 roku, a tweet brzmiał: "Witamy się z Wami bardzo pozytywną informacją. Sir Elton John wystąpi 8 lipca w hali Ergo Arena." Pierwszy krok, to ten najtrudniejszy, ale też najważniejszy. Dziś komunikację na Twitterze prowadzimy już śmielej. Sprawdź nas - obserwuj Miasto Gdańsk na www.twitter.com/gdansk

Foursquare

Foursquare

Poznawaj Gdańsk ze smartfonem w dłoni - skorzystaj z możliwości, jakie daje aplikacja Foursquare i przygotowanych przez nas list tematycznych. Na profilu @InGdansk znajdziesz TIPy i wskazówki dotyczące ciekawych miejsc w mieście. Zwiedzaj według list: Gdańskie Ikony, Fortyfikacje i Militaria, Gdańsk z Góry czy też Drogi do Wolności.

Instagram

Instagram

Przekroczyliśmy już dawno próg 100 000 zdjęć oznaczonych hashtagiem #gdansk! Bywanie w Gdańsku stało się modne, a publikowanie zdjęć miasta w różnych jego odsłonach - to już codzienność. Społeczność skupiona wokół @gdansk_official rośnie w siłę, a popularność miasta wzrasta z każdym opublikowanym zdjęciem. Do zobaczenia na Instagramie! Oznacz swoje zdjęcie Gdańska #gdansk lub #ilovegdn - najlepsze repostujemy! 

Spotify

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce wykorzystującym platformę Spotify.com

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce wykorzystującym platformę Spotify.com do promocji swojej marki w internecie. Od września 2013 powstają regularnie playlisty związane z gdańskimi inicjatywami (Parkrun Gdańsk) oraz instytucjami (Lodowisko Miejskie). Najnowsza playlista "Sygnowano Rock'n'Karol" to autorski zestaw blogera muzycznego. Karol Ludwikowski prezentuje playlistę inspirowaną Gdańskiem, związanymi z nim miejscami, ludźmi, wspomnieniami. Polecamy! 

Google+

Miasto Gdańsk na Google+ to nie miasto duchów

Profil Gdańska na Google + jest bardzo aktywny

Na Google Plus nic się nie dzieje? Nic bardziej mylnego! To miejsce, gdzie dzielimy się informacjami na temat infrastruktury, nowych projektów czy prac modernizacyjnych. To także miejsce, w którym dowiesz się o nietypowych wydarzeniach i imprezach kulturalnych - także tych mniejszej rangi, ale na pewno nie mniej ciekawych! Dodaj nas do swoich kręgów: https://plus.google.com/+gdansk Znajdziesz tu inne treści niż na Facebook czy Twitterze.
Pinterest

Wirtualna korkowa tablica Gdańska

Na Pinterest znajdziesz świetne zdjęcia Gdańska

Szukasz pięknych zdjęć ukazujących różne aspekty życia i spędzania wolnego czasu w Gdańsku? Znajdziesz je na pewno na wirtualnej tablicy korkowej, czyli portalu Pinterest. Od fotogalerii z wydarzeń kulturalnych czy sportowych, przez przewodnik po ciekawych miejscach, na artystycznych ujęciach nocnego Gdańska kończąc. To miejsce dla osób kochających obrazy, przywołujące wspomnienia chwil spędzonych w naszym mieście i zachęcające do odwiedzenia Gdańska w najbliższym czasie. Zapraszamy na www.pinterest.com/gdansk!

Facebook

Zadeklaruj picie wody przez Facebooka! Pobij rekord!

Pobijamy rekord w piciu wody. Specjalna aplikacja dostępna na facebookowym profilu Bliżej Źródeł

Z okazji Światowego Dnia Wody GIWK Sp.zo.o. stworzyło specjalną aplikację, która umożliwia zbieranie deklaracji picia wody. Wypite przez Was szklanki przełożą się na realną korzyść w postaci saturatora, który latem pojawi się w Gdańsku. Chcesz zacząć regularnie pić wodę lub już to robisz? Nasza aplikacja jest właśnie dla Ciebie! W ramach obchodów Światowego Dnia Wody będziemy bić rekord w jej piciu. Pomoże w tym specjalna aplikacja dostępna na bezpośrednio pod adresem apps.facebook.com/rekordwpiciuwody/. Za jej pomocą możecie zadeklarować wypijane przez Was szklanki wody. To bardzo proste! To także efektywne – dzięki Waszym deklaracjom zgromadzimy energię, która pomoże nam w przygotowaniu niespodzianki. Już latem na ulicach Gdańska stanie saturator – mobilna pijalnia wody, w której będziecie mogli skosztować za darmo zdrowej wody, a także pysznych wodnych napojów, o których składzie (również dzięki aplikacji) sami zadecydujecie.

Woda niejedno ma imię – stwórz własny wodny napój

1

Youtube

Kanał Gdańska na Youtube rośnie w siłę

Subskrybuj kanał Gdańska na Youtube!

Kanał na Youtube Miasta Gdańska staje się coraz ważniejszym miejscem. Co prawda ilość subskrybentów wynosi na razie 375 ale zbliżamy się do miliona wyświetleń, więc mamy nadzieję, że już wkrótce coraz więcej osób zechce być z nami na stałe. Zapraszamy!

Pinterest

Obecność polskich miast w social media - wyróżniający się Gdańsk

Oficjalne profile dużych miast polskich w mediach społecznościowych.

Paulina Patrylak na łamach nowymarketing.pl ocenia działania polskich miast w social mediach. Wysoką ocenę wystawia Gdańskowi, który od lat z sukcesem realizuje swoją strategię promocji wobec gości, mieszkańców i utrzymywanie kontaktu z gdańszczanami za pośrednictwem tych kanałów. Ostatnim z miast, które naprawdę zachwyca wizerunkiem w sieci, jest Gdańsk. Więcej na http://nowymarketing.pl/a/3035,miasto-lubie-to

Twitter

Twitter pomaga nam zmieniać miasto na lepsze

Twitterowe profile, między innymi Miasta Gdańska, Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, Straży Miejskiej, Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza oraz wiele innych jest w ciągłej interkeacji z mieszkańcami i turystami, dzięki czemu nieustannie udaje się nam ulepszać miasto i pomagać lepiej funkcjonować. Zobacz film, który po angielsku opowiada o tym jak to robimy.

Facebook

Miasto Gdańsk o punkt wyżej pośród konkurencji

Jak donosi lutowy raport Sotrendera, fanpage Miasta Gdańsk przeskoczyło o 1 punkt w górę w kilku kategoriach inne miejskie fanpages. Zdjęcie opublikowane 2 lutego 2014 zrobiło furorę i zostało także wyróżnione jako jedno z największą aktywnością i reakcyjnością w raporcie. Więcej informacji na temat rankingu:
http://www.sotrender.pl/fanpage-trends-category/201402/miasta#trends

Youtube

Ergo Arena