Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Formularze do pobrania:
Rezerwacja wizyty:
- nie dotyczy -
Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:
 1. Wydanie zezwolenia:
  • wniosek,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,  wydanego na podstawie art.  75 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art.  82 ust. 1 pkt. 6  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 2. Przedłużenie ważności zezwolenia:
  • wniosek,
  • dowód osobisty (do wglądu) ,
  • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art.  75 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art.  82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • kopia dowodu uiszczenia opłaty za przedłużenie zezwolenia,
 3. Rozszerzenie zakresu zezwolenia:
  • wniosek,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art.  75 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art.  82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  • kopia dowodu uiszczenia opłaty za rozszerzenie zakresu zezwolenia
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
Opłata:
 • za wydanie zezwolenia - 50 zł


Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za ...")
Termin i sposób załatwiania:
2 dni robocze od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji dokumentów
Miejsce złożenia dokumentów:
ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8, 9, 10, 11
tel. 58 323 71 54 do 57
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Praw Jazdy
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 323 71 36, 60
e-mail: rpj@gdansk.gda.pl
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1706).
Inne informacje:
Odbiór zezwolenia w oddziale:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8, 9, 10, 11
tel. 58 323 71 54 do 57