Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej

Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

Dyrektor: Anna Zbierska

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 4
tel.: +48 58 323 71 04

Sekretariat:

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 3
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20
e-mail: bppm@gdansk.gda.pl 

Biuro składa się z:

 • Referat Wizerunku Miasta
 • Referat Koordynacji Marketingowej
 • Referat Promocji Gospodarczej

Kierownik Referatu: Grażyna Adamska
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 2
tel.: +48 58 323 71 06

 • kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Miasta,
 • prowadzenie projektu strategii marki Gdańsk,
 • realizacja wybranych projektów w ramach strategii marki Gdańsk oraz monitorowanie jej wykonywania przez inne podmioty,
 • przygotowywanie kampanii promocyjnych Miasta,
 • kreowanie przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku Miasta poprzez udział w targach, prezentacjach oraz innych wydarzeniach promocyjnych o charakterze turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w kraju i za granicą,
 • promocja atrakcji i produktów turystycznych Gdańska,
 • przygotowywanie wydawnictw promocyjnych,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, a także instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych,
 • inicjowanie i realizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i polskich oraz study tours dla branży turystycznej,
 • współpraca przy redagowaniu miejskiej strony WWW,
 • prowadzenie polityki promocyjnej Miasta związanej z organizacją Euro 2012,
 • współpraca promocyjna w projekcie Europejska Stolica Kultury - Gdańsk 2016;

Referat Koordynacji Marketingowej:

Kierownik: Izabela Heidrich
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 2
tel.: +48 58 323 71 14

 • realizacja i koordynowanie polityki promocyjnej w Mieście,
 • współpraca i nadzór nad realizacją polityki promocyjnej przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta,
 • opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej oraz monitoring jej przestrzegania przez poszczególne wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta,
 • promocja wybranych imprez miejskich,
 • współpraca z mediami w zakresie działań promocyjnych prowadzonych w Mieście,
 • publikacja materiałów o charakterze informacyjno – promocyjnym dla mieszkańców,
 • współpraca przy redagowaniu miejskiej strony WWW,
 • podejmowanie akcji promocyjnych służących identyfikacji mieszkańców z Miastem,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz promocji Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz w celach reklamowych herbu i flagi miasta Gdańska oraz nazwy Gdańsk,
 • produkcja oraz nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych i gadżetów;

Referat Promocji Gospodarczej:

Kierownik Referatu: Przemysław Rot
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
pokój nr 11
tel.: +48 58 323 71 11

 • kreowanie wizerunku Gdańska jako atrakcyjnego ośrodka gospodarczego i naukowego,
 • upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach gospodarczych Miasta,
 • promocja przygotowywanych w Mieście strategicznych projektów o charakterze gospodarczym,
 • podejmowanie działań public relations w kluczowych dla Miasta projektach gospodarczych,
 • organizowanie cyklicznych spotkań Prezydenta z przedstawicielami środowisk gospodarczych Miasta w celu wymiany bieżących informacji gospodarczych oraz współpracy,
 • przygotowywanie oraz publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych służących prezentacji potencjału rozwojowego Miasta oraz ich celowa dystrybucja,
 • współorganizowanie targów o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym,
 • współpraca przy organizacji seminariów i konferencji służących upowszechnianiu informacji o możliwościach inwestycyjnych Miasta,
 • współpraca promocyjna w zakresie realizowanych przez Miasto projektów europejskich,
 • współpraca z organami administracji  rządowej i samorządowej oraz ich agendami w celu promocji potencjału rozwojowego Miasta,
 • współpraca z uczelniami, instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta,
 • współredagowanie miejskiej strony WWW w zakresie tematyki gospodarczej;

----------------------------------------------

Samodzielne stanowisko ds. budżetu, do zadań którego należy:

 • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych,
 • bieżące monitorowanie budżetu Biura i niedopuszczenie do powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań,
 • nadzór nad dokumentami finansowo-księgowymi Biura.

Koordynator ds. bursztynu, do zadań którego należy przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu” oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi.

dodany przez § 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 1820/08 z 28 listopada 2008 r. – weszło w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

 


Ostania modyfikacja: 14.03.2012 15:50
wiecej informacji »