Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
PESEL - udostępnienie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
Formularze do pobrania:
- nie dotyczy -
Rezerwacja wizyty:
- nie dotyczy -
Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:
 • dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.
Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:
Niezwłocznie
Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39
tel.: 58 323 69 58 i 59

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  1, 2, 3, 4 
tel.: 58 323 60 51 do 54

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 3, 4
tel.: 58 323 71 33 i 75

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Tel.: 58 323 63 46 do 48
58 323 63 50 do 56 
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:
- nie dotyczy -
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1475)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.)
Inne informacje:
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego oraz cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w formie czynności materialno-technicznej na wniosek organu gminy. Obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu – na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych. Obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu – na wniosek polskiego konsula.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione powyżej na ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby (zobacz tutaj).

Upowszechnienie numeru PESEL  nie podlega opłacie skarbowej, natomiast wydanie zaświadczenia zawierającego odpis przetworzonych danych, w tym numeru PESEL, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Procedura postępowania w tym zakresie została opisana pod hasłem: Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych.