Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Formularze do pobrania:
PDF
183 KB
DOC
100 KB
PDF
157 KB
DOC
131 KB
PDF
184 KB
DOC
187 KB
Rezerwacja wizyty:
- nie dotyczy -
Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gdańsku".
Wymagane dokumenty:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości i kserokopia aktu notarialnego.
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:

Wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Organ podatkowy doręcza decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Miejsce złożenia dokumentów:
ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 251
tel.: +48 58 323 62 51

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WG PEŁNEJ NAZWY ULICY * ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD LITER
pok. 237 ( tel.: 58 323 62 37 ) - G , H , I , J
pok. 238 ( tel.: 58 323 62 38 ) - K , L
pok. 249 ( tel.: 58 323 62 49 ) - C , R , Ś , S, SZ
pok. 251 ( tel.: 58 323 62 51 ) - O, U, V, Z
pok. 252 ( tel.: 58 323 62 52 i 58 323 65 52 ) - B, E, F, Ł, M, P, T oraz I i II Brygady, ul. Obrońców Wybrzeża
pok. 253 ( tel.: 58 323 62 53 ) - A ,D, N, W Ż , Ź oraz ul. 11 Listopada , ul. 3 Brygady Szczerbca , ul. 3 Maja

*np. Marsz. Ferdynanda Focha

 

Tryb odwoławczy:
Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 894),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdańska - obowiązujące na każdy rok podatkowy.
Inne informacje:

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości  miejsc postojowych, garaży.

1.GARAŻE STANOWIĄCE ODRĘBNE NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ OD BUDYNKÓW POZOSTAŁYCHtj. 7,66 zł od 1m² na 2013 rok.

Zaliczamy do nich garaże wolnostojące lub znajdujące się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które stanowią przedmiot odrębnej własności (mają założoną odrębną księgę wieczystą). Podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( zgodnie z Uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012r., sygn. akt II FPS 4/11).

Minister Finansów w interpretacji ogólnej PL/LS/833/40/SIA/12/122 z dnia 26.04.2012r. potwierdza, iż „w świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej dla budynków pozostałych.

2.GARAŻE PRZYNALEŻNE DO LOKALI MIESZKALNYCH OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI - tj. – 0,73 zł od 1m² na 2013 rok.

Wszystkie  garaże przynależne do lokalu mieszkalnego tzn.  wpisane do tej samej księgi wieczystej co lokal mieszkalny, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.