Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

UWAGA!
Procedury obowiązują do dnia 28.02.2015. Dnia 01.03.2015 nastąpi zmiana przepisów, zmiany będą dotyczyć zarówno sposobu ubiegania się jak i fotografii oraz wniosku. O dowód osobisty będzie można ubiegać się w dowolnym urzędzie na terenie kraju jak i drogą elektroniczną przed platformę e-PUAP.
Nazwa procedury
Pierwszy dowód osobisty
Formularze do pobrania:
PDF
139 KB
Rezerwacja wizyty:
Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • 2 fotografie o wym. 35x45mm (aktualne, wyraźne - na białym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku m oże załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie lub zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie noszonym nazwisku – o ile nie zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku.
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub inny dokument poświadczający posiadane obywatelstwo polskie, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, która:
 • ukończyła 13 lat - osoba składa wniosek w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
 • nie ukończyła 13 lat - osoba składa wniosek w obecności obojga rodziców lub opiekuna prawnego.
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat

 

Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście za wyjątkiem następujących przypadków:

 1. dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 2. dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 3. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
 4. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
 5. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
Miejsce złożenia dokumentów:
ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 31, 32, 33, 34, 35
tel. 58 323 69 51 do 55

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowiska 5, 6
tel. 58 323 71 71 i 72

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7, 8
tel. 58 323 60 55 do 58
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel. 58 323 63 72
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego. 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz.U. z 2009, nr 47 poz. 384),
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych (Dz.U. 2009 nr 39 poz. 306).
Inne informacje:
- nie dotyczy -