Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Pierwszy dowód osobisty
Formularze do pobrania:
PDF
289 KB
Rezerwacja wizyty:
Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki)  lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.  Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej:

 • wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny
 • osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat. 

Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny.
Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 31, 32, 33, 34, 35
tel. 58 323 69 51 do 55

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6
tel. 58 323 71 71 i 72

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7, 8, 9
tel. 58 323 60 55 do 59
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel. 58 323 63 72
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.( Dz.U., poz.212)
Inne informacje:
- nie dotyczy -