Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularze do pobrania:
DOC
45 KB
DOC
33 KB
DOC
39 KB
Rezerwacja wizyty:
- nie dotyczy -
Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:
Formularz wniosku wraz z załącznikami:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914).
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
1. Przed wydaniem zezwolenia należy wnieść na rachunek gminy opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości proporcjonalnej do ważności zezwolenia tj. od dnia obowiązywania zezwolenia do końca roku kalendarzowego.

Opłata za cały rok kalendarzy wynosi:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
2. Opłata, o której mowa w pkt 1, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

3. Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży, złożonym do dnia 31 stycznia każdego roku objętego zezwoleniem.

4. Opłatę administracyjną należy przelać na konto z dopiskiem "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych".

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych")
Termin i sposób załatwiania:
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia zgodnie z Kpa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po złożeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Handlu
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 219, 220
tel. 58 323 62 19, 20
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXXV/763/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. o zasadach usytuowania na terenie miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • Uchwała Nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska,
 • Uchwała Nr  XXII/649/04  Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie  określenia liczby punktów sprzedaży  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych  do spożycia  poza miejscem sprzedaży dla miasta Gdańska,
 • uchwała Nr XXXVIII/1191/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
Inne informacje:
Inne rodzaje zezwoleń:
 • Zezwolenie na wyprzedaż zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, na okres do 6 miesięcy
 • Zezwolenia jednorazowe Zezwolenia są wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia, na sprzedaż napojów alkoholowych,  na okres do 2 dni.
 • Zezwolenia na organizację przyjęć (catering) Zezwolenia wydaje się przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, na okres do 2 lat