Lista osób do pomocy przy składaniu projektów

A
A
Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2017 r.

Osoby wskazanie poniżej są dostępne w godzinach pracy Urzędmu Miejskiego w Gdańsku i jednostek miejskich przez cały okres składania propozycji projektów tj. 1 - 31 marca 2017 r.


URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Gospodarki Komunalnej

Nieruchomości komunalne

Alina Nalewajko, tel. 58 323 61 81, adres e-mail: alina.nalewajko@gdansk.gda.pl


Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Jacek Mikołajewski, tel.  58 323 61 10, adres e-mail:  jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl


Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Przemysław Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.plWydziału Urbanistyki i Architektury

Obowiązujące w Gdańsku plany zagospodarowania przestrzennego (czy planowane zadanie jest zgodnie z zapisami planu)

Maria Szymańska, tel. 58 323 64 34, adres e-mail maria.szymanska@gdansk.gda.pl

Piotr Krzemiński, tel. 58 323 64 56, adres e-mail: piotr.krzeminski@gdansk.gda.pl


Wydział Rozwoju Społecznego

Zdrowie publiczne, pomoc społeczna

Izabela Chorzelska, tel. 58 526 80 08, adres e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl


Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie

Magdalena Skiba, tel. 58 323 68 98, adres e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl


Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl


Edukacja szkolna i przedszkolna

Bogumiła Bieniasz, tel. 58 323 67 56, adres e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.plWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Monitoring wizyjny (np. założenie kamer)

Zbigniew Nowiński, tel. 58 778 60 43, 695 890 151, zbigniew.nowinski@gdansk.gda.plWydział Środowiska

Urządzanie terenów zielonych, ochrona przyrody

Barbara Szczyt, tel. 58 768 82 19, adres e-mail: barbara.szczyt@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl


Ochrona środowiska, gospodarka wodna, grunty rolne i leśne

Jarosław Serek, tel. 58 768 82 24  adres e-mail: jarosław.serek@gdansk.gda.pl


Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek miejskich, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Halina Płonka, tel. 58 323 63 79, adres e-mail: halina.plonka@gdansk.gda.pl

Oskar Jastrzębski, tel. 58 323 62 30, adres e-mail: oskar.jastrzebski@gdansk.gda.pl

 


Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Beata Gaj, tel. 58 323 68 01, adres e-mail: beata.gaj@gdansk.gda.pl

 


Biuro Prezydenta ds. Sportu

Wydarzenia i kluby sportowe, rozwój kultury fizycznej

Krystyna Serafin, tel. 58 526 81 33, adres e-mail: krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@zdiz.gda.pl


Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 65, adres e-mail: ewa.wozniak@zdiz.gda.pl

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 67, adres e-mail: joanna.kowalewska@zdiz.gda.pl


Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego

Tomasz Wawrzonek, tel. 58 558 98 11, adres e-mail: tomasz.wawrzonek@zdiz.gda.pl


Infrastruktura tramwajowa i autobusowa

Paweł Adrian, tel. 58 558 97 21, adres e-mail: pawel.adrian@zdiz.gda.pl


Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@zdiz.gda.pl


Sygnalizacja świetlna

Radosław Kuhn, tel. 58 558 97 47, adres e-mail: radoslaw.kuhn@zdiz.gda.pl


Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Witold Burkiewicz, tel. 58 524 46 37, adres e-mail:  witold.burkiewicz@zdiz.gda.pl

 


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Wiesława Mikielewicz, tel. 58 320 51 18, adres e -mail: wieslawa.mikielewicz@drmg.gdansk.pl

Mariusz Żukowski, tel. 58 320 51 24, adres e -mail: mariusz.zukowski@drmg.gdansk.pl

Mikołaj Szostek, tel. 58 320 51 23, adres e-mail: mikolaj.szostek@drmg.gdansk.pl


Zarząd Transportu Miejskiego

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, ustalanie tras przejazdu komunikacji

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: d.kus@ztm.gda.pl

 


Straż Miejska

Patrole Straży Miejskiej, ład publiczny

Tomasz Babicz, tel. 58 301-30-11 w.106, adres e-mail: t.babicz@sm.gda.pl

Dorota Gwizdalska, tel. 502 536 149, adres e-mail: d.gwizdalska@sm.gda.plBiuro Rozwoju Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Agata Stanisławska, tel. 58 308 44 51, adres e-mail: agata.stanislawska@brg.gda.pl

 


Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Administrowanie nieruchomościami komunalnymi (własność Gminy)

Paulina Borysewicz, tel. 58 345 08 19, adres e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

 


Gdański Ośrodek Sportu

Aktywność fizyczna, obiekty sportowe, kąpieliska morskie, ożywienie dróg wodnych

Rafał Łagoda, tel. 58 300 05 03, 517 806 560, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl