Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Procedura w języku migowym
Formularze do pobrania:
PDF
183 KB
DOC
100 KB
PDF
157 KB
DOC
131 KB
PDF
184 KB
DOC
187 KB
Rezerwacja wizyty:
- nie dotyczy -
Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gdańsku".
Wymagane dokumenty:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości i kserokopia aktu notarialnego.
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:

Wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Organ podatkowy doręcza decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce złożenia dokumentów:
ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 251
tel.: +48 58 323 62 51

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WG PEŁNEJ NAZWY ULICY * ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD LITER
pok. 237 ( tel.: 58 323 62 37, 58 323 65 37 ) - G , H , I , J
pok. 238 ( tel.: 58 323 62 38, 58 323 65 38 ) - K , L
pok. 249 ( tel.: 58 323 62 49, 58 323 65 49 ) - C , R , Ś , S, SZ
pok. 251 ( tel.: 58 323 62 51, 58 323 65 71 ) - O, U, V, Z
pok. 252 ( tel.: 58 323 62 52, 58 323 65 52 ) - B, E, F, Ł, M, P, T oraz I i II Brygady, ul. Obrońców Wybrzeża
pok. 253 ( tel.: 58 323 62 53, 58 323 65 83 ) - A ,D, N, W Ż , Ź oraz ul. 11 Listopada , ul. 3 Brygady Szczerbca , ul. 3 Maja

*np. Marsz. Ferdynanda Focha

Tryb odwoławczy:
Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 894),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).
Inne informacje:

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości miejsc postojowych, garaży.

1.GARAŻE STANOWIĄCE ODRĘBNE NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ OD BUDYNKÓW POZOSTAŁYCHtj. 7,77 zł od 1m2 na 2015 rok.

Zaliczamy do nich garaże wolnostojące lub znajdujące się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które stanowią przedmiot odrębnej własności (mają założoną odrębną księgę wieczystą). Podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( zgodnie z Uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012r., sygn. akt II FPS 4/11).

Minister Finansów w interpretacji ogólnej PL/LS/833/40/SIA/12/122 z dnia 26.04.2012r. potwierdza, iż „w świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej dla budynków pozostałych.

2.GARAŻE PRZYNALEŻNE DO LOKALI MIESZKALNYCH OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI - tj. – 0,75 zł od 1m2 na 2015 rok.

Wszystkie garaże przynależne do lokalu mieszkalnego tzn. wpisane do tej samej księgi wieczystej co lokal mieszkalny, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.