Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Rejestracja aktu małżeństwa
Formularze do pobrania:
- nie dotyczy -
Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

albo skorzystaj z telefonicznej rezerwacji: 58 323 66 36

Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa w wysokości:
 • 84,00 zł za ślub cywilny lub wyznaniowy należy wpłacić na konto Urzędu Stanu Cywilnego, w którym sporządzony będzie akt małżeństwa,
 • 22,00 zł za odpis skrócony aktu - składane do zawarcia związku małżeńskiego cywilnego lub wyznaniowego powinny być opłacone na konto tego Urzędu Stanu Cywilnego z którego dokument był pobierany.


1. Akt małżeństwa zawartego za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:
 • oryginału aktu małżeństwa,
 • tłumaczenia oryginału przez tłumacza przysięgłego,
 • dowodu osobistego /do wglądu,
 • 50,00 zł opłaty skarbowej za decyzję.


2. Wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą:

W celu sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Zaświadczenie, o którym mowa wydaje Kierownik USC miejsca zamieszkania osoby, która wystepuje z takim wnioskiem. Dokumentami wymaganymi do jego otrzymania są:

1. panna, kawaler:
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 38,00 zł opłaty skarbowej za zaświadczenie.

2. osoby rozwiedzione:
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 38,00 zł opłaty skarbowej za zaświadczenie.

3. wdowa, wdowiec:
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 38,00 zł opłaty skarbowej za zaświadczenie.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.
Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:
Małżeństwo może być zwarte po upływie miesiąca, kiedy osoby, które mają je zawrzeć złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w dniu zawarcia małżeństwa.
Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów. W obu przypadkach wymagana jest osobista obecność obojga przyszłych małżonków.
Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków w przypadku ślubu wyznaniowego. W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji.
Mieszkańcy Gdańska zgłaszają się do:

Urzędu Stanu Cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 152 (I piętro)
tel.: 58 323 61 52
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Gdańsku - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
e-mail: usc@gdansk.gda.pl
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • art. 54 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
Inne informacje:
- nie dotyczy -