Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej

Miejski Rzecznik Konsumentów

Rzecznik: Agnieszka Chilicka

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
fax: +48 58 305 34 52
e-mail:
mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek nie przyjmuje
środa 10:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek nie przyjmuje

Infolinia Konsumencka 800 889 866

Miejski Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie.                                                                                            

W celu uniknięcia kolejek, terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga!
Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom Gdańska.

Mieszkańcy innych powiatów/miast mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W jakich sprawach może pomóc Rzecznik?

Gdzie szukać pomocy?

Reklamacja towaru
Z dniem 25 grudnia 2014r. wchodzą w życie nowe przepisy, regulujące prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy dotychczasowe, natomiast do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przepisy obowiązujące do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Polubowne formy rozstrzygania sporów

Klauzule niedozwolone

Kredyt konsumencki

Jak dopisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów?