20.1 ºC
68.2 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

1. DANE TELEADRESOWE

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
tel. 58 341 20 41
fax. 58 52 44 609
email: info@zdiz.gda.pl
www: www.zdiz.gda.pl

REGON: 190030083
NIP: 584-090-00-85

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00
środa w godzinach 7.00 – 16.30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00
środa w godzinach 7.00 – 16.30

Rzecznik Prasowy
tel. 58 52 44 597, e-mail:
rzecznik.zdiz@gdansk.gda.pl

 


Godziny pracy Biura Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki - 7.00-15.00

środy - 7.00-16.30
INFOLINIA: tel. 58 731 64 64
(czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki - 7.00-15.00
środy - 7.00-16.30)

 

DYŻURNY INŻYNIER MIASTA
Dyżur pełniony całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu:
tel.: 58 52 44 500 (całodobowy)
dim@gdansk.gda.pl

Wykaz infrastruktury obsługiwanej przez dyżurnego inżyniera miasta przedstawia się następująco:

 • Ulice z wyposażeniem (nawierzchnie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery, wygrodzenia)
 • Obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, przepusty, kładki, estakady, tunele)
 • Bramy znakowe nad jezdniami ulic
 • Sygnalizacje świetlne (sygnalizatory, szafki sterujące)
 • Oświetlenie ulic (słupy, oprawy, kable, szafki oświetleniowe)
 • Torowiska tramwajowe (tory, słupy trakcyjne, trakcje, wygrodzenia, przystanki)
 • Oczyszczanie letnie i utrzymanie zimowe ulic i chodników
 • Iluminacje zabytków (projektory, słupy, kable)
 • Płatne parkowanie (parkomaty)
 • Zieleńce, parki, skwery (trawniki, drzewostan, ławki, kosze, mała architektura - murki, schody itp.)
 • Pomniki, rzeźby na terenach miejskich
 • Lasy komunalne (drzewostan, wyposażenie leśne, altana z pomnikiem Gutenberga)
 • Cmentarze komunalne (kaplice, sieć wodociągowa, schody terenowe, drogi, ogrodzenia, drzewostan)

INFOLINIA
w sprawie kursowania promu Nowy Port-Wisłoujście,
tel. obsługi promowej 501 183 4952. FORMA PRAWNA

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku jest jednostką budżetową Miasta Gdańska, powołaną uchwałą Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska: Nr VII/168/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, Nr IX/241/2003 z dnia 29 maja 2003 roku, Nr XI/274/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku, Nr LVI/1897/06 z dnia 26 października 2006 roku.

Obecnie obowiązująca treść statutu ustalona została uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej oraz zmieniona uchwałą Nr XVI/258/11 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 sierpnia 2011 r. i uchwałą Nr XXV/511/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 23 kwietnia 2012 r..

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.);
 • uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej;
 • innych przepisów szczególnych;
 • statutu.

3. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Właścicielem majątku pozostającego w gestii ZDiZ jest w całości Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdańska.


4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

schemat organizacyjny (196.74 KB)

1. WYKAZ OSÓB I ICH FUNKCJI WRAZ Z DANYMI KONTAKTOWYMI

ul. Partyzantów 36 - SIEDZIBA

Dyrektor – Mieczysław Kotłowski, tel. 58 52-44-606 lub 607, godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji: każda środa 10:00-11:00, po uprzednim umówieniu w sekretariacie

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania – Maciej Radowicz, tel. 58 52-44-606 lub 607, godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji: każdy czwartek 10:00-11:00, po uprzednim umówieniu w sekretariacie

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymaniowych – Vasileios Prombonas, tel. 58 52-44-606 lub 607, godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji: każdy poniedziałek 10:00-11:00, po uprzednim umówieniu w sekretariacie

 • Rzecznik Prasowy – Katarzyna Kaczmarek, tel. 58 52-44-597, e-mail: rzecznik.zdiz@gdansk.gda.pl
 • Główny Księgowy – Monika Głownia, tel. 58 52-44-593
 • Zespół Radców Prawnych – Anna Leszczyńska, tel. 58 52-44-594,
  Małgorzata Węgrzak, tel. 58 52-44-594
  Grażyna Niemczyńska-Plichta, tel. 58 52-44-594
 • Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz, tel. 58 52-44-601
  • Z-ca Kierownika Działu – Monika Piotrowska
  • Z-ca Kierownika Działu – Anna Karkut
 • Kierownik Działu Księgowo-Ekonomicznego – Wiesława Bałdowska, tel. 58 52-44-581
 • Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska, tel. 58 55-89-581
 • Kierownik Działu Parkowania – Bohdan Sobota, tel. 58 52-44-626
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski, tel. 58 52-44-625
 • Kierownik Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego – Łukasz Podsiadłowski, tel. 58 52-44-511
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Zajęć Pasa Drogowego – Piotr Kaptur, tel. 58 52-44-511
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Odbiorów – Jerzy Morawski, tel. 58 52-44-523
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Obsługi Prawnej – Aneta Kwiatkowska, tel. 58 52-44-512
 • Kierownik Działu Uzgodnień – Aleksandra Rybak-Lemańska, tel. 58 52-44-515
  • Z-ca Kierownika Działu – Barbara Błaszczykowska, tel. 58 52-44-514
 • Kierownik Działu Utrzymania Dróg – Stanisław Małachowski, tel. 58 52-44-541
  • Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca, tel. 58 52-44-541
 • Kierownik Działu Utrzymania Zieleni – Ewelina Latoszewska, tel. 58 52-44-561
  • Z-ca Kierownika Działu – Henryk Chorążewicz, tel. 58 52-44-568
 • Audytor wewnętrzny – Grażyna Kornecka, tel. 58 52-44-629
 • Sekcja Teleinformatyki – Koordynator – Roman Podobiński, tel. 58 52-44-539; Specjalista – Tomasz Ćwiek, tel. 58 52-44-532
 • Specjalista ds. BHP, Ochrony p. poż. i OC – Mirosław Utrata, tel. 58 52-44-569
 • Kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Rafał Jaworski, tel. 58 55-89-511
  • Z-ca Kierownika Działu – Agnieszka Skolimowska, tel. 58 55-89-538
 • Kierownik Działu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – Anna Czernielewska, tel. 58 55-89-512

ul. Wyspiańskiego 9A

 • p.o. Kierownika Działu Oczyszczania – Anna Bobrowska, tel. 58 55-89-651
  • p.o. Z-cy Kierownika Działu – Barbara Tchórzewska, tel. 58 55-89-651
 • Kierownik Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich – Władysław Elas, tel. 58 55-89-671
 • p.o. Kierownika Działu Energetycznego – Jacek Wojtczak, tel. 58 55-89-741
 • Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55-89-811
  • Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Lewandowski, tel. 58 55-89-812
  • p.o. Z-cy Kierownika Działu – Radosław Liziński, tel. 58 55-89-817
 • Kierownik Działu Planowania – Konrad Lewicki, tel. 58 55-89-791
  • Z-ca Kierownika Działu – Jolanta Rolle, tel. 58 55-89-792
 • Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej – Paweł Adrian, tel. 58 55-89-721
  • Z-ca Kierownika Działu – Ryszard Szreiber, tel. 58 55-89-722

Tunel pod Martwą Wisłą

 • p.o. Kierownika Działu Utrzymania Tunelu Drogowego – Michał Adamkiewicz

2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE I ICH KOMPETENCJE:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTAKTU Z MEDIAMI

 • Katarzyna Kaczmarek

Do zadań specjalisty należy kształtowanie wizerunku ZDiZ poprzez właściwą współpracę z mediami.

RADCY PRAWNI

 • Anna Leszczyńska
 • Małgorzata Węgrzak
 • Grażyna Niemczyńska-Plichta

Do zadań komórki należy udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania i przestrzegania prawa w zakresie działalności statutowej jak również reprezentowanie w sprawach sądowych.

DZIAŁ INWESTYCJI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Kierownik – Sławomir Piotrowski

W zakres działania Działu Zamówień Publicznych wchodzi: przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych na podstawie danych merytorycznych opracowanych przez działy zlecające, w tym obsługa formalno-prawna postępowań o udzielanie zamówień publicznych, przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań, uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-OSOBOWY

 • Kierownik – Anna Ekstowicz
  • Z-ca Kierownika – Monika Piotrowska
  • Z-ca Kierownika – Anna Karkut

Do zadań Działu Administracyjno-Osobowego należy realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych, szkoleniowych oraz związanych z prowadzeniem działalności administracyjnej związanej z funkcjonowaniem ZDiZ i z utrzymaniem obiektów kubaturowych użytkowanych przez ZDiZ, a także zagadnienia związane z obsługą klienta i funkcjonowaniem Dyżurnego Inżyniera Miasta.

DZIAŁ KSIĘGOWO-EKONOMICZNY

 • Kierownik – Wiesława Bałdowska

Dział ten bezpośrednio podlega Głównemu Księgowemu.
Do zadań Działu Księgowo-Ekonomicznego należy prowadzenie rachunkowości Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczanie zadań ujętych w planie Zarządu z zachowaniem obowiązujących przepisów, kontrola wydatków planowych zapewniająca przestrzeganie obowiązujących przepisów, prowadzenie gospodarki finansowej Zarządu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

DZIAŁ WINDYKACJI

 • Kierownik – Aleksandra Koperska

Dział ten bezpośrednio podlega Głównemu Księgowemu.
Do zadań Windykacji należy: prowadzenie postępowania przedegzekucyjnego w sprawach dotyczących opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania w strefie płatnego parkowania w Mieście, w tym w szczególności: prowadzenie korespondencji wyjaśniającej w sprawach dotyczących opłat dodatkowych, występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z wnioskami o udostępnienie danych osobowych właścicieli pojazdów, którzy nie uregulowali opłaty dodatkowej, wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty, wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową do odpowiedniego organu egzekucyjnego, rozliczanie wpłat z tytułu nieopłaconego parkowania.

DZIAŁ PARKOWANIA

 • Kierownik – Bohdan Sobota

Do zadań Działu Parkowania należy pełnienie funkcji operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku, kontrola wnoszenia opłat za postój w tych strefach oraz nakładanie dodatkowych opłat na kierowców nie płacących za postój w Strefach Płatnego Parkowania, odbiór bilonu z parkomatów, przeliczenie, dokumentowanie, przekazywanie bilonu do banku.

DZIAŁ PLANOWANIA

 • Kierownik – Konrad Lewicki
  • Z-ca Kierownika – Jolanta Rolle

Dział Planowania odpowiedzialny jest przygotowanie i opiniowanie wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta na kolejne lata w ramach Programu Operacyjnego „Gdańsk Szerokiej Drogi”, przygotowanie studiów i analiz oraz opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennych i studiów wykonalności wybranych inwestycji drogowych w ramach fazy programowania inwestycji komunikacyjnych. Współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji projektowych z zakresu drogownictwa, przygotowywanie wniosków z zakresu drogownictwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział merytoryczny w procesie opracowywania tych planów.

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Anna Karkut

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzania przez ZDiZ danych osobowych w systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych w zakresie zgodności zasad postępowania przy przetwarzaniu danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 • Audytor wewnętrzny – Grażyna Kornecka

Do zakresu zadań Audytora wewnętrznego należy: opracowywanie i aktualizowanie zasad i procedur wykonywania audytu wewnętrznego oraz przestrzeganie ustalonych i zatwierdzonych zasad i procedur, badanie dowodów księgowych i ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz przedstawienie Dyrektorowi Jednostki sprawozdania z wykonania planu audytu.

SPECJALISTA DS. BHP, PPOŻ, OC

 • Specjalista ds. BHP, p.poż, OC – Mirosław Utrata

Głównym zadaniem komórki jest sprawowanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników ogólnych i szczegółowych przepisów BHP, p.poż., i OC oraz prowadzenie spraw związanych z tą działalnością.

SEKCJA TELEINFORMATYKI

 • Koordynator – Roman Podobiński

Komórka zajmuje się kompleksową obsługą sieci informatycznej i teletechnicznej Zarządu, serwisowaniem sprzętu informatycznego i administrowaniem bazami danych, polityką bezpieczeństwa sieci oraz audytem wewnętrznym oprogramowania.

DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG

 • Kierownik – Stanisław Małachowski
  • Z-ca Kierownika – Wiesław Szańca

Dział Utrzymania Dróg zajmuje się realizacją zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych, dokonywaniem napraw i remontów dróg, przeprowadzaniem przeglądów stanu technicznego, oznakowania drogowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonywaniem kontrolnych pomiarów wielkości poziomu hałasu drogowego, przeprowadzaniem przeglądów okresowych i specjalnych dróg, ulic, placów, parkingów w zakresie oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.

DZIAŁ UTRZYMANIA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

 • Kierownik – Władysław Elas

Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich zajmuje się przygotowaniem i realizacją zadań niezbędnych dla utrzymania obiektów inżynierskich w jak najlepszym stanie technicznym, ponadto prowadzi ewidencję obiektów mostowych, organizuje cykliczne przeglądy obiektów mostowych, zleca oprogramowanie dokumentacji remontowych, ekspertyz stanu technicznego obiektów, kwalifikuje obiekty do remontów, wnioskuje o środki inwestycyjne na remonty kompleksowe i przebudowy obiektów będących w złym stanie technicznym, prowadzi nadzór nad robotami w zakresie utrzymania i remontów.

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • Kierownik – Rafał Jaworski

Dział zajmuje się organizacją i koordynacją działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

DZIAŁ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • Kierownik – Anna Czernielewska

Dział zajmuje się obsługą pod względem formalno-prawno-rachunkowym spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI

 • Kierownik – Ewelina Latoszewska
  • Z-ca Kierownika – Henryk Chorążewicz

Do zakresu działania Działu Utrzymania Zieleni należy realizacja zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, lasów komunalnych, cmentarzy komunalnych i wojennych, parków oraz utrzymanie pomników, flagowanie miasta oraz utrzymanie placów zabaw na terenach administrowanych przez ZDiZ. Ponadto wykonywanie robót remontowych, pielęgnacyjnych, dokonywanie przeglądów, planowanie zadań ww. zakresie.

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU

 • Kierownik – Tomasz Wawrzonek
  • Z-ca Kierownika – Wiesław Lewandowski
  • p.o. Z-cy Kierownika – Radosław Liziński

Do głównych zadań działu należy analiza stanu bezpieczeństwa ruchu i warunków ruchu w mieście i przedkładanie wniosków w tym zakresie.
Opracowywanie analiz warunków ruchu drogowego i przedkładanie wniosków, opracowywanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz nowobudowanych sygnalizacji świetlnych w zakresie inżynierii ruchu, wydawanie decyzji na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych i zezwoleń na wjazdy na drogi, oznakowanie znakami B-1 z wyłączeniem zezwoleń ZDiZ (bez terenów leśnych i parkowych).

DZIAŁ ENERGETYCZNY

 • p.o. Kierownika Działu – Jacek Wojtczak

Dział Energetyczny zajmuje się budową, przeglądami, utrzymaniem i oceną stanu technicznego urządzeń elektrycznych i energetycznych związanych z oświetleniem ulic, parków, skwerów, podziemnych przejść dla pieszych, iluminacją obiektów zabytkowych i pomników oraz sygnalizacjami świetlnymi skrzyżowań. Ponadto dział zajmuje się wydawaniem warunków projektowania w/w urządzeń dla innych inwestorów, uzgadnianiem dokumentacji projektowych, prowadzi nadzory inwestorskie nad budową, uczestniczy w odbiorach i przejmowaniu na majątek miasta powyższych urządzeń realizowanych przez innych inwestorów.

DZIAŁ OCZYSZCZANIA

 • p.o. Kierownika Działu – Anna Bobrowska
  • p.o. Kierownika Działu – Barbara Tchórzewska

Do głównych zadań Działu Oczyszczania należy planowanie i organizowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymania zimowego dróg publicznych, w tym obiektów umieszczonych w koronie dróg, torowisk tramwajowych, obiektów inżynierskich, obiektów infrastruktury komunikacyjnej oraz dróg wewnętrznych i nadzór nad tymi działaniami.

DZIAŁ EWIDENCJI ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO

 • Kierownik – Łukasz Podsiadłowski
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Zajęć Pasa Drogowego – Piotr Kaptur
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Odbiorów – Jerzy Morawski
  • Z-ca Kierownika Działu ds. Obsługi Prawnej – Aneta Kwiatkowska

Do zadań Działu Ewidencji Zajęć Pasa Drogowego należy: prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych; kontrola legalności zajęć pasa drogowego i naliczanie kar w przypadku braku wymaganych zezwoleń; przygotowywanie umów dzierżawy lub użyczenia dotyczących pasa drogowego dróg zarządzanych przez ZDiZ odnośnie jego zajęcia, prowadzenia robót oraz wbudowywania urządzeń uzbrojenia podziemnego; przygotowywanie i przekazywanie terenu pasa drogowego na roboty prowadzone w pasie drogowym oraz przejmowanie tego terenu po wykonaniu robót; nadzór nad egzekwowaniem realizacji warunków określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących wbudowanych urządzeń i obiektów w pasie drogowym; prowadzenie spraw związanych z umowami na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz spraw dotyczących dróg wewnętrznych; nadzór nad przeprowadzaniem odbiorów i przejmowaniem w użytkowanie dróg publicznych i wewnętrznych; koordynacja robót prowadzonych w pasach drogowych oraz organizacja prac odbiorowych robót realizowanych przez ZDiZ i udział w komisjach odbiorowych robót prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych; nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi; egzekwowanie ustaleń zawartych w protokołach odbiorów końcowych i przeglądów gwarancyjnych robót realizowanych przez ZDiZ i inwestorów zewnętrznych, w tym ustaleń dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania jego niekorzystnym zmianom; prowadzenie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic (KETiMU); sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; organizacja prac Komisji ds. kwalifikowania ulic do kategorii dróg powiatowych i gminnych; przygotowywanie i prowadzenie regulacji stanów prawnych pasów drogowych ulic w Mieście; uczestnictwo w postępowaniach geodezyjnych, w których ZDiZ jest stroną; gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

DZIAŁ UZGODNIEŃ

 • Kierownik – Aleksandra Rybak-Lemańska
  • Z-ca Kierownika – Barbara Błaszczykowska

Główne zadania Działu Uzgodnień to: uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznych realizowanych przez inwestorów zewnętrznych oraz naliczanie z tego tytułu opłat; opiniowanie w zakresie komunikacji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o lokalizacji drogi; wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z drogi publicznej oraz decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń i obiektów; uzgadnianie lokalizacji urządzeń i obiektów w pasie drogowym dróg wewnętrznych; koordynacja merytoryczna spraw dotyczących realizacji inwestycji niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych.

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ

 • Kierownik Działu – Paweł Adrian
  • Z-ca Kierownika – Ryszard Szreiber

Do głównych zadań działu należy utrzymanie infrastruktury tramwajowej w zakresie torów tramwajowych, kabli trakcji, sieci trakcyjnych, stacji prostownikowych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania (bieżące naprawy i remonty kapitalne) obejmuje również utrzymanie całodobowe sprawności w/w infrastruktury. Dział uczestniczy w planowaniu remontów i rozwoju sieci tramwajowej.

DZIAŁ UTRZYMANIA TUNELU DROGOWEGO

 • p.o. Kierownika Działu – Michał Adamkiewicz

5. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

I. ZDiZ zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Gdańska, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.
W ramach obowiązków zarządu drogi, zakres działania ZDiZ obejmuje w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienie funkcji inwestora;
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 18. gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 19. gospodarowanie nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami w ramach posiadanego do nich prawa;
 20. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania;
 21. utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu i porządku w gminach;
 22. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
 23. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,
 24. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie torowiska tramwajowego.

ZDiZ jako zarząd drogi uprawniony jest ponadto do:

 1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;
 2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
 3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
 4. zatrzymania pojazdu;
 5. legitymowania uczestników ruchu drogowego i wydawania im poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub pojazdu;
 6. sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu;
 7. sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
 8. używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności do badania pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska;
 9. uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi albo uszkadzającym lub niszczącym drogę.

Uprawnienia, o których mowa w pkt 4.– 9. osoby upoważnione działające w imieniu zarządcy drogi wykonują w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

II. ZDiZ zarządza drogami wewnętrznymi, o których mowa w art. 8 ustawy, znajdującymi się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, posiadających wydzielony geodezyjnie pas drogowy, przekazanymi ZDiZ w trwały zarząd.
W ramach obowiązków zarządcy dróg wewnętrznych zakres działania ZDiZ obejmuje w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 2. pełnienie funkcji inwestora zastępczego;
 3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 5. opiniowanie lub uzgadnianie dokumentacji na drogach wewnętrznych;
 6. koordynacja robót w pasie drogowym;
 7. oddawanie w drodze umowy pasa drogowego dróg wewnętrznych w szczególności w najem, dzierżawę lub użyczenie;
 8. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 9. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 10. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 11. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 12. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 13. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

III. ZDiZ zarządza cmentarzami komunalnymi, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim.
W ramach obowiązków zarządzającego zielenią i cmentarzami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, zakres działania ZDiZ obejmuje w szczególności:

 1. bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych jeżeli czynności dozoru nie powierzono zrzeszeniom i organizacjom społecznym, w rozumieniu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych;
 2. prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;
 3. gospodarowanie i administrowanie powierzonymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi;
 4. określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania i remontów nieruchomości będących przedmiotem zarządzania na terenach wymienionych w ust.1;
 5. urządzanie, eksploatację i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdujących się na ich terenie;
 6. wskazywanie potrzeb rozwoju cmentarnictwa i uczestniczenie w opracowaniu programów zakładania nowych cmentarzy komunalnych, rozbudowy istniejących obiektów, ścisłą współpracę w realizacji tych zadań z wykonawcami robót;
 7. zawieranie umów na prowadzenie inwestycji cmentarnych oraz pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub zastępczego;
 8. prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami zieleni na terenach cmentarzy komunalnych;
 9. kontrolę nad terminowym, jakościowym przebiegiem nadzorowanych robót w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych;
 10. prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarnymi - przygotowanie kwater grzebalnych do pochowań i budów, z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne i murowane, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza;
 11. nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów i urządzeń cmentarnych;
 12. opracowanie projektów regulaminów odnośnie zasad korzystania z obiektów, urządzeń i terenów cmentarzy komunalnych;
 13. prowadzenie ksiąg cmentarnych;
 14. prowadzenie ewidencji pochówków;
 15. nadzór techniczny nad prawidłowym wykonaniem budowanych grobów i nagrobków, nadzór nad właściwym prowadzeniem prac oraz stosowanie sankcji w stosunku do tych, którzy nie przestrzegają ustaleń regulaminowych i obowiązujących przepisów;

IV. ZDiZ prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającą na organizacji i nadzorowaniu odbioru, transportu oraz przekazywania odpadów komunalnych do zagospodarowania, a także pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach określonych przez Radę Miasta Gdańska.

V. Zakres działania ZDiZ obejmuje ponadto:

 1. zarządzanie infrastrukturą tramwajową i autobusową, w tym torami tramwajowymi, elektroenergetyką trakcyjną, przystankami komunikacji miejskiej, wiatami;
 2. budowę i utrzymanie systemu informacji miejskiej;
 3. budowę i utrzymanie oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni;
 4. budowę i utrzymanie iluminacji obiektów zabytkowych, budynków i pomników;
 5. opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym w przepisach szczególnych;
 6. prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego;
 7. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 8. przyjmowanie całodobowo zgłoszeń dotyczących uszkodzenia, awarii, nieprawidłowości występujących w elementach zarządzanej infrastruktury komunalnej, uruchamianie działań zabezpieczających i naprawczych oraz ich monitorowanie;
 9. pobieranie opłat za korzystanie z miejsc parkingowych zlokalizowanych na zorganizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku parkingach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska poza pasami drogowymi dróg publicznych;
 10. zawieranie umów w szczególności dzierżawy, najmu i użyczenia w zakresie zarządzanego mienia będącego przedmiotem działania ZDiZ.
 11. w zakresie obsługi pasów drogowych dróg publicznych oraz wewnętrznych, prace geodezyjne związane z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, wznowień punktów granicznych oraz zmian użytków gruntowych realizowanych przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 12. pobieranie opłat za korzystanie z przepraw promowych.

6. MAJĄTEK

Grupa KŚT

Nazwa grupy

Wartość na 31.12.2013 r.

0

Grunty

137 078 764,40

1

Budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu   mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

19 329 966,68

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 943 880 665,56

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4 801 007,92

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

4 023,57

6

Urządzenia techniczne

19 675 878,60

7

Środki transportu

882 195,18

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

7 068 171,48

razem

3 132 720 673,39

WNIP

Wartości niematerialne i prawne

2 051 260,14

ogółem

3 134 771 933,53


7. EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA, KSIĘGI

1. Ewidencja:

 • dróg,
 • obiektów inżynierskich,
 • iluminacji oraz sygnalizacji świetlnych,
 • oznakowania pionowego i poziomego
 • zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 • parków i zieleńców,
 • cmentarzy,
 • budynków zarządzanych przez ZDiZ,

2. Rejestry:

 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • umów,
 • wydawanych decyzji administracyjnych,
 • wydawanych uzgodnień,
 • zamówień publicznych.

3. Archiwa po zlikwidowanych zakładach:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni,
 • Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów.

4. Księgi zmarłych

Wszelkie informacje stanowiące informację publiczną są udostępniane na wniosek osób zainteresowanych w siedzibie ZDiZ w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 36, po złożeniu wniosku w Kancelarii, w budynku A, pokój nr 2.


8. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wszelkie informacje na temat prowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku:
www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76029.asp


9. PRACA

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz o wynikach naborów dostępne są na stronie internetowej Zarządu:
www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76206.asp

lub w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,700.html  
 


10. PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

Szczegółowy opis procedur dostępny jest na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku www.zdiz.gda.pl w rozdziale „Jak załatwić sprawę” www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76018.asp


Ostania modyfikacja: 04.05.2015 11:49
wiecej informacji »

Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk