Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Wyrejestrowanie pojazdu
Formularze do pobrania:
PDF
287 KB
Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

albo skorzystaj z telefonicznej rezerwacji: 58 323 71 63

Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:

1. Kasacja pojazdu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub równoważny dokument wydany innym państwie i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wystawione przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkową tablicę rejestracyjną wydaną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.


2. Kradzież pojazdu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

3. Wywóz pojazdu z kraju:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.


4. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkową tablicę rejestracyjną wydaną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.


5. Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkową tablicę rejestracyjną wydaną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.


6. Przekazanie niekompletnego pojazdu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyclingu pojazdów lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkową tablicę rejestracyjną wydaną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa w wysokości:
 • 10,00 zł za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu wydaną na wniosek właściciela pojazdu.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy złożeniu wniosku.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.
Opłaty administracyjne:
W przypadku wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą pojazdu warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy.

Opłatę administracyjną i ewidencyjną należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy złożeniu wniosku. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych i ewidencyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna w kwocie... za... + opłata ewidencyjna w kwocie... za...")
Termin i sposób załatwiania:
Niezwłoczne wyrejestrowanie na wniosek osoby składającej podanie.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby. Mieszkańcy Gdańska wniosek składają w:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
tel. 58 323 69 13 do 23 oraz 26 i 27

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowisko 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
tel.: 58 323 71 48, 73 i 74, 76 i 78 do 83, 85 i 88

Informacja Referatu Rejestracji Pojazdów:

tel.: 58 323 71 49
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrejestrowania przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji prawo złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 451),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 431),
 • Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaków legalizacyjnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 481 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
Inne informacje:

Uwaga!

W przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Osoba prawna do rejestracji winna okazać odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku gdy właściciela pojazdu reprezentuje ustanowiony pełnomocnik winien on przedłożyć do wniosku o rejestrację pojazdu pisemne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).


na rachunek bankowy:
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy złożeniu pełnomocnictwa. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłaty skarbowej.

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, numer rejestracyjny")

 

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu.