Do 29 czerwca trwa weryfikacja projektów złożonych w ramach BO2019

A
A
Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2018 r.

30 marca br. zakończył się nabór propozycji mieszkańców w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Teraz do końca czerwca trwać będzie weryfikacja projektów, czyli sprawdzanie możliwości realizacji projektów oraz weryfikacja kosztów.

Ostatecznie po zebraniu wszystkich projektów, które spełniły warunki formalne, a więc w regulaminowym czasie zostały przekazane lub przesłane formularze wniosków wraz z podpisami poparcia mieszkańców liczba wniosków wynosi 410.  Tyle zatem projektów do końca czerwca musi zostać sprawdzonych.

 

Na czym polega weryfikacja?

 Kryteria, które określają warunki oceny projektów są określone w regulaminie budżetu obywatelskiego. Jest ich jedenaście, poniżej pełna treść:

 • zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych Miasta;
 • teren/obiekt w przypadku inwestycji jest własnością Gminy Miasta Gdańska (z wyłączeniem projektów dotyczących budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz z wyłączeniem budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska, w których prowadzona jest działalność komercyjna);
 • zadanie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 2 lat (lata 2019 i 2020);
 • czy działka, której dotyczy projekt jest działką wolną od planów sprzedaży;
 • zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jest możliwe do wykonania;
 • zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w przypadku zmiany organizacji ruchu drogowego, wniosek musi uzyskać pozytywną opinię Zespołu ds. Zarządzania Ruchem;
 • koszt zadania jest realistyczny i mieści się w zakładanych kwotach dla projektów dzielnicowych lub ogólnomiejskich;
 • opis zadania jest jednoznaczny;
 • lokalizacja jest jednoznaczna i została poparta przez wnioskodawcę zdjęciem lub mapą
  z dokładnym wskazaniem i zaznaczeniem lokalizacji lub obszaru, na którym ma być realizowany projekt;
 • realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności.

Weryfikacji dokonują pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek miejskich np. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni czy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Projekty, które uzyskały pozytywną ocenę według powyższych kryteriów zostaną przekazane do Zespołu Konsultacyjnego, którego członkowie sprawdzają jeszcze ostatecznie projekty pod względem formalno-prawnym i gospodarności.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, wnioskodawca uprawniony jest do złożenia w formie elektronicznej (na adres e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl) lub pisemnej (na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019”) wniosku o ponowną weryfikację tego projektu, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o negatywnej weryfikacji. Po takim zgłoszeniu projekt jest ponownie rozpatrywany na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego, na które zapraszany jest także autor/autorka projektu i pracownik dokonujący oceny.

Do 31 lipca wszystkie projekty powinny być ostatecznie rozpatrzone. Kolejnym etapem będzie losowanie numerów projektów na listy do głosowania oraz przygotowanie głosowania, które odbędzie się w dniach 10-24 września 2018 r.

BO_baner
Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej