-1.3 ºC
zachmurzenie całkowite, opadów brak

Wykaz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta Gdańska

Przedstawiamy Państwu wykaz 502 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie Miasta Gdańska publicznych i niepublicznych zgłoszonych w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym: szkoły, internaty, bursy, placówki oświatowo-kulturalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne.

Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać do klas ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych - w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Poniższa wyszukiwarka pozwala na uzyskanie informacji o szkołach ogólnodostępnych z klasami integracyjnymi i szkołach specjalnych (ze wszystkimi klasami specjalnymi).

Wczytywanie skryptów oraz danych dla bieżącej strony...

Kryterium szukania:
     

     


Typ placówki:
np: wszystkie
[ rozwiń ]Placówki:
np: dla dorosłych
           


z klasami:
np: sportowymi
                 


Dzielnica / Ulica:     
np: Przymorze / ul. Opolska
[ rozwiń ]

Zawód:     
np: fryzjer, możesz zaznaczyć również: technik usług fryzjerskich
[ rozwiń ]Organ prowadzący:     
np: Miasto Gdańsk
[ rozwiń ]
*Jako wynik wyszukiwania uzyskają Państwo informację: dane teleadresowe placówki, nazwę organu prowadzącego (jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić tylko placówki publiczne), obwód/rejon szkoły (tylko dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem szkół specjalnych i sportowych), uprawnienia (dotyczy szkół niepublicznych), nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej współpracującej ze szkołą (dotyczy placówek i szkół dla dzieci i młodzieży).
Zaznacz wybrane kryteria w zależności od potrzeb (wystarczy 1 lub 2).
Aby uzyskać dodatkową pomoc, najedź i kliknij kursorem myszki na znak      
X

Schemat polskiego systemu edukacji


X

Zespół szkół


W Gdańsku wiele szkół funkcjonuje w zespołach, co oznacza, że w jednym budynku (lub kompleksie budynków) istnieje kilka różnych typów szkół, są to np. zespoły kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, zespoły szkół ogólnokształcących czy zawodowych. Przy czym status prawny zespołu posiadają placówki publiczne prowadzone przez miasto Gdańsk, zaś pozostałe szkoły nie. Dla ułatwienia wyszukiwania pogrupowano również szkoły niepubliczne funkcjonujące w jednym budynku uwzględniając nazwy, którymi się posługują w celach informacyjnych i organ prowadzący, np. Gdańskie Szkoły Autonomiczne, Szkoły AP Edukacja etc.
X

Szkoły dla dorosłych


Osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną (zawodową, technikum, liceum) mogą kontynuować naukę w różnych typach szkół, uzupełniając kwalifikacje zawodowe i/lub przygotować się do matury. Informacja o szkole dla dorosłych (często zawarta w nazwie placówki) wskazuje na tryb nauki: wieczorowy lub zaoczny. Szkoły uzupełniające dla młodzieży prowadzą naukę w trybie dziennym.

"Szkoła Bez Barier" - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku jest publiczną placówką oświatową, która, dzięki odpowiedniej infrastrukturze (wydzielony parking, podjazdy, platformy schodowe, winda, przystosowane toalety), umożliwia uzupełnienie kwalifikacji osobom niepełnosprawnym.
Więcej: www.cku.gda.pl
 • Technikum dla Dorosłych - 4-letnie, na podbudowie gimnazjum; tryb nauki wieczorowy lub zaoczny
 • Technikum Uzupełniające – 3-letnie, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; tryb nauki dzienny
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – 3-letnie, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; tryb nauki wieczorowy lub zaoczny
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3-letnie, na podbudowie gimnazjum; tryb nauki wieczorowy lub zaoczny
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - 2-letnie, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; tryb nauki dzienny
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2-letnie, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; tryb nauki wieczorowy lub zaoczny
 • Szkoła Policealna - 2-letnia, dla osób które ukończyły szkołę dającą średnie wykształcenie (liceum ogólnokształcące, technikum, liceum profilowane); tryb nauki dzienny,
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych - 2-letnia, dla osób które ukończyły szkołę dającą średnie wykształcenie (liceum ogólnokształcące, technikum, liceum profilowane); tryb nauki zaoczny, wieczorowy.
X

Szkoły specjalne


Szkoła/placówka specjalna – tym terminem obejmujemy wszystkie jej stopnie (przedszkola specjalne, szkołę podstawową zawodową i różne formy szkolenia dla dorosłych w ośrodkach zawodowej rehabilitacji). To instytucja, w której kształci i wychowuje się dzieci z różnymi zaburzeniami, upośledzeniami, które nie mogą uczęszczać do szkoły masowej lub nie mogą sprostać wymogom tej szkoły. . Do wybranej placówki dziecko może uczęszczać po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej. W Gdańsku część dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizuje obowiązek szkolny w szkołach specjalnych, cześć korzysta natomiast z nauki w klasach integracyjnych. Wg klasyfikacji Systemu Informacji Oświatowej status szkół specjalnych mają również szkoły przyszpitalne, w których uczą się dzieci przewlekle chore.

Typy placówek specjalnych:
 • ośrodek wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju (zakład opieki zdrowotnej) dziecko dziecko może korzystać z zajęć wczesnego wspomagania od urodzenia do 7 roku życia
 • przedszkole specjalne – od 3 roku życia nawet do 10 lat; dla dzieci niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo (umiarkowanie i znacznie), przewlekle chorych
 • szkoły podstawowe specjalne - dla dzieci upośledzonych umysłowo (w stopniu lekkim, umiarkowanym i częściowo znacznym), dla dzieci niewidomych, niesłyszących w różnym stopniu i/lub ze sprzężeniami np. upośledzonych umysłowo
 • gimnazja – jak szkoły podstawowe
 • szkoły ponadgimnazjalne:
  • zasadnicza (dla osób upośledzonych w stopniu lekkim) - przygotowujące do konkretnego zawodu,
  • szkoła przysposabiająca do pracy - przygotowuje do różnych rodzajów pracy pomocniczej,
  • licea uzupełniające,
 • ośrodek szkolno-wychowawczy/rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy/ (dla osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami) – realizacja obowiązku nauki
 • warsztaty terapii zajęciowej (placówka poza systemem szkolnym) – od 16 lat, dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia;


Szkoły specjalne zapewniają uczniom niepełnosprawnym:
 • wielospecjalistyczną, funkcjonalną diagnozę,
 • indywidualne programy edukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i wychowawcze,
 • specjalistyczne zajęcia stymulujące, usprawniające i wspomagające rozwój, odbywające się w odpowiednich warunkach,
 • stosowanie prawidłowych, innowacyjnych metod nauczania oraz specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • nauczycieli i specjalistów o różnorodnych kwalifikacjach z zakresu: psychologii, logopedii, rehabilitacji, muzyki, rytmiki, różnego typu terapii.


Zobacz:
X

Klasy integracyjne


Integracja zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością korzystanie ze wszystkich poziomów szkolnictwa w szkołach masowych. Gdańsk należy do miast, które umożliwiają dzieciom naukę w klasach integracyjnych w prawie wszystkich szkołach podstawowych i większości gimnazjów.

W zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać do klas ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych.

Klasy integracyjne:
 • W Gdańsku funkcjonują w szkołach masowych.
 • Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Do klasy integracyjnej uczęszcza nie mniej niż piętnastu i nie więcej niż dwudziestu uczniów. Troje, czworo lub pięcioro spośród nich to uczniowie o specjalnych potrzebach.
 • W klasie integracyjnej pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli. Jednym z nich jest pedagog specjalny. Obaj nauczyciele uczą i  wspierają wszystkich uczniów w klasie.
 • Uczniowie zdrowi uczą się według takiego programu, jaki obowiązuje w klasach nieintegracyjnych, natomiast uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują programy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości.
Zalety nauczania i wychowania integracyjnego dla wszystkich dzieci:
 • osiąganie dobrych wyników w nauce dzięki stałej obecności dwóch nauczycieli i niewielkiej liczbie uczniów w klasie,
 • poznawanie pełniejszego obrazu środowiska rówieśniczego,
 • rozwijanie świadomości istnienia jednakowych praw i różnych możliwości ludzi,
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, postawy życzliwości, gotowości do niesienia pomocy i umiejętności pomagania,
 • niższy poziom agresji w środowisku rówieśniczym.
Zalety nauczania i wychowania integracyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 • pełniejsze wykorzystywanie potencjału rozwojowego dzięki nauce prowadzonej według programu dostosowanego do indywidualnych możliwości,
 • nabywanie umiejętności dzięki naśladowaniu sprawnych kolegów,
 • osiąganie wyższego poziomu samodzielności,
 • motywacja do pokonywania własnych ograniczeń i trudności dzięki przebywaniu wśród zdrowych rówieśników.
X

Z klasami sportowymi


Wybranie kryterium z „klasami sportowymi” powoduje wyszukanie wyłącznie szkół sportowych i z klasami sportowymi oraz SMS. W Gdańsku funkcjonuje również bardzo dużo klas usportowionych w zwykłych szkołach – z rozszerzonym programem edukacji sportowej realizowanym z dodatkowych godzin dyrektora szkoły.

Gdańsk posiada bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży zainteresowanej uprawianiem wybranej dziedziny sportu:
 • klasy sportowe w szkołach sportowych lub zwykłych:
  • na lekcjach wf uczniowie realizują 10 godz. w tyg. szkolenia specjalistycznego w wybranej dyscyplinie;
  • zajęcia realizują nauczyciele wf oraz instruktor wybranej dyscypliny sportu;
  • program szkolenia jest realizowany przez wykwalifikowaną kadrę trenerską na podstawie zatwierdzonych programów dla poszczególnych zawodników danej dyscypliny sportu;
  • uczniowie biorą udział w imprezach i zawodach sportowych: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych;
  • warunkiem przyjęcia do szkoły sportowej jest przynależność do klubu sportowego.
 • szkoły mistrzostwa sportowego - funkcjonują przy szkołach sportowych tworząc oddziały dla najbardziej utalentowanej młodzieży w danej dyscyplinie sportu.
  • uczniowie realizują dodatkowo określoną odrębnymi przepisami Polskich Związków Sportowych liczbę godzin szkolenia specjalistycznego w wybranej dyscyplinie na specjalistycznych obiektach sportowych
  • zajęcia realizują nauczyciele wf posiadający uprawnienia trenera II klasy.
  • program szkolenia jest realizowany przez wykwalifikowaną kadrę trenerską na podstawie zatwierdzonych programów dla poszczególnych zawodników danej dyscypliny sportu;
  • uczniowie biorą udział w imprezach i zawodach sportowych: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, zawodach rangi mistrzowskiej
  • warunkiem przyjęcia do SMS jest przynależność do klubu sportowego.
  • SMS otrzymuje dodatkowe fundusze z Ministerstwa Sportu.

ZASADY REKRUTACJI do Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

 • podstawowym warunkiem dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do SMS  jest posiadanie  II klasy sportowej w danej dyscyplinie sportowej;
 • nienaganny stan zdrowia kandydata;
 • obowiązuje test sprawności ogólnej na poziomie wysokim (Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – MTSF);
 • uczeń ubiegający się o przyjęcie do SMS musi uzyskać pozytywną opinię Polskiego Związku Sportowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

W Gdańsku istnieje 26 różnorodnych szkół z klasami sportowymi i sportowych, w tym 8 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące (w tym niepubliczne) i 4 Szkoły Mistrzostwa Sportowego (w tym niepubliczna).

DYSCYPLINY w klasach sportowych i SMS:

 • gry zespołowe: p. siatkowa ch/dz, p. nożna ch, piłka ręczna ch/dz, p. koszykowa
 • szermierka
 • lekka atletyka, gimnastyka sportowa ch,
 • pływanie,
 • judo, zapasy,
 • hokej na lodzie, short track, łyżwiarstwo figurowe
 • tenis ziemny, tenis stołowy
 • taniec towarzyski

UWAGA: Szkoły sportowe nie są placówkami rejonowym, tzn. że uczęszczają do nich dzieci z rożnych miejsc zamieszkania.

Zainteresowanych uprawianiem sportu zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, który swoje zajęcia realizuje w siedzibie przy al. Grunwaldzkiej 244 oraz w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego miasta: www.gokf.gda.pl

X

Klasy dwujęzyczne


Specyfikę klasy dwujęzycznej określa Ustawa o systemie oświaty:
Rozdz. I, Art. 3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
2b - oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę.

W Gdańsku można się uczyć w klasach dwujęzycznych prowadzących naukę w językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim.
X

Mapa podziału administracyjnego


X

Zawód


Młodzi gdańszczanie potrzebujący wsparcia w ocenie swojego potencjału i predyspozycji zawodowych znajdą profesjonalną pomoc i wsparcie w:
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych (PPP):
  PPP Nr 1 – Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Obywatelska 1, tel.  58 341 87 58
  PPP Nr 2 – Gdańsk – Zaspa, ul. L. Krzemienieckiej 1, tel.  58 520 13 49
  PPP Nr 3 - Gdańsk, ul. Wałowa 21, tel.  58 301 07 21
  PPP Nr 4 – Gdańsk – Zaspa, ul. L. Krzemienieckiej 1, tel.  58 341 05 42
  PPP Nr 5 – Gdańsk – Morena, ul. Związku Jaszczurczego 4, tel. 58 348 72 82
  PPP Nr 6 – Gdańsk – Przeróbka, ul. Lenartowicza 21, tel. 58 301 18 15
  PPP Nr 7 – Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Traugutta 82, tel. 58 341 39 50
  Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne! Dowiedz się, która poradnia opiekuje się Twoją szkołą i umów na spotkanie! Więcej informacji o gdańskich poradniach.
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Gdańsk
  ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel.: 58 326 18 19
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP - Gdańsk
  ul. ks. Leona Miszewskiego 12/13, tel./fax:  58 320 43 72
 • Pomorskim Cechu Rzemiosł Różnych - Gdańsk
  ul. Piwna 1/2, tel. 58 301 31 16
Większe szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy – EUROPASS
Osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą otrzymać Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Europass posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE, ułatwiając posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy i ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu - opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement). Nie zastępuje jednak oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach. Stanowi on uzupełnienie informacji zawartych w oryginalnym dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie pracodawcom i instytucjom zagranicznym. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie oraz suplement do dyplomu - EUROPASS w języku polskim i angielskim wystawiają okręgowe komisje egzaminacyjne, na wniosek zainteresowanego.

Informacji na temat dokumentu EUROPASS – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe udziela Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, tel.: 58 320 55 90, www.oke.gda.pl

Zobacz:
X

Organ prowadzący


Szkoły i inne placówki oświatowe mogą prowadzić:
 • publiczne - samorządy lub inne podmioty jak niżej (z zachowaniem, wymogów Ustawy o systemie oświaty) – nauka w takich szkołach jest bezpłatna;
 • niepubliczne - osoby fizyczne lub prawne: fundacje, stowarzyszenia, spółki. Placówek niepublicznych nie mogą założyć organy państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, które są uprawnione do zakładania i prowadzenia wyłącznie szkół i placówek publicznych. Typy szkół, które muszą posiadać uprawnienia szkoły publicznej (art. 8 ustawy o systemie oświaty): 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum. Nauka w tego typu placówkach jest opłacana częściowo z budżetu państwa i gminy oraz rodziców (lub uczniów).
Osoba fizyczna lub prawna, chcąc założyć niepubliczną szkołę lub przedszkole, musi uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i przedszkoli. Więcej o rejestracji placówek niepublicznych.

Uprawnienia szkoły publicznej są nadawane w drodze decyzji administracyjnej przez organ prowadzący ewidencję na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną. Oznacza to, że szkoła niepubliczna może wydawać uczniom świadectwa i dyplomy państwowe.  Zgodnie z art. 8 Ustawy o systemie oświaty szkoła podstawowa oraz gimnazjum musi mieć uprawnienia szkoły publicznej już z dniem rozpoczęcia swojej działalności, natomiast szkoła ponadgimnazjalna może funkcjonować bez uprawnień. Warunkiem nadania uprawnień szkoły publicznej jest przedstawienie pozytywnej opinii kuratora oświaty. Osoby zakładające przedszkola nie mają obowiązku ubiegania się o pozytywną opinię kuratora, ale podlegają jego nadzorowi.

Informacji na temat rejestracji placówek niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez miasto udziela:

Ewa Reiter
Wydział Edukacji UMG
Referat Organizacji Oświaty
ul. 3 Maja 9, pok. 201
tel.: 58 323 67 59
e-mail: e.reiter@gdansk.gda.pl
Wykaz szkół na terenie Miasta Gdańsk przygotowały:
 • placówki prowadzone przez Miasto Gdańsk - Katarzyna Gęba
  tel.: 58 323 67 30
  e-mail: k.geba@gdansk.gda.pl
 • pozostałe placówki publiczne i niepubliczne - Ewa Reiter
  tel.: 58 323 67 59
  e-mail: e.reiter@gdansk.gda.pl
Jeżeli zauważyli Państwo błędy, braki w danych teleadresowych lub dokonali Państwo zmian w swej placówce, to prosimy je zgłaszać odpowiednio pod wyżej wymienionymi adresami.
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk