Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor: Teresa Kleger-Rudomino

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
nr wew. 6372
tel.: +48 58 323 63 72
fax: +48 58 323 66 72
Z-ca Dyrektora: Kazimiera Szczypińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
nr wew. 6372
tel.: +48 58 323 63 72
fax: +48 58 323 66 72

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl

Wydziałowi podlega:

 • Referat Ewidencji Ludności
 • Referat Dowodów Osobistych
 • Referat Praw Jazdy
 • Referat Rejestracji Pojazdów
 • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Referat Spraw Wojskowych
 • Samodzielne stanowiska pracy


Referat Ewidencji Ludności:

Kierownik: Halina Stobierska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 349
tel.: +48 58 323 63 49
+48 58 323 66 72

 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • dokonywanie zameldowania lub wymeldowania osób na podstawie zgłoszenia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób,
 • dokonywanie zameldowania osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej,
 • zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów o zmianach zgłoszonych przy spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego przez osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej,
 • prowadzenie rejestru wyborców,
 • udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,


Referat Dowodów Osobistych:

Kierownik: Danuta Galica
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 349
tel.: +48 58 323 66 49
fax: +48 58 323 63 66

 • wydawanie dowodów osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
 • prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych ze zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;


Referat Praw Jazdy:

Kierownik: Grzegorz Bystry
ul. Wilanowska 2
tel.: +48 58 323 71 60
fax: +48 58 323 71 59

 • generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę,
 • wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wymiana praw jazdy i kart motorowerowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami,
 • prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców,
 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę,
 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie wykonywania transportu drogowego i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • udzielanie licencji i wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne w zakresie transportu drogowego oraz sprawowanie nadzoru,
 • wprowadzanie danych do właściwych systemów informatycznych,
 • udostępnianie danych ze zbiorów ewidencyjnych kierowców i przedsiębiorców,
 • przygotowanie projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewozącym wartości pienięzne;


Referat Rejestracji Pojazdów:

Kierownik: Małgorzata Błażewicz
ul. Milskiego 1
pokój nr 6
tel.: +48 58 323 71 98
fax: +48 58 323 71 93

 • dokonywanie rejestracji oraz wyrejestrowania pojazdów,
 • legalizacja tablic rejestracyjnych,
 • wydawanie kart dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych oraz wtórników kart wydawanych pierwotnie przez producentów lub importerów pojazdów; dokonywanie wpisów w kartach pojazdów,
 • przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym zastrzeżeń przewidywanych przepisami prawa,
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 • wydawanie skierowań na nadanie i nabicie numerów oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
 • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w tym:
  • przeprowadzanie kontroli,
  • wydawanie lub cofanie stacjom upoważnień do przeprowadzania badań technicznych,
  • wydawanie lub cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 • przyjmowanie oraz wydawanie zatrzymanych przez policję dowodów rejestracyjnych,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej:

p.o. Kierownik: Izabela Wałuszko
ul. Partyzantów 74
pokój nr 213
tel.: +48 58 323 69 82
fax: +48 58 323 6989

 • ewidencjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki,
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • prowadzenie ewidencji innych obiektów niż hotelowe, w których są    świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych, zlokalizowanych na terenie Miasta


Referat Spraw Wojskowych:

Kierownik: Krzysztof Pałkowski
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 359
tel.: +48 58 323 63 59
fax: +48 58 323 61 93

 • rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • nakładanie grzywny albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby, która nie zgłasza się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, w przypadku wprowadzenia obowiązku osobistego zgłaszania się do rejestracji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do stawienia się przed powiatową komisją lekarską,
 • przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
 • nakładanie grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej, który nie zgłasza się bez uzasadnionej przyczyny,
 • organizacja doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • organizacja rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • zarządzanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, przymusowego doprowadzenia przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, powołanego do czynnej służby wojskowej, który nie stawia się bez uzasadnionej przyczyny,
 • orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • uznawanie osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za - posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - żołnierzy samotnych,
 • nakładanie obowiązku wykonania świadczenia osobistego na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej,
 • przeznaczanie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub z urzędu, osób do funkcji kuriera,
 • przeznaczanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej, nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,
 • nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;


Samodzielne stanowiska pracy:

Nadzór nad stowarzyszeniami
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 359
fax: +48 58 323 66 72

Anna Ciszek
tel.: +48 58 323 66 59

Grażyna Gorczyca
tel.: +48 58 323 63 60

 • Nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę w Gdańsku.Prowadzenie:
  • ewidencji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń (bez osobowości prawnej) :
   • wpisanie do ewidencji - - ewentualnie : w przypadku braków formalnych lub wątpliwości zobowiązanie Wnioskodawcy do ich usunięcia lub skorygowania nieprawidłowości,
   • wydanie zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji,
   • odmowa wydania zaświadczenia,
   • wykreślenie z ewidencji,
   • przekazanie dokumentacji do archiwum Urzędu.
  • ewidencji stowarzyszeń zwykłych:
   • wystąpienie do sądu rejestrowego (KRS) o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego,
   • wpisanie do ewidencji - ewentualnie : w przypadku braków formalnych lub wątpliwości zobowiązanie,
   • Wnioskodawcy do ich usunięcia lub skorygowania nieprawidłowości,
   • wykreślenie z ewidencji,
   • przekazanie dokumentacji do archiwum Urzędu.
  • ewidencji stowarzyszeń z osobowością prawną wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego :
   • stowarzyszeń
   • terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń
   • związków stowarzyszeń
   • Ochotniczych Straży Pożarnych
  • oraz udzielanie informacji na temat wszystkich kategorii stowarzyszeń.

  Nadzór - organ nadzorujący posiada prawo kontroli i bezpośredniej interwencji w działalność podmiotu poddanego nadzorowi.
  Organ nadzorujący ma prawo:
  • żądać dostarczenia przez Zarząd stowarzyszenia, Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej lub osoby reprezentującej stow. zwykłe odpisów uchwał walnego zebrania członków,
  • żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień ( w tym zapytania dot. wyboru władz, walnego zebrania i w innych sprawach wynikających działalności statutowej),
  • przeprowadzić kontrolę z urzędu lub w wyniku złożonej skargi na działalność stowarzyszenia pod kąem zgodności z przepisami ustawy- Prawo o stowarzyszeniach i przepisami statutu lub regulaminu.

  Środki nadzoru:
   W razie niezastosowania się stowarzyszenia do w/w wymagań oraz w wyniku innych nieprawidłowości określonych prawem o stowarzyszeniach lub statutem organ nadzorujący ma prawo:
  • wystąpić do władz stowarzyszenia o :
   • usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie
   • oraz udzielić władzom ostrzeżenia.
  • wystąpić do właściwego Sądu Rejonowego w Gdańsku z wnioskiem o:
   • nałożenie kary grzywny do 5 tys. zł,
   • udzielenie upomnienia,
   • uchylenie uchwały niezgodnej z prawem lub statutem stowarzyszenia,
   • ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia
   • rozwiązanie stowarzyszenia.

   Organ nadzorujący zajmuje stanowisko odnośnie doręczonej dokumentacji przez sąd rejestrowy w sprawie:
  • o rejestracje stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • o zmianę statutu i wyboru władz stowarzyszenia,
  • w obu przypadkach może przystąpić do postępowania jako zainteresowany,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń:
  • z osobowością prawną
  • oddziałów stowarzyszeń
  • zwykłych
  • związków stowarzyszeń
  • Ochotniczych Straży Pożarnych


Janusz Matynia
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 357
tel.: +48 58 323 63 57
fax: +48 58 323 66 72

 • Prowadzenie spraw dotyczących osiedlenia w Gdańsku rodzin narodowości polskiej, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 357
tel.: +48 58 323 63 57
fax: +48 58 323 66 72

 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych,
 • wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia,

Informacje dodatkowe:

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie wyborów i referendów,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie planowania i wykonania budżetu oraz spraw związanych z realizacją finansową zawartych umów,
 • Wydziałem Geodezji w zakresie numeracji budynków, nowych nazw ulic,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie zarządu lokalami miasta, osiedlania w Gdańsku rodzin narodowości polskiej (repatriantów) oraz zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi,
 • Zakładem Komunikacji Miejskiej w zakresie: świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 • Wydziałami: Finansowym, Edukacji oraz Miejską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie organizacji poboru,
 • Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w zakresie organizacji akcji kuriersko-posłańczej,
 • ze Strażą Miejską w zakresie zapewnienia pokojowego przebiegu zgromadzeń,
 • Centrum Obsługi Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy.

Ostania modyfikacja: 07.04.2016 15:01
wiecej informacji »