Dodatki mieszkaniowe w Gdańsku

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Gdańsku można składać wnioski o przyznanie tzw. dodatku mieszkaniowego. W zeszłym roku Urząd Miejski w Gdańsku przeznaczył na dodatki mieszkaniowe z budżetu miasta kwotę 11 mln 409 tys. zł. Dodatki otrzymuje obecnie 4500 rodzin.

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Co niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku).

O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu – są wypłacane dodatki po kilkadziesiąt zł, ale są też takie po 800-900 zł na rodzinę.

Wniosek o wydanie dodatku mieszkaniowego można pobrać ze strony Gdansk.pl, osobiście w Urzędzie przy ul. Nowe Ogrody, w urzędzie we Wrzeszczu na Partyzantów, a także w BOMie nr 7 na ul. Mściwoja II 44. Poza drukiem wniosku dostępne są też materiały informacyjne dotyczące kryteriów przyznawania wniosku. Wypełniony wniosek składamy w tym samych – ww. miejscach.

We wniosku trzeba wpisać kilka rzeczy: metraż, dochody, ilość osób w gospodarstwie – część z podanych informacji musi potwierdzić zarządca budynku albo administrator.

Szczegółowe zasady związane z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych w załączniku.

Michał Piotrowski
Biuro Prasowe

 

INFORMACJA  O  DODATKACH  MIESZKANIOWYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. Zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817)

Przyjmowanie wniosków:

 • Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12; Sala Obsługi Mieszkańców Stanowisko Nr 10 i 11; tel. 323 60 61 lub 323 60 60.

poniedziałek, wtorek i czwartek                    od godz. 800 do 1600
środa                                                        od godz. 800 do 1700
piątek                                                       od godz. 800 do 1500

 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1; ul. Partyzantów 74; tel. 323 69 30

w poniedziałek i piątek od godz. 800 do 1500 , natomiast  w środę   od godz. 800 do 1700

 • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych; ul. Mściwoja II 44 (BOM Nr 7) tel. 558 25 47 od godz. 800 do 1500 wyłącznie w dni:  wtorek i czwartek.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy,  z MOPS o otrzymywanych świadczeniach, z uczelni o pobieranych stypendiach, z ZUS  odcinki od emerytury bądź  renty obowiązkowo z decyzją ZUS-u do wglądu, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP weryfikacji za dany okres dokona pracownik przyjmujący wniosek, w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów, oświadczenie musi być złożone w obecności pracownika Urzędu itp. )
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( umowa, decyzja, przydział lokalu, akt notarialny itp. )
 • aktualny aneks czynszowy
 • dowód osobisty do wglądu
 • przy ponownym składaniu wniosku o dodatek – poprzednia decyzja w sprawie jego przyznania lub odmowy jego przyznania do wglądu

W przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Dodatkowe informacje:

 • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie  jednoosobowym 1236,01 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym – 882,86 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od wysokości najniższej emerytury.
 • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.

OkreŚlona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu

Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

Dla 1 osoby

Dla 2 osób

Dla 3 osób

Dla 4 osób

Dla 5 osób

Dla 6 osób

35 m2

40 m2

45 m2

55 m2

65 m2

70 m2

+ 30%

+ 30%

+ 30%

+ 30%

+ 30%

+ 30 %

= 45,5 m2

= 52,0 m2

= 58,5 m2

= 71,5 m2

= 84,5 m2

= 91,0 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. – to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego.

 • W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Uwaga: Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy  uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk