Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Dyrektor: -

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 4
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

Z-ca Dyrektora: Anna Zbierska

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 3
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

Biuro składa się z:

 • Referat Wizerunku Miasta
 • Referat Koordynacji Marketingowej
 • Referat Promocji Gospodarczej
 • Referat Prasowy
 • Referat Komunikacji Społecznej
 • Samodzielne stanowisko ds. budżetu
 • Koordynator ds. bursztynu

Poczta elektorniczna wydziału: e-mail: wpiks@gdansk.gda.pl

Kierownik Referatu: Grażyna Adamska
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 2
tel.: +48 58 323 71 06

 • kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Miasta,
 • prowadzenie projektu strategii marki Gdańsk,
 • realizacja wybranych projektów w ramach strategii marki Gdańsk oraz monitorowanie jej wykonywania przez inne podmioty,
 • przygotowywanie kampanii promocyjnych Miasta,
 • kreowanie przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku Miasta poprzez udział w targach, prezentacjach oraz innych wydarzeniach promocyjnych o charakterze turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w kraju i za granicą,
 • promocja atrakcji i produktów turystycznych Gdańska,
 • przygotowywanie wydawnictw promocyjnych,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych,
 • inicjowanie i realizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i polskich oraz study tours dla branży turystycznej,
 • współpraca przy redagowaniu miejskiej strony WWW,
 • nadzór nad mediami społecznościowymi Miasta;

Referat Koordynacji Marketingowej:

Kierownik: Izabela Heidrich
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 2
tel.: +48 58 323 71 14

 • realizacja i koordynowanie polityki promocyjnej w Mieście,
 • współpraca i nadzór nad realizacją polityki promocyjnej przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta,
 • monitorowanie przestrzegania Księgi Standardów Identyfikacji Wizualnej Miasta Gdańska przez poszczególne wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta,
 • promocja wybranych imprez miejskich,
 • współpraca z mediami w zakresie działań promocyjnych prowadzonych w Mieście,
 • publikacja materiałów o charakterze informacyjno - promocyjnym dla mieszkańców,
 • współpraca przy redagowaniu miejskiej strony WWW,
 • podejmowanie akcji promocyjnych służących identyfikacji mieszkańców z Miastem,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz promocji Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz w celach reklamowych herbu i flagi miasta Gdańska oraz nazwy Gdańsk,
 • produkcja oraz nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych i gadżetów;

Referat Promocji Gospodarczej:

Kierownik Referatu: Przemysław Rot
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 11
tel.: +48 58 323 71 11

 • kreowanie wizerunku Gdańska jako atrakcyjnego ośrodka gospodarczego i naukowego,
 • upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach gospodarczych Miasta,
 • promocja przygotowywanych w Mieście strategicznych projektów o charakterze gospodarczym,
 • podejmowanie działań public relations w kluczowych dla Miasta projektach gospodarczych,
 • organizowanie cyklicznych spotkań Prezydenta z przedstawicielami środowisk gospodarczych Miasta w celu wymiany bieżących informacji gospodarczych oraz współpracy,
 • przygotowywanie oraz publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych służących prezentacji potencjału rozwojowego Miasta,
 • realizacja projektu Study in Gdańsk,
 • współpraca przy organizacji seminariów i konferencji służących upowszechnianiu informacji o możliwościach inwestycyjnych Miasta,
 • współpraca promocyjna w zakresie realizowanych przez Miasto projektów europejskich,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ich agendami w celu promocji potencjału rozwojowego Miasta,
 • współpraca z uczelniami, instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta,
 • współredagowanie miejskiej strony WWW w zakresie tematyki gospodarczej;

Referat Prasowy:

Kierownik Referatu: Emila Salach
ul. ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 305
tel.: +48 58 323 63 04
fax: +48 58 302 38 29
e-mail: emilia.salach@gdansk.gda.pl

 • opracowywanie i wdrażanie założeń jednolitej polityki informacyjnej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta,
 • udzielanie informacji w sprawach publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
 • współpraca z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi,
 • obsługa medialna Prezydenta i Urzędu,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • organizowanie spotkań z dziennikarzami i publicystami,
 • przygotowywanie codziennych przeglądów prasy i archiwizacja informacji prasowych,
 • przygotowywanie i redagowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Miasta,
 • przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego,
 • nadzór   nad   przepływem   informacji   przekazywanych   środkom masowego przekazu przez wydziały (komunikaty, publikacje),
 • nadzór redakcyjny nad treścią publikacji miejskich,
 • nadzór nad polityką informacyjną jednostek organizacyjnych Miasta (komunikaty, publikacje), m) koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta;

Referat Komunikacji Społecznej:

Kierownik Referatu: Maciej Kukla
ul. -
pokój nr 207
tel.: +48 58 526 80 72
e-mail: maciej.kukla@gdansk.gda.pl

 • budowa skutecznego dialogu społecznego poprzez organizowanie konsultacji społecznych w ważnych dia mieszkańców sprawach,
 • organizowanie spotkań Prezydenta z mieszkańcami w dzielnicach, corocznych spotkań obywatelskich oraz inicjowanie spotkań władz miasta z liderami społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców Miasta,
 • badanie opinii mieszkańców w sprawach realizacji zadań Miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokainej,
 • integrowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz Miasta i wokół inicjatyw obywatelskich,
 • koordynacja działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
 • obsługa honorowych patronatów Prezydenta z wyłączeniem przyznawania patronatu medialnego,
 • organizowanie uroczystości rocznicowych i patriotycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim,
 • współredagowanie miejskiej strony internetowej,

----------------------------------------------

Samodzielne stanowisko ds. budżetu, do zadań którego należy:

 • przygotowywanie projektu budżetu wydziału i sprawozdań z jego wykonania,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych,
 • bieżące monitorowanie budżetu wydziału i niedopuszczenie do powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań,
 • nadzór nad dokumentami finansowo-księgowymi wydziału;

Koordynator ds. bursztynu, do zadań którego należy przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk - Światowa Stolica Bursztynu" oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi.


Ostania modyfikacja: 08.07.2015 09:16
wiecej informacji »